Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel. 54 282 27 45
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 282 27 45
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywny zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-
asfaltowej na zimno do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą
w Odolionie w szacunkowej ilości 150 Mg.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia na paletach.
3. Wymagania dotyczące jakości mieszanki mineralno-asfaltowej:
- zawartość asfaltu - od 4,5 do 7,5%,
- zawartość wolnej przestrzeni - < 20%,
- penetracja mieszanki stemplem 0 2,5 cm w temperaturze 40°C - < 2,0 mm,
- przyczepność lepiszcza do kruszywa - > 80%,
- urabialność w temperaturze 5°C,
- uziarnienie od 0 mm do 8 mm.
4. Mieszanka musi być zapakowana w worki lub pojemniki polietylenowe o wadze nie
mniejszej niż 10 kg i nie większej niż 30 kg (ze wskazaniem w formularzu oferty rodzaju
opakowania oraz pojemności).
5. Data produkcji mieszanki - nie starsza niż 1 miesiąc.
6. Dostarczone materiały, muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa
jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.
7. Jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz
kosztów jej transportu do siedziby ZDP w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie.
8. Wielkość pojedynczej dostawy będzie obliczana w zależności od potrzeb Zamawiającego
oraz ładowności pojazdu Wykonawcy.
9. Dostawy należy dokonać w terminie wskazanym przez Zamawiającego (za pomocą
wezwania telefonicznego lub e-mailem). Zamawiający ustala termin wykonania dostawy
maksimum 3 dni robocze od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego.
10. Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy partiami w zależności od potrzeb
w terminie do 16.12.2022r. lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia jej całkowitej
wartości.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia, jeśli będzie to
podyktowane mniejszym niż planowane zużycie. W przypadku zmniejszenia zamówienia
Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem
Zamawiającego.

CPV: 44113700-2

Dokument nr: DUDiM.262.1.2022

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):
1. Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700
Aleksandrów Kujawski w terminie do dnia 11 stycznia 2022r. do godz. 14:30 (decyduje data
złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).
2. Dla ofert przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl w terminie do dnia
11 stycznia 2022r. do godz. 14:30.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, od dnia udzjelenia zamówienia do 16
grudnia 2022 roku lub do wcześniejszego wykorzystania środków umownych.
2. Termin wykonania pojedynczej dostawy: maksimum 3 dni od zgłoszenia przez pracownika
Zamawiającego.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
Brak
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Najniższa cena - 100 %
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000 złotych, zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z warunkami zamówienia.
3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do Warunków Zamówienia.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione
wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie.
5. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do
złożenia oferty dodatkowej.
6. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie
oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie
składania ofert; jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert; będzie
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" załącznik nr 1 do Warunków zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru: krajowego rejestru sądowego lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę imią niż do
tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji.
4. Oferta niespełniająca warunków wymienionych w Warunkach Zamówienia zostanie
odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcom żadne roszczenia.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy/zlecenia.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa/zlecenie, której
ogólny wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.
XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
13. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest
Pan Marcin Ziemecki, tel. 54 282 27 45.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.