Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa cementu

Przedmiot:

Dostawa cementu

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobre
T.Kościuszki1
05-307 Dobre
powiat: miński
25 757 11 90, faks 25 757 11 90
urzad@gminadobre.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1b7322bd-540f-4e39-8345-6ec66039474e
Województwo: mazowieckie
Miasto: Dobre
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 25 757 11 90, faks 2
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA cementu CEMII/B-V 32,5R - nr ref. GKI 271.1.2022
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA cementu CEMII/B-V 32,5R - nr ref. GKI 271.1.2022

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cementu w celu wykonania stabilizacji dróg żwirowych cementem w Gminie Dobre. DOSTAWA obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek cementu CEMII/B-V 32,5R w opakowaniach po 25 kg o łącznej ilości 400 ton w tym zamówienie podstawowe 300 ton, prawo opcji 100 ton.
2. Na podstawie art. 441 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego cementu w ilości 100 ton, zgodnie z ceną określoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie do ilości 100 ton.
4. Cement popiołowy ma spełniać poniższe wymagania:
- wytrzymałość wczesna 10,0MPa
- wytrzymałość normowa 32,552,5 MPa
- początek wiązania 75 min
- stałość objętości Max 10mm
- zawartość siarczanów ? 3,5 %
- zawartość chlorków ? 0,10 %
- zawartość popiołu lotnego krzemionkowego 21 - 35%
- chrom VI rozpuszczalny w wodzie 0,0002% (2ppm)
5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem, e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego najpóźniej 3 dni przed planowaną dostawą. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać ilość cementu i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy (najczęściej są to środy, godz. 6.00 we wskazane miejsce na terenie Gminy Dobre). Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Do każdej dostawy należy załączyć Deklarację właściwości użytkowych danej partii towaru.
6. Zamawiający szacuje ok.12 dostaw cementu do miejscowości wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym - 300 ton, oraz w opcji ok. 4 razy- 100 ton.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie dostawy zgodnie z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
8. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, o których mowa w art. 99 ust.5ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
9. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższego kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 44111200-3 Cement

CPV: 44111200-3

Dokument nr: 2022/BZP 00004895, GKI 271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej email: urzad@gminadobre.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dokumentacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr ogłoszenia (PZP,TED lub ID postępowania).
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania;
9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez Zamawiającego na ades epuap lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie z Wykonawcami. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania - GKI 271.1.2022
12. SWZ została opublikowana na stronie www.gminadobre.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dobre, Ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, w godz.ch urzędowania Zamawiającego.
13. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust.1)
14.Zamawiajacy udzieli niezwłocznie wyjaśnień/odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
16.Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.284 ustawy Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dobre, Ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, telefon: 25 757 1190, faks: 25 757 11 90 wewn. 40;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Dobre osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
DOSTAWA cementu CEMII/B-V 32,5R - nr ref. GKI 271.1.2022
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej ,,ustawa Pzp";
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKI 271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R - nr ref. GKI 271.1.2022

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cementu w celu wykonania stabilizacji dróg żwirowych cementem w Gminie Dobre. Dostawa obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek cementu CEMII/B-V 32,5R w opakowaniach po 25 kg o łącznej ilości 400 ton w tym zamówienie podstawowe 300 ton, prawo opcji 100 ton.
2. Na podstawie art. 441 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego cementu w ilości 100 ton, zgodnie z ceną określoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie do ilości 100 ton.
4. Cement popiołowy ma spełniać poniższe wymagania:
- wytrzymałość wczesna 10,0MPa
- wytrzymałość normowa 32,552,5 MPa
- początek wiązania 75 min
- stałość objętości Max 10mm
- zawartość siarczanów ? 3,5 %
- zawartość chlorków ? 0,10 %
- zawartość popiołu lotnego krzemionkowego 21 - 35%
- chrom VI rozpuszczalny w wodzie 0,0002% (2ppm)
5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem, e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego najpóźniej 3 dni przed planowaną dostawą. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać ilość cementu i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy (najczęściej są to środy, godz. 6.00 we wskazane miejsce na terenie Gminy Dobre). Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Do każdej dostawy należy załączyć Deklarację właściwości użytkowych danej partii towaru.
6. Zamawiający szacuje ok.12 dostaw cementu do miejscowości wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym - 300 ton, oraz w opcji ok. 4 razy- 100 ton.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie dostawy zgodnie z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
8. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, o których mowa w art. 99 ust.5ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
9. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższego kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 44111200-3 Cement
4.2.6.) Główny kod CPV: 44111200-3 - Cement
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2. Na podstawie art. 441 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego cementu w ilości 100 ton, zgodnie z ceną określoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 Pzp
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych dotyczących:
ZDOLNOŚCI DO WYSTEPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1.1wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy polegającej na jednej dostawie cementu o wartości min. 100 000, 00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
Jeżeli Wykonawca na dzień składania ofert, nie złożył oświadczeń, bądź dokumentów składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawiera błędy. Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenie, poprawienia, uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.1wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy polegającej na jednej dostawie cementu o wartości min. 100 000, 00 zł brutto.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy PZP -załączniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy PZP -załączniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, który będzie upoważniony do:
a)reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
b) reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany Umowy zostały określone w § 8 wzoru Umowy stanowiącej - załącznik do swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.