Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
683z dziś
3794z ostatnich 7 dni
11164z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Serwis oraz wykonanie czynności związanych z odbiorem dozorowym UDT dwóch kotłów BOSCH...

Przedmiot:

Serwis oraz wykonanie czynności związanych z odbiorem dozorowym UDT dwóch kotłów BOSCH ZFR 28000

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5276
Renata.Stefanowicz@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/49219/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 423 5276
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Serwis oraz wykonanie czynności związanych z odbiorem dozorowym UDT dwóch kotłów BOSCH ZFR 28000 zainstalowanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
Przedmiot postepowania : Serwis oraz wykonanie czynności związanych z odbiorem dozorowym UDT dwóch kotłów BOSCH ZFR 28000 zainstalowanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/00029/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
12-01-2022 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/49219/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
12-01-2022 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz Opis sposobu oceny spełniania tych warunków.
1.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F);
1.1.2. spełniają warunek udziału w Postępowaniu zakupowym, tj. posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu, tj.:
- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę serwisu kotłów parowych BOSCH/LOOS o wydajności min 20 ton pary, wyposażonych w palniki olejowe Dreizler. Serwis musi obejmować kocioł oraz palniki.
1.2. Na potwierdzenie wymagań określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
1.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) oraz o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 1.1.2. - zawarte w formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
1.3. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 1.1.2. zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. poniżej, następujących dokumentów:
1.3.1. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę serwisu kotłów parowych BOSCH/LOOS o wydajności min 20 ton pary, wyposażonych w palniki olejowe Dreizler. Serwis musi obejmować kocioł oraz palniki.
Wzór wykazu zrealizowanych usług zostanie udostępniony Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 8.2.
1.3.1.1. Wykaz powinien zawierać datę usługi, rodzaj usługi, nazwę i adres inwestora, rodzaj i wydajność kotła.
1.3.1.2. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
1.3.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden wspólny dokument.
1.3.1.4. W przypadku, gdy Zamawiający jest Podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.3.1.1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.3.1.2.
2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
2.1. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail;
2.2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest p. Renata Stefanowicz tel. 77 423 52 76, e-mail: renata.stefanowicz@gkpge.pl
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
3.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
3.2. Na kompletną Ofertę składa się:
Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2.
4. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
4.1. Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2022 r. o godz. 12.00.
4.2. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE
Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 25 72 225 lub adresem e-mail: pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
4.3. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu ,,Oferta złożona poprawnie".
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
6. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi cena netto - waga 100%.
7. NEGOCJACJE HANDLOWE
7.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
7.2. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
8.1. Zamawiający informuje, że stosuje tzw. ,,procedurę odwróconą" tzn. najpierw dokona oceny Ofert , a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu zakupowym.
8.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
8.3. Pozostałe warunki świadczenia dostawy zostały określone w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) - dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
8.4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
8.5. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
8.6. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
8.7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
8.8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
8.9. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Renata Stefanowicz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Renata.Stefanowicz@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5276

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.