Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu...

Przedmiot:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
powiat: łódzki wschodni
fax (44) 714-58-15, tel. (44) 725- 67- 44, tel. (44) 725- 67- 52.
um@koIuszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: ---
Nr telefonu: fax (44) 714-58-15,
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzanie
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz
projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
1. Przedmiot zamówienia
1. Sporządzenie maksymalnie 200 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 50 sztuk
projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczących przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji na terenie miasta i gminy Koluszki, dla którego nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych
w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
z wynikami tych analiz, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., póz. 741 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r, w sprawie sposobu ustalania
wymogów dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
pianu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 164, póz. 1588) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
0 warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r., Nr 164 póz. 1589), w oparciu o wnioski o ustalenie warunków
zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożone do Urzędu Miejskiego
w Koluszkach w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (włącznie z wnioskami złożonymi zgodnie
z art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do przekazywania Wykonawcy wszystkich wniosków o ustalenie
warunków zabudowy oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Sporządzony projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą winien zawierać:
1) część tekstową projektu decyzji o warunkach zabudowy zawierającą ustalenia określone w art. 54
pkt 1 i 2, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
posiadającą podstawowe części składowe i formę zgodną z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póżn. zm.);
2) załączniki tekstowe i graficzne stanowiące integralną część decyzji o warunkach zabudowy:
a) załącznik nr 1 - w odpowiedniej skali kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy
katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w wersji przekazanej
przez Zamawiającego), obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja
będzie oddziaływać, z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji i liniami zabudowy
oraz innymi niezbędnymi oznaczeniami, z zastosowaniem oznaczeń umożliwiających ich
jednoznaczne powiązanie z tekstem decyzji;
b) załącznik nr 2 - część tekstowa analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
wraz z wynikami analizy; analiza musi odpowiadać wymogom art. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i być przeprowadzona w obszarze określonym w §3 ust 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588); analiza musi zawierać
wykaz parametrów urbanistycznych w obszarze analizy: funkcję terenów, powierzchnię zabudowy w
układzie procentowym, parametry architektoniczne zabudowy: wysokość budynku, szerokość elewacji
frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, układ i kąt nachylenia głównych połaci
dachowych; ponadto w treści analizy należy ustosunkować się do wniosków i uwag składanych przez
strony postępowania na etapie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie;
c) załącznik nr 3 - część graficzna analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
W przypadkach, gdy kopia dołączonej do wniosku mapy zasadniczej zawiera się na formacie
większym niż A3, wymagane jest dostarczenie załącznika nr 1 w 2 egzemplarzach: jeden w skali
oryginalnej oraz drugi zmniejszony do formatu A3 oraz załącznika nr 3 w skali oryginalnej.
4. Sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winien
zawierać:
1) część tekstową, zawierającą ustalenia, określone w art. 54 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, zapisane w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003
r. Nr 164, póz. 1589), posiadające podstawowe części składowe i formę zgodną z art. 107 ustawy
z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póżn. zm.)
i zawierające wyniki dokonanych analiz:
a) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów
odrębnych,
b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
2) część graficzną, stanowiącą załącznik do decyzji - w odpowiedniej skali kopia mapy zasadniczej lub
w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie
oddziaływać, z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z zastosowaniem oznaczeń
umożliwiających ich jednoznaczne powiązanie z tekstem decyzji. Wymagane jest dostarczenie
załącznika graficznego w 2 egzemplarzach: jeden w skali oryginalnej oraz drugi zmniejszony do
formatu A3.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim.
6. W zakres obowiązków wchodzi także osobiste stawiennictwo w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach na żądanie Zamawiającego (maksymalnie 2 godz. w skali tygodnia), w celu:
a) odbioru wniosków o ustalenie warunków zabudowy i wniosków ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz uzgodnienie szczegółów dot. przedmiotu zamówienia,
b) wymiany korespondencji oraz przekazania i odbioru wykonanych projektów decyzji,
c) niezwłocznego usunięcia błędów oraz wprowadzenia takich korekt w sporządzonych projektach
decyzji, których można dokonać bez przeprowadzenia weryfikacji analizy w terenie,
d) udzielania informacji wnioskodawcom ubiegającym się o ustalenie warunków zabudowy.
7. Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących wydania: decyzji o
warunkach zabudowy albo ich zmiany oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo ich zmiany, w tym weryfikacji sporządzonego projektu decyzji po uzyskaniu uzgodnień oraz po
wniesieniu przez strony uwag w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego (np. po
zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym), do czasu, gdy staną się one decyzjami
ostatecznymi i prawomocnymi lub do zakończenia postępowania administracyjnego w rozumieniu
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735
z póżn. zmianami).
8. Ustosunkowanie się wobec podniesionych zarzutów w złożonym odwołaniu od decyzji
o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej
w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt i przygotowanie zmiany decyzji w trybie art. 132
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. póz. 293
z póżn. zm.).
9. W przypadku uchylenia decyzji organu l instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Łodzi lub Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi lub Naczelny Sąd Administracyjny, Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego poprawienia i doprowadzenia do zgodności z prawem projektu
decyzji oraz analizy w ramach tego samego zlecenia.
10. Wyjaśnienie treści decyzji (sporządzonej przez Wykonawcę) w związku ze złożonym przez stronę
wnioskiem w trybie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. póz. 256 z póżn. zm.).
11. Uczestniczenie w charakterze doradcy - urbanisty, architekta - w rozprawach administracyjnych
w sprawach dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, na wezwanie Zamawiającego.
12. Uczestniczenie w postępowaniu odwoławczym, jak również w rozprawach administracyjnych przed
Samorządowym Kolegium Odwoławczym i/lub Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i/lub
Naczelnym Sądem Administracyjnym, po przekazaniu informacji przez Zamawiającego o konieczności
uczestniczenia w rozprawie.
II. Pozostałe istotne informacje i uwagi związane z przedmiotem zamówienia
1. Dokumentację projektów przedmiotowych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wykonawca ma przekazywać
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie: część tekstowa - ODT
(OpenOffice) lub DOC (MS Word), część graficzna - PDF.
2. Projekt decyzji, załączniki do decyzji, analiza funkcji oraz zabudowy i zagospodarowania teren
dostarczone Zamawiającemu w formie papierowej winny zawierać dane (imię i nazwisko, tytuł
uprawnień do wykonywania opracowania wynikający z wymogów art. 50 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2021 r., póz. 741 z póżn.
zmianami).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej
wiedzy i doświadczenia,
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zgodne
z wymogami art 50 ust. 4 i art. 60 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do projektów decyzji nie mających
wpływu na przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania merytoryczne.
6. Wykonawca przejmuje w najszerszym tego słowa znaczeniu odpowiedzialność merytoryczną za
sporządzoną na rzecz Zamawiającego usługę, w tym m.in. projektów decyzji, o których mowa w pkt.
1 i zobowiązuje się na pierwsze żądanie Zamawiającego ze zwolnienia go z wszelkiej
odpowiedzialności oraz zaspokojenia wszelkich należności wynikających z prawomocnych decyzji lub
wyroków sądowych, jeżeli były one następstwem choćby pośrednich działań Wykonawcy.
Materiały dostarczane przez Zamawiającego:
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wnioski o ustalenie warunków zabudowy i wnioski o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego osobiście, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający udostępni Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty planistyczne,
jako informacje pomocnicze do zrealizowania przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy
najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku, w formie elektronicznej, a jeżeli to nie
będzie możliwe albo znacznie utrudnione - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy: kopie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kopie wniesionych uwag przez
strony postępowania, kopię wniosku dot. zmian w pierwotnym wniosku (jeżeli w związku z wyżej
wymienionymi przypadkami, konieczna będzie korekta projektu decyzji), kopię złożonego odwołania
od decyzji oraz kopie rozstrzygnięć organów wyższych instancji, tj. Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz Naczelnego Sądu
Administracyjnego, w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
Przekazanie przez Zamawiającego w/w dokumentów może być dokonane za pośrednictwem poczty,
osobiście pomiędzy przedstawicielem Zamawiającego (pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach)
a Wykonawcą oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za termin doręczenia dokumentów
przyjmuje się: datę doręczenia Wykonawcy materiałów za pośrednictwem poczty, datę osobistego
przekazania materiałów, datę wysłania przez Zamawiającego materiałów za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce, termin składania ofert.
