Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Oporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Oporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich
ul. Jasna 44
57-200 Ząbkowice Śląskie
powiat: ząbkowicki
Tel. 74 8-151-855, Fax. 74 8-100-328, tel. 531 941 462
zalwowska.agnieszka@zgk-zabkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 74 8-151-855, F
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
przebudowę instalacji gazowej, wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych
(nawiewno - wywiewne) oraz instalacji C. O. wraz z niezbędnym osprzętem w lokalu
mieszkalnym przy Ul. Rynek 44/2 w Ząbkowicach Śl."
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot umowy obejmuje:
I. Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku ze zmianą sposobu ogrzewania
lokalu mieszkalnym przy Ul. Rynek 44/2 w Ząbkowicach SI. polegającej na:
- przebudowie instalacji gazowej w celu zamontowania kotła gazowego dwufunkcyjnego oraz
podłączenia kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym,
- dostawie powietrza do kotła, zaprojektowanie przewodu wentylacyjnego oraz wentylację
nawiewną - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opinii 083868 z dnia 04-11-2021,
- zaprojektowaniu instalacji C. O. wraz z niezbędnym osprzętem.
Dokumentacji zawierać powinna:
1. projekt budowlany
2. kosztorys inwestorski prac sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
2. przedmiar prac,
3. plan, rysunek umożliwiający jednoznaczne określenie dokładnej lokalizacji wykonania prac,
4. dokumenty, o których mowa w ust 1, 2, 3 powinny zostać przekazane w formie papierowej oraz
elektronicznej w postaci plików w formacie Adobe Acrobat (pdf) a także w formacie edytowalnym
(ath)
II. dokonanie niezbędnych uzgodnień, uzyskanie warunków i opinii stosownych instytucji,
koniecznych do projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę ,
III. złożenie pełnej dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie
Powiatowym w Ząbkowicach Śl. oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji

Dokument nr: DN.4621.1.2022.AZ

Otwarcie ofert: 9) Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2022 w siedzibie Zamawiającego, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem http://www.zgk-
zabkowice.pl.

Składanie ofert:
4. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1) Miejsce składania ofert: siedziba przedstawiciela Zamawiającego ZGK Sp. z o. o. Ul. Jasna 44,
57-200 Ząbkowice Śląskie (Sekretariat),
2) TERMIN SKŁADANIA ofert: do 12-01-2022 do godz. 10;00
3) Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres Zamawiającego,
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem na adres Zamawiającego,
c) poczta elektroniczna na adres e -mail: zalwowska.agnieszka@zgk-zabkowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Ustala się następujące terminy realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy - termin złożenia
dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl

Wymagania:
3. TRYB POSTĘPOWANIA: zapytanie ofertowe.
4) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
b) wartość oferty brutto,
c) datę sporządzenia oferty,
d) podpis (Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.
5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
6) Oferta powinna być złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
7) Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w punkcie WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU,
8) Termin ważności oferty wynosi 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert,
z możliwością przedłużenia o kolejne 60 dni po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.
10) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12) Oferta musi zawierać cenę całkowitą brutto w walucie PLN za całe zamówienie. Podana cena
musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie może ulec
zmianie w trakcie realizacji umowy.
13) W toku badania i oceny ofert ,,Zamawiający" może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
14) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.zgk-zabkowice.pl
7. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena - 100 %
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
- Prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie niniejszego zapytania ofertowego udokumentowaną
na wezwanie Zamawiającego poprzez przedłożenie aktualnego wydruku z CEIDG lub wypisem z
KRS,
9, PRZESŁANKI PO ODRZUCENIA OFERTY:
1) Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez podmiot, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
poświadczonych przez złożenie odpowiednich dokumentów,
c) złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.
10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
2) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są
wyłącznie w celu przygotowania oferty.
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
4) Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez
zamawiającego wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
6) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7) Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określa projekt umowy
zawarty w załączniku do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o kryterium oceny ofert określone
w punkcie 7.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.

Kontakt:
8) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agnieszka Zalwowska tel. 531 941 462

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.