Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
ul. Polna 33
83-250 Skarszewy
powiat: starogardzki
telefon: (58) 588-25-67, fax. (58) 588-25-67
woda@gwik-skarszewy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Skarszewy
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: telefon: (58) 588-25
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY O ŚREDNICACH OD DN 15mm DO DN 20mm
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym na dostawy i usługi o wartości szacunkowej
poniżej progu unijnego 428.000 euro.
Niniejsze zamówienie udzielane jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez
Gminne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Skarszewach.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów
radiowych.
Lp Nazwa Opcjonalna ilość sztuk
1. Wodomierz jednostrumieniowy DN15 R160 z modułem radiowym IP68 30
2. Wodomierz jednostrumieniowy DN20 R160 z modułem radiowym IP68 1070
3. Moduł radiowy ,,na kabelku", czyli antena pasywna IP68 10
Jednocześnie Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zakupu
ww. asortymentu we wskazanej ilości opcjonalnej. Faktyczna ilość zakupionych przez
Zamawiającego materiałów będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania po jego
stronie.
Wszystkie wodomierze muszą być przystosowane do współpracy z systemem do odczytu
zdalnego posiadanego przez Zamawiającego (LibraRS) oraz muszą zapewniać:
a) deklarację zgodności CE z wymaganiami dyrektyw MID lub posiadać zatwierdzenie typu
Głównego Urzędu Miar,
b) wykonanie korpusu z metalu,
c) atest higieniczny na pomiar wody przeznaczonej do spożycia,
d) dostarczane wodomierze i moduły muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać aktualną
cechę legalizacyjną (w roku dostawy),
e) umieszczenie numeru fabrycznego i cechy legalizacyjnej trwale na tarczy liczydła lub
obudowie,
f) hermetycznie zamknięte liczydło odporne na zaparowania (IP68),
g) magnetyczną transmisję oddzieleniem liczydła od części hydraulicznej,
h) kody kreskowe z numerem wodomierza w formie naklejki,
i) zabezpieczenie przed ściskaniem wodomierza,
j) niezmienną pracę w warunkach 100% wilgotności otoczenia, maksymalne ciśnienie
robocze 16 bar,
k) 60 miesięcy gwarancji.
Wszystkie moduły radiowe muszą być fabrycznie nowe i kompatybilne z posiadanymi przez
zamawiającego wodomierzami oraz systemem zdalnego odczytu obecnie użytkowanym przez
Zamawiającego (LibraRS) oraz zapewniać :
a) bezpośredni montaż i demontaż na wodomierzu bez cech legalizacyjnych,
b) szczelność obudowy w klasie IP68, możliwość pracy w 100% wilgotności otoczenia,
c) transmisję radiową w paśmie częstotliwości 868 MHz,
d) jednokierunkowy radiowy system komunikacji pomiędzy urządzeniem zabudowanym
jako czujnik do zdalnego (radiowego) odczytu, a urządzeniem odczytującym,
e) zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie wodomierza oraz co najmniej
jednym stanie wodomierza ustalonym na dzień (np. ostatni dzień kalendarzowy dzień
miesiąca) wraz z datą, godziną z minutami odczytu,
f) nieprzerwaną pracę baterii zasilającej, co najmniej lOlat, z zabezpieczeniem przed
możliwością jej nieuprawnionego demontażu. W razie wyczerpania się baterii przed
upływem tego czasu, Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy nowy moduł radiowy,
g) 60 miesięcy gwarancji,
h) możliwość przeprogramowania urządzenia w przypadku zmiany wodomierza,
i) możliwość pracy w temperaturach od -15°C do 50°C,
j) rejestrowanie i przekazywanie radiowo informacji o:
-pozostałym czasie działania baterii zasilającej,
-mechanicznym naruszeniu urządzenia,
-próbie zakłócenia pracy wodomierza urządzeniem zewnętrznym,
-przepływie wstecznym, wycieku względem wcześniej ustalonych parametrów,
-zatrzymaniu wodomierza względem wcześniej ustalonych parametrów.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie wodomierze były dostarczane z zamontowanym i
skonfigurowanym modułem radiowym jako komplet, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od
Zamawiającego.

Dokument nr: GWiK 1/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Gminnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Polna 33, 83-250
Skarszewy, pokój nr 4
w dniu 13 stycznia 2022r. do o godz. 12:00.

Składanie ofert:
oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, która powinna
być zaadresowana do zamawiającego na adres:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy
z dopiskiem:
GWiK 1/2022 - oferta na sukcesywną dostawę wodomierzy, nie otwierać przed dniem
13 stycznia 2022r. godz. 11:30,
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres
e-mail: woda@gwik-skarszewy.pl
Ofertę należy złożyć w Gminnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Polna 33, 83-250
Skarszewy w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 13 stycznia 2022r. do godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2022r.
4. Termin realizacji dostaw
W ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej.

Wymagania:
5. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Przygotowanie ofert
a) oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami
zamawiającego,
b) ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
c) treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji,
d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i w jednym egzemplarzu,
e) wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów wymaganych w punkcie 8.,
f) wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań w imieniu wykonawcy (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestry
albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
lub ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika (w tym przypadku wykonawca winien
załączyć stosowne upoważnienie).
g) wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osoby podpisujące ofertę,
h) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte,
i) wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
8. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Symbol Znaczenie
1 Cena netto C 100%
Przyznawane punkty będą liczone w następujący sposób:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena oferty (C) Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: (C min : C of) x 100 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium C min - najniższa cena netto z zaoferowanych C of - cena netto w badanej ofercie o Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty - 100pkt o Do oceny w kryterium ,,cena oferty" będzie brana pod uwagę cena netto zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 100% 100 pkt
9. Inne wymogi niezbędne w celu realizacji zamówienia
Wraz z ofertą wykonawca powinien:
a) złożyć wyciąg z CEIDG o prowadzonej działalności gospodarczej,
b) złożyć stosowne oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
c) złożyć oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu, które umożliwi realizację
niniejszego zamówienia,
d) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
e) złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy
z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych,
f) wycenić każdy z poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
g) w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z realizacją
zamówienia.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
a) wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
b) zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul.
Polna 33, 83-250 Skarszewy,
c) wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres mailowy: wodapgwik-
skarszewy.pl, a faksem na nr: (58) 588 25 67
d) wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania,
e) wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego
została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia
treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla
wykonawców wiążące,
f) zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców,
g) osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami
są: Pan Błażej Hendrich, Pan Edmund Stoliński; (58) 588 25 67
11.Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 21 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na
wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty
a) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,
b) zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy,
c) zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego,
d) postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
15.Informacja o miejscu udostępnienia Regulaminu Zamówień Sektorowych
Podprogowych
Wyżej wymieniony regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnych Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.