Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa monitoringu wizyjnego

Przedmiot:

Dostawa monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Usługi Turystyczne Justyna Dziak-Głowacka
Michała Kajki 5
11-730 Mikołajki
powiat: mrągowski
502264261
justyna.dziak@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86854
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Mikołajki
Wadium: ---
Nr telefonu: 502264261
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu Warmii i Mazur poprzez uruchomienie
restauracji/karczmy w centrum Mikołajek, specjalizującej się w kuchni regionalnej."
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.05.02-28-0202/19 - Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu Warmii i Mazur poprzez uruchomienie restauracji/karczmy w centrum Mikołajek, specjalizującej się w kuchni regionalnej

Część 1
DOSTAWA monitoringu wizyjnego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitoringu wizyjnego
Sprzęt:
1. Rejestrator - 1 szt.
2. Dysk twardy do systemu monitoringu - 1 szt.
3. Puszka montażowa do kamer kopułkowych - 10 szt.
4. Puszka montażowa do kamer tubowych - 2 szt.
5. Kamera IP kopułka, zewnętrzna - 1 szt.
6. Kamera zewnętrzna - 2 szt.
7. SWITCH - 1 szt.
8. Monitor - 1 szt.
9. Kabel teleinformatyczny, Skrętka - 305 szt.
10. Obudowa na urządzenia z wyposażeniem - 1 szt.
11. Materiały instalacyjne, peszle, rurki, kanały, dodatkowe zasilacze, maszty - 1 komplet
12. Montaż , uruchomienie, konfiguracja - 1 szt.
Obowiązki Wykonawcy:
- dostawa systemu sprzedażowego do Kupującego - maksymalnie do dnia 30-04-2022r
Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub za zgodną wolą obu stron.
- dostawa zamówienia, montaż i rozruch urządzeń na własny koszt Wykonawcy;
- dokumentacja i obsługa w języku polskim.

CPV: 32321000-9, 32322000-6, 32323000-3, 32323100-4, 32323200-5, 32323300-6, 32323400-7, 32323500-8, 32324000-0

Dokument nr: 2022-22117-86854, 1/01/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Mikołajki
Miejscowość
Mikołajki
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-05
Koniec realizacji
2022-04-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
DOSTAWA

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a). Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego,
o Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,
b) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
o na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,
o na podstawie połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
o w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, zmiany terminu realizacji na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, umowy kredytowej, itp.
e) Wystąpienia siły wyższej,
o jako siły wyże uznane zostają: klęski żywiołowe, wojnę lub inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron,
o jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,
o strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągi 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie,
o w przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.
f) Wystąpienia innego niż siła wyższa zdarzania zewnętrznego lub sytuacji wynikłej po stronie Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwią lub utrudniają wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy, płatności,
g) Konieczności zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.,
h) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi posiadać doświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zobowiązanie do przedstawienia pisemnej deklaracji innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1) Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ZO).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wnioskodawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonane zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - Klauzula Informacyjna;
- Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia (karty katalogowe urządzeń) - jako załącznik do formularza ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-05
Data ostatniej zmiany
2022-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba pkt, kt. można uzyskać w kryt.,,Cena"(Co)-(waga 80%) zostanie obliczona następująco:
Co=(Cmin : Coferty) x 80 pkt, gdzie:
Co- pkt za cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
Cmin- najniższa cena netto spośród złożonych ofert
Coferty- cena netto badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Pkt za kryt.,,Termin realizacji zamów."(Trz)- (waga 10%) - zostaną przyznane następująco:
Trz = (Trz min : Trz oferty) x 10 pkt, gdzie:
Trz - pkt za termin realizacji zamów.
Trz min - najkrótszy termin wykonania spośród złożonych ofert (w dn)
Trz oferty - termin wykonania oferty ocenianej (w dn)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Pkt za kryt.,,Okres gwarancji i rękojmi za wady" (Og)-(waga 10%)-zostaną przyznane następująco:
Og =(Og oferty:Og max) x 10 pkt, gdzie:
Og - pkt za okres gwar. i ręk. przedm.zamów.
Og max-najdłuższy okres gwar. i ręk. (w m-c.) spośród zł.ofert
Og oferty-okres gwar. i ręk. oferty ocenianej (w m-c.)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Justyna Dziak-Głowacka
tel.: 502264261
e-mail: justyna.dziak@gmail.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.