Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług kominiarskich

Przedmiot:

Świadczenie usług kominiarskich

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska
powiat: żyrardowski
tel. (46) 831 81 70; fax. (46) 831 81 91 w. 210
sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Puszcza Mariańska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (46) 831 81 70;
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w 2022 roku polegających na:
a) czyszczeniu przewodu dymowego oraz czopucha komina stalowego H = 27 m o 1250 mm w kotłowni zakładowej wraz z wybraniem sadzy - jeden raz na kwartał,
b) kontroli sprawności technicznej przewodów wentylacyjnych (184 przewody) wykonywaną 1 raz w roku w budynkach zakładowych:
- grupy internatowe I,II,III,IV,V,VI (wszystkie pomieszczenia),
- szkoła (wszystkie pomieszczenia),
- portiernia (wszystkie pomieszczenia),
- szpitalik (wszystkie pomieszczenia),
- budynek administracyjny (wszystkie pomieszczenia),
- budynki warsztatów szkolnych: ślusarnia, stolarnia, budynek malarsko-ogrodniczy (wszystkie
pomieszczenia),
- hydrofornia,
- magazyn (wszystkie pomieszczenia),
- kotłownia (wszystkie pomieszczenia),
c) przekazaniu protokołów ze wszystkich przeprowadzonych badań.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2022r., o godz. 12:30.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego w sekretariacie zakładu do dnia 11 stycznia 2022 r., do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, o udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
5.1 Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta przedstawiciela(li) Wykonawcy.
5.2 Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
5.3 Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, tj.: koszty usługi, dojazdu/transportu/dostawy, materiałów itp.
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
6.1 Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1).
6.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
6.3 Dokument potwierdzający prawidłowe umocowanie do reprezentowania podmiotu
a) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiIG, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym lub,
b) pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, obejmujące umocowanie do przystąpienia podmiotu do zamówienia i zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie.
c) zaparafowany wzór umowy (złącznik nr 3).
d) podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
7.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak poniżej:
,,Usługi kominiarskie - nie otwierać przed 11 stycznia 2022 r., godz. 12:30".
7.4 Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.5 Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7.6 W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7.7 Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.zp.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.
8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
8.1 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
8.2 Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana stosowna umowa.
9.2 Termin płatności:
a) w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem z wykonanych prac, w za
czyszczenie 1 raz na kwartał przewodu dymowego oraz czopucha komina stalowego,
b) w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami z kontroli sprawności technicznej przewodów wentylacyjnych (184 przewody).
10. Rozstrzygnięcie postępowania:
10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
10.2 O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
11. Postanowienia końcowe:
11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
11.2 Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.
11.3 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.