1) Oferty należy składać do Urzędu Miejskiego w Koluszkach Ul. 11 Listopada 65 w godz. 8;00 -15;00
nie później niż
do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 11;00
2) Oferty dostarczone osobiście, przesłane pocztą lub firmą kurierską, e - mailem będą
zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem ich dostarczenia / przesłania do kancelarii Urzędu
Miejskiego w Koluszkach przy Ul. 11 Listopada 65 do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 11;00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy realizacji zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w oparciu o wnioski złożone do Urzędu Miejskiego
w Koluszkach w okresie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
Tryb postępowania: postępowanie poniżej kwoty 130.000 PLN.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: projekt decyzji o warunkach zabudowy
wraz z analizą, wynikami analizy oraz załącznikami graficznymi, określony w ust. 3 opisu przedmiotu
zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania kopii wniosku, a w przypadku
decyzji o warunkach zabudowy dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.
1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z późn. zm.),
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych ( do dni roboczych nie będą wliczane: soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, określony w ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania kopii wniosku.
4. Termin zakończenia sporządzenia ww. projektów decyzji uważa się za dotrzymany, jeżeli w
ostatnim dniu przewidzianym na ich sporządzenie, zlecone projekty decyzji wraz z analizą i wynikami
analizy - kompletne i bez wad - zostaną przekazane Zamawiającemu.
Przekazanie przez Wykonawcę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez
Wykonawcę oraz ze strony Zamawiającego przez pracownika Urzędu Miejskiego w Koluszkach -
stanowisko d/s planowania przestrzennego.
5. Projekty decyzji, które wymagają usunięcia oczywistych omyłek albo wymagają zmian w wyniku
wniesionych przez Zamawiającego uwag przy odbiorze albo uwag wniesionych przez strony
postępowania albo zmian w wyniku dokonanych uzgodnień z właściwymi organami, winny zostać
skorygowane przez Wykonawcę w ramach tego samego zamówienia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania ze strony Zamawiającego albo od daty otrzymania od Zamawiającego
uzgodnień lub wniesionych przez strony uwag, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy
dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, z 2020 r., póz. 1333 z póżn. zm.), w terminie nie dłuższym niż
1 dzień roboczy od dnia wniesienia uwag. Wniesienie uwag może być dokonane osobiście przez
przedstawiciela Zamawiającego (pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach) a Wykonawcą
i potwierdzone protokołem lub notatką służbową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Za dzień zgłoszenia uwag przyjmuje się: datę osobistego zgłoszenia uwag przez Zamawiającego,
a w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej datę wysłania zgłoszenia przez
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
6. Decyzje, które zostaną uchylone przez organ odwoławczy oraz organy wyższych instancji, powinny
zostać przez Wykonawcę poprawione i doprowadzone do zgodności z prawem w ramach tego
samego zlecenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy kopii decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łodzi albo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, albo
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy
dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art, 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., póz. 1333 z póżn. zm.), w terminie 5 dni roboczych
(do dni roboczych nie będą wliczane soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
7. W przypadku wniesienia przez stronę postępowania wniosku o wyjaśnienie treści decyzji
0 warunkach zabudowy, wydanej na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu,
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wyjaśnienia najpóźniej w ciągu 14 dni od
daty otrzymania takiego wniosku.
8. Uwaga: zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r, poz. 741 z póżn, zm.), która wchodzi w życie
z dniem 03.01.2022r. i wprowadza m.in. obowiązek wydania decyzji o warunkach zabudowy w
terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku a w przypadku decyzji o warunkach
zabudowy dotyczących obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 września
2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U. z 2021 r,, póz. 1986)).
9. Zgodnie ze znowelizowanym art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni oraz decyzji o warunkach zabudowy w w/w terminach, tj.
