Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4244z ostatnich 7 dni
12584z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa polegająca na bieżącej obsłudze oraz utrzymanie w pełnej i stałej gotowości...

Przedmiot:

Usługa polegająca na bieżącej obsłudze oraz utrzymanie w pełnej i stałej gotowości eksploatacyjnej obiektów sportowych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
ul.Moniuszki 22
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel. (87) 44 17 110,, tel. (87) 44 17 109.
przetargi.gizycko@cos.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (87) 44 17 110,
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na obsługę Działu Infrastruktury Sportowej w COS - OPO w Giżycku.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej obsłudze oraz
utrzymanie w pełnej i stałej gotowości eksploatacyjnej obiektów sportowych w Ośrodku, ich
obsługę techniczną oraz realizację usługi sportowej na poziomie zgodnym z przyjętymi w COS
standardami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2022 r. godz. 11:00
X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać na adres Zamawiającego: Centralny
Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, Ul. Moniuszki 22, pokój
243 (sekretariat), 11-500 Giżycko.
2. Składanie ofert (wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z
załącznikami) odbywać się może również za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: przetargi.gizycko@cos.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub za pośrednictwem posłańca.

Miejsce i termin realizacji:
III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2022 r. - 27.02.2022 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
? miał ukończone 18 lat
? posiadał wykształcenie min. Zawodowe
? posiadał prawo jazdy kat. B
? był w pełni dyspozycyjny, odpowiedzialny i zaangażowany w wykonywaną pracę
? posiadał pełną zdolność do czynności prawnych i korzystał w pełni z praw
publicznych oraz, aby jego stan zdrowia pozwalał na prawidłową realizację
zamówienia.
? nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
V. ZAWARTOŚĆ OFERTY - OŚWIADCZENIA i DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI
SĄ DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt IV
należy przedłożyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.
2. CV i kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie osób, które będą
wykonywać zamówienie.
3. Oświadczenia o:
a) stanie zdrowia pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia,
b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw
publicznych,
d) dyspozycyjności zawarte w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
VI. ISTOTNE WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie/usługa zlecona;
2. Wymiar czasu pracy: zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - nie więcej niż
280 godzin zegarowych świadczenia usługi;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami (spełniającymi
warunki udziału w postępowaniu).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który z przyczyn
leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zawartą
z zamawiającym.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY: (najniższa cena bez podatku VAT)
1. Kryteria oceny ofert:
CENA - 90%
DOŚWIADCZENIE - 10%
Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
2. Sposób oceny i przyznanej punktacji:
Cena - sposób punktacji :
Cena oferty (C) - cena za 1 godz.
Co
C = ______ x 90 pkt.
Cb
gdzie:
C - ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Doświadczenie sposób punktacji:
Kryterium oceny ,,doświadczenie" - będzie przeprowadzane na podstawie podanego przez
wykonawcę w ofercie okresu doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku (lub
doświadczenie związane ze sportem).
Doświadczenie - waga 10% liczba punktów 10
Punktacja zostanie przyznana w oparciu o ww. kryterium, zgodnie z poniższą formułą:
- brak doświadczenia - 0 pkt.
- 1 miesiąc - 1 pkt.
- 2 miesiące - 2 pkt.
- 3 miesiące - 3 pkt.
- 4 miesiące - 4 pkt.
- 5 miesięcy - 5 pkt.
- 6 miesięcy - 6 pkt.
- 7 miesięcy - 7 pkt.
- 8 miesięcy - 8 pkt.
- 9 miesięcy - 9 pkt.
- 10 miesięcy i więcej - 10 pkt.
3. Do ceny ofert będzie brana pod uwagę proponowana cena za wykonanie 1 godziny
(zegarowej) usługi (w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności
gospodarczej - wynagrodzenie brutto wraz ze składkami ZUS po stronie
Zamawiającego, jeśli istnieje konieczność ich odprowadzania).
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
5. Proponowana cena (wynagrodzenie) za 1 godz. świadczenia usługi nie może być
mniejsza niż 19,70 zł brutto.
? OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13
listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207)
? Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. 2019 poz. 1564)
? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2022 r.
6. Ofertę należy sporządzić wg wzoru (załącznik nr 1),
7. Zaoferowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
8. W przypadku osób fizycznych zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia,
dokona wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
zaliczek na podatek dochodowy leżących po stronie Wykonawcy oraz ewentualnie
dokona doliczenia obowiązujących składek
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, leżących po stronie Zamawiającego,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić.
O doliczoną kwotę Zamawiający zwiększy oferowaną cenę za jedną godzinę
świadczenia usługi i taką kwotę przyjmie do porównania ofert.
9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość
punktów, w zakresie kryteriów oceny ofert.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3. Oferty należy sporządzić według wzoru formularza ofertowego (stanowiącego
załącznik nr 1).
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia oświadczeń, dokumentów, oświadczenia, dokumenty lub
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej
przez Zamawiającego w wezwaniu.
5. Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca
przedmiotowego zamówienia: http://bip.cos.pl

XIII: POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny, także po wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy ani też do realizacji
zamówienia. Zamawiający rozpatrzy oferty pod kątem ewentualnych środków, jakie
będą pozostawać w jego dyspozycji w związku z planowanym zleceniem.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, dodatkowych uzgodnień, jak
również odstąpienia od części i/lub całości realizacji zamówienia.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Wykonawców
o doprecyzowanie, wyjaśnienie składanych ofert.

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych - Piotr Gritzner, tel. (87) 44 17 110,
- w sprawach formalnych - Anna Żyndul, tel. (87) 44 17 109.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.