Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
261z dziś
4048z ostatnich 7 dni
11714z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica
powiat: trzebnicki
Tel./Fax (071) 387-06-17
drogi@powiat.trzebnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Trzebnica
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Fax (071) 387-0
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza wykonawców do składania ofert na,,Sukcesywna dostawa znaków i
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 r. wg potrzeb".,
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 .Przedmiotem zamówienia jest zadanie w ramach bieżącego utrzymania dróg pn.: Sukcesywna
dostawa znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 r. wg potrzeb,
a) Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 r. wg potrzeb
- szacunkowa ilość:
Rodzaj znaków (średnich) Jednostka Ilość
ostrzegawcze Szt. 100
zakazu Szt. 100
nakazu Szt. 30
informacyjne:
600x600 Szt. 60
600x750 Szt. 10
600x900 Szt. 10
D-42 i D-43 o wym. 530 x 1200 Szt. 40
kierunku i miejscowości:
o pow, do 0,4 m2 m2 20
o pow. powyż. 0,41 m2 m2 15
znaki uzupełniające:
o pow, do 0,4 m2 m2 10
o pow. powyż. 0,41 m2 50
tabliczki do znaków drogowych:
o pow, do 0,4 m2 m2 50
o pow. powyż. 0,41 m2 50
elementy bezpieczeństwa ruchu:
lustro drogowe okrągłe 0 800 Szt. 20
słupki prowadzące (U-la) Szt. 500
tablice prowadzące 600 x 600 Szt. 50
słupki krawędziowe Szt. 20
bariery wygrodzeniowe L=2,00 m Szt. 20
2. Ilość znaków wyszczególnionych w wykazie pkt I ppkt a1 może ulec zmianie, ponieważ są to
ilości szacunkowe.
3. Zamawiający informuje, że nie wymienia całych znaków ciągów dróg, tylko będą to znaki
wymieniane na skutek uszkodzenia, ubytków, skorodowania lub na wniosek władz lokalnych.
4. Wszystkie znaki mają być z grupy znaków średnich wykonane z folii odblaskowej typu 2 z
kompletem uchwytów. Każdy znak winien być oznakowany naklejką producenta znaku.
5. Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem rodzaju i ilości) za pomocą poczty
elektronicznej.
6. Zamówienie należy realizować w terminie:
- dla zamówień określanych jako pilne - 1 tydzień (7 dni kalendarzowych)
- dla pozostałych zamówień - 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych)
7. DOSTAWA znaków odbywać się będzie na koszt Wykonawcy do siedziby ZDP przy ul.
Łącznej lc w Trzebnicy lub Obwód Drogowy Ul. Wrocławska 46 w Żmigrodzie.
8. Do ceny znaków należy doliczyć koszt transportu oraz zabezpieczenia na czas transportu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia -
w przypadku niewykorzystania ilości znaków wskazanych szacunkowo w pkt I ppkt a Zamawiający
będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych
ani roszczeń na rzecz Wykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia, kary umownej lub
odszkodowania,
10. Dostarczone znaki muszą spełniać wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające je do
użycia zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach, które określone są w Załącznikach nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Składanie ofert:
VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty mogą być składane w siedzibie Zamawiającego w Trzebnicy przy Ul. Łączna lc,
Sekretariat, w terminie do dnia 12.01.2022 r. roku do godz. 10:00. Godziny pracy Sekretariatu:
od poniedziałku od piątku od 7:00 do 15:00.

Wymagania:
Zaproszenie do składania ofert
o wartości do 130 tyś. zł netto
11. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI
1. Podstawą do wystawienia faktury będą dowody WZ potwierdzające odbiór znaków.
2. Każdy z dostarczonych znaków przyjęty przez Zamawiającego na podstawie WZ objęty jest
okresem 36 miesięcy rękojmi i gwarancji, której udziela Wykonawca.
3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w
ciągu 30 dni od otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie
przelewaj należnej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, sporządzona zostanie pomiędzy stronami umowa na
realizację przedmiotu zamówienia na okres od zawarcia umowy do 31.12.2022r.
2. Wykonawca w terminie dla zamówień, określanych jako pilne - 1 tydzień (7 dni
kalendarzowych) dla pozostałych zamówień - 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych), od pisemnego
powiadomienia przez Zamawiającego wykona przedmiot zlecenia.
3. Każdy z dostarczonych znaków przyjętych przez Zamawiającego na podstawie WZ objęta jest
okresem 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze ofert będzie decydować kryterium w postaci ceny - najniższa cena brutto (przy
spełnieniu wszystkich warunków udziału przedstawionych w zaproszeniu).
Odrzuceniu będzie podlegać oferta, która nie spełni wymogów udziału opisanych w zaproszeniu do
składania ofert określonych w pkt V.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać:
- pełną nazwę wykonawcy,
- adres siedziby wykonawcy,
- cenę oferty zawierającą wszystkie koszty, włącznie z transportem
- podpisaną i parafowaną treść umowy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej .
2. Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularz Ofertowy, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych (ul. Łączna 1c,
55-100 Trzebnica) oraz opisane: ,,Sukcesywna dostawa znaków i elementów bezpieczeństwa
ruchu drogowego w 2022 r. wg potrzeb".
VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na w'arunkach określonych w
zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia w
ciągu dwóch dni od upływał terminu składania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.