90 dni i 14 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza
temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa
V. Wymagania wobec Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku w wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego, wnioskodawców oraz
osób trzecich. Przez obowiązek ten rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych
i innych nośników informacji itp. nie związanych ze zleconym zakresem prac,
b) kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom
trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, przy udziale których wykonuje
zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej
umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego
w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.
3. Wykonawca w dniu dostarczenia przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamówienia, przeniesie na Zamawiającego własność rzeczy, których wykonanie wynikało
z charakteru usług oraz autorskie prawa majątkowe do utworów, wynalazków lub wzorów powstałych
przy świadczeniu usług, a także autorskie prawa majątkowe do wszelkich planów, rysunków,
specyfikacji, projektów, ekspertyz, opinii, sprawozdań i innych dokumentów powstałych w ramach
świadczenia usług albo niezbędnych do korzystania z rezultatu tych usług bez żadnych ograniczeń.
4. Przeniesienie praw autorskich dotyczy następujących pól eksploatacji: zwielokrotnienie
(kopiowanie), rozpowszechnianie, użyczanie oryginału albo egzemplarzy, na których przedmiot
zamówienia utrwalono. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca w dniu przekazania
przedmiotu umowy zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych do
przekazanej dokumentacji na opisanych powyżej polach eksploatacji.
Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyżej praw zezwala Zamawiającemu na
dokonywanie wszelkich zmian lub uzupełnień przedmiotu umowy przez osoby posiadające
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz działające na zlecenie Zamawiającego,
VI. Opis kryteriów oceny oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryterium oceny oferty:
Cena - 100 %
Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową i spełni wszystkie wymagania zawarte
w zaproszeniu zostanie zawarta umowa. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
2) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
3) Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę / osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
4) Oferta musi być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, albo zaparafowana wraz z pieczątką
imienną tak, aby można było stwierdzić tożsamość osoby podpisującej ofertę.
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione
przez osoby do tego upoważnione.
6) Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału, lub kopii
poświadczonej notarialnie.
7) Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.
8) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Koluszkach
przy ul. 11 Listopada 65, 95 - 040 Koluszki i opatrzona napisem: ,, Oferta na sporządzenie decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" oraz
1t Nie otwierać przed dniem 12 stycznia 2021 r. do godz. 11"
9) Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty poprzez przesłanie oferty podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem
rejestracyjnym.
10) W przypadku składania oferty drogą elektroniczną jako tytuł /temat e- maila należy wpisać ,,Oferta
na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu fokalizacji inwestycji celu
publicznego" i przesłać na adres e - mail: um@koluszki.pl
IX. Warunki udziału w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
1 doświadczenie zawodowe.
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), wykaże się przygotował minimum 200 decyzji o warunkach zabudowy lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gmin miejskich lub miejsko -
wiejskich, Wymagana liczba 200 decyzji powinna być wykonana w okresie jednego roku
(12 miesięcy).
Wyżej wymienione decyzje mogły być wykonane u jednego zamawiającego, lub zrealizowane przez
Wykonawcę u kilku różnych zamawiających.
Należy podać przedmiot oraz daty wykonania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane,
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
X. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz oferty złożony w oryginale ( załącznik nr 1 do zaproszenia )
2) Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, lub aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
3) Wykaz wykonanych { sporządzonych ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, decyzji o warunkach
zabudowy, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości minimum 200 sztuk
wykonanych przez 12 miesięcy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
Należy podać przedmiot oraz daty wykonania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane,
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Oferty bez załączonych referencji potwierdzających należyte wykonanie będą odrzucone.
XI. Płatność:
1) Należność zostanie uregulowana ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki.
2) Należność będzie zapłacona przelewem na konto podane na fakturze w terminie do 21 dni od daty
wykonania przedmiotu zamówienia i otrzymania oryginału faktury VAT/ rachunku.

Kontakt:
XII. Do kontaktów z oferentami upoważnieni są :
1) Inspektor d/s zamówień publicznych Pan Marek Borowiński, lub Inspektor- Pani Agata Witkowska
tel. (44) 725- 67- 44,
fax (44) 714 - 58 -15, pok. nr 203 lub e - mail: um@koluszki.pl
2) Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor- Pan Krzysztof Majchrzak
tel. (44) 725- 67- 52.
3) Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.