Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła
22-200 Włodawa
powiat: włodawski
(0-82) 5 721 234, faks (0-82) 5 721 234
kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Włodawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (0-82) 5 721 234, fa
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej dla Gminy Włodawa i jej jednostek organizacyjnych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi: 323 125 kWh.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 3 do SWZ.
3. DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
4. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) - dane OSD zawarte są w Załączniku nr 4 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest PGE.
5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
2) Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej
w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru.
3) Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
5) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami dla punktów poboru energii elektrycznej wykazane w Załączniku nr 4 SWZ zawarte są na czas określony do 31 grudnia 2021 r.
W Załączniku nr 4 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian ilości PPE, w zakresie łącznej ilości energii, o której mowa w ust. 1 oraz zmian grup taryfowych, przy uwzględnieniu zasad zmian grup taryfowych, o których mowa w ust. 6. Zakres i zasady dokonania zmian:
1) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości planowanej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
2) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości planowanej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
3) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE-wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych lub mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dnia dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie OSD odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenia kosztów na usłudze dystrybucji.
9. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
10. Zamawiający zawrze jedną umowę na sprzedaż energii elektrycznej w wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą. Umowy sprzedaży energii elektrycznej z wyłonionym Wykonawcą zostaną podpisane w formie pisemnej. Zamawiając dopuszcza zwarcie umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał oddzielną fakturę na oświetlenie uliczne, obiekty gminne oraz pozostałe obiekty wskazane w załączniku nr 4 do SWZ

CPV: 09000000-3, 09300000-2, 09310000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00005544, IK.271.1.2021.MZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ugwlodawa.bip.lubelskie.pl.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu, dostępnego pod adresem:
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Epuap i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania pozostałych dokumentów zamiennie poprzez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adresy e-mail: wod-kan@gminawlodawa. pl oraz drogi@gmina-wlodawa.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Oferta musi spełniać następujące wymagania: oferta musi być sporządzona w języku
polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,DOSTAWA energii elektrycznej
dla Gminy Włodawa i jej jednostek organizacyjnych" prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t. j. ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.1.2021.MZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 490000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi: 323 125 kWh.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
4. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) - dane OSD zawarte są w Załączniku nr 4 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest PGE.
5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
2) Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej
w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru.
3) Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
5) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami dla punktów poboru energii elektrycznej wykazane w Załączniku nr 4 SWZ zawarte są na czas określony do 31 grudnia 2021 r.
W Załączniku nr 4 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian ilości PPE, w zakresie łącznej ilości energii, o której mowa w ust. 1 oraz zmian grup taryfowych, przy uwzględnieniu zasad zmian grup taryfowych, o których mowa w ust. 6. Zakres i zasady dokonania zmian:
1) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości planowanej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
2) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości planowanej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
3) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE-wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych lub mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dnia dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie OSD odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenia kosztów na usłudze dystrybucji.
9. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
10. Zamawiający zawrze jedną umowę na sprzedaż energii elektrycznej w wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą. Umowy sprzedaży energii elektrycznej z wyłonionym Wykonawcą zostaną podpisane w formie pisemnej. Zamawiając dopuszcza zwarcie umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał oddzielną fakturę na oświetlenie uliczne, obiekty gminne oraz pozostałe obiekty wskazane w załączniku nr 4 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako kryterium wyboru i oceny oferty Zamawiający przyjmuje metodę punktową w skali 100 - punktowej:

1. Cena - 100 %

1. Cena - 100 %. Oferta z najniższą kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Sposób obliczania liczby punktów za to kryterium:

cena najtańszej oferty
C: -------------------------- x 100 pkt = ..................... pkt
cena badanej oferty

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena"

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,cena" .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
2) zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
3) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
4) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
5) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1-2 , które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie określone jako nieistotne:
1) zmiany miejsca realizacji Umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SWZ,
2) zmiany danych teleadresowych stron Umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych.
5. O zmianach określonych w ust. 4 Strony będą się informować niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 10. Zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako kryterium wyboru i oceny oferty Zamawiający przyjmuje metodę punktową w skali 100 - punktowej:

1. Cena - 100 %

1. Cena - 100 %. Oferta z najniższą kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Sposób obliczania liczby punktów za to kryterium:

cena najtańszej oferty
C: -------------------------- x 100 pkt = ..................... pkt
cena badanej oferty

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,,Cena"

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,cena" .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.