Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Pozezdrzu
ul. 1 Maja la
11-610 Pozezdrze
powiat: węgorzewski
tel.: 874279006 wew. 46; fax: 874279333,tel (0-87) 427 90 06 wew. 40
m.zywica@pozezdrze.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pozezdrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 874279006 wew.
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacji stacji uzdatniania wody w Radziszewie - wykonanie dokumentacji
projektowej".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Modernizacji stacji uzdatniania wody w Radziszewie"
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

Dokument nr: PP.271.1.2.2022.MZ

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 10;00. Oferty w formie
pisemnej należy składać na adres Zamawiającego
Urząd Gminy w Pozezdrzu, Ul. 1 Maja la,
11-610 Pozezdrze
drogą pocztową lub osobiście.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta
elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany
podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy pracownika Zamawiającego tj.
m.zywica@pozezdrze.pl

Miejsce i termin realizacji:
7. Miejsce i termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia do 31 marca 2022.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych
3. Opis wymagań (warunki udziału w postępowaniu):
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki:
o Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów prawa budowlanego,
o Dysponują zdolnością techniczną lub zawodową,
o Znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia załączonego do
oferty.
4. Wykaz dokumentów:
1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa całkowita cena ryczałtowa brutto.
Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cenę oferty należy podać w wartości brutto i powinna być podana cyfrowo i słownie.
2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.
3) Zamawiający zastrzega, że po wyborze oferty najkorzystniejszej ustalona w umowie
wysokość wynagrodzenia ofertowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru usług i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w trakcie trwania
umowy.
4) Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym
zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia,
wskazanych w niniejszy zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie musi uwzględniać
wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz obejmować
wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
Termin związania ofertą 30 dni.
8. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
1) Oferta cenowa winna być złożona przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego.
2) Dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez upoważnio(nego)nych
przedstawiciela)! Wykonawcy.
3) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pełnomocnika) upoważnionego do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty.
5) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w
zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
OFERTA
Modernizacji stacji uzdatniania wody w Radziszewie - wykonanie dokumentacji
projektowej"
7) Ofertę można złożyć na innym druku niż załączony do zapytania, pod warunkiem, że zawiera
wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze ofert.
8) Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9) Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym że mail zawiera
ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
10. Istotne postanowienia umowy oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy:
Istotne warunki wykonania zamówienia, określone zostaną w umowie z Wykonawcą stanowiącą
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym przypadku
bez podawania przyczyny.
13. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) wykonawca spełnia warunki formalne,
c) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
d) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
najniższej ceny.
14. Zawiadomienie o wyborze oferty:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Informacja ta
zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
15. Zastosowanie aspektów społecznych:
Nie dotyczy,

Kontakt:
12. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Wojciech Kopczyński tel. (0-87) 427 90 06 wew. 46, pok. nr 13 w godz. od 7:00 do 15:00.
Monika Żywica (0-87) 427 90 06 wew. 40, pok. nr 19 w godz. od 7:00 do 15:00.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.