Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BARANÓW
Rynek 21
63-604 Baranów
powiat: kępiński
62 74 10 000, faks 62 74 10 005
gmina@baranow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c3e67e6-68c7-4601-bfce-8ea4091a68a3
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Baranów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 62 74 10 000, faks 6
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do km 113+370) wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń, od km 106+860 do km 113+370 (rondo na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 i nr 39).
Długość odcinka przeznaczonego do rozbudowy ok. 6 510 m.
Celem inwestycji jest poprawa warunków transportowych w regionie oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz ruchu pieszo - rowerowego. Dodatkowym celem jest dostosowanie istniejącej nawierzchni odcinka drogi krajowej nr 39 do nośności 11,5 t/oś.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonany zostanie projekt budowlany pozwalający pozyskać przez administratora drogi, ostateczną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w porozumieniu i załączniku do tego porozumienia, sporządzonym i podpisanym w dniu 04.10.2021 r. przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oraz Wójta Gminy Baranów.
Projekt zostanie sporządzony na podstawie szczegółowych wytycznych wydanych przez GDDKiA O/Poznań, oraz zostanie kompleksowo uzgodniony przez administratora drogi krajowej oraz Wójta Gminy Baranów.
Wykonawca dokumentacji przed przystąpieniem do jej opracowania jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnych.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić z mieszkańcami stosowne konsultacje społeczne.
Projekt podlegać będzie opinii Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) administratora drogi.
Wykonawca dokumentacji otrzyma odpowiednie pełnomocnictwa dla sporządzenia projektu oraz złożenia stosownego wniosku celem pozyskania decyzji ZRID.
Właścicielem dokumentacji projektowej i inwestorem projektowanej drogi będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71330000-0, 79933000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00005643, GP.ZP.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną poprzez Platformę e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl, przy użyciu miniPortal działającą pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.202r., poz. 2452).
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
6) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji RODO:
Administrator danych osobowych:
Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baranów, Ul. Rynek 21, 63-604 Baranów tel. (62)74 10 000, e-mail: gmina@baranow.pl;
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: w Gminie Baranów jest Pani Ilona Skiba, kontakt: Gmina Baranów, Ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. (62) 74 10 002, e-mail: ilona.skiba@baranow.pl.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel ich przetwarzania:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
Źródło pochodzenia danych:
1. Dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp;
2. dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
3. w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Odbiorcy danych:
1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym oraz w oparciu o art. 139 ust. 3 ustawy Pzp w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.);
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Baranów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Baranów,
3. odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności instytucje kontrolujące wobec Zamawiającego oraz inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępując do przetargu winien przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004
z dopiskiem - wadium dotyczące postępowania nr GP.ZP.271.1.2022
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GP.ZP.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń, od km 106+860 do km 113+370 (rondo na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 i nr 39).
Długość odcinka przeznaczonego do rozbudowy ok. 6 510 m.
Celem inwestycji jest poprawa warunków transportowych w regionie oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz ruchu pieszo - rowerowego. Dodatkowym celem jest dostosowanie istniejącej nawierzchni odcinka drogi krajowej nr 39 do nośności 11,5 t/oś.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonany zostanie projekt budowlany pozwalający pozyskać przez administratora drogi, ostateczną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w porozumieniu i załączniku do tego porozumienia, sporządzonym i podpisanym w dniu 04.10.2021 r. przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oraz Wójta Gminy Baranów.
Projekt zostanie sporządzony na podstawie szczegółowych wytycznych wydanych przez GDDKiA O/Poznań, oraz zostanie kompleksowo uzgodniony przez administratora drogi krajowej oraz Wójta Gminy Baranów.
Wykonawca dokumentacji przed przystąpieniem do jej opracowania jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnych.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić z mieszkańcami stosowne konsultacje społeczne.
Projekt podlegać będzie opinii Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) administratora drogi.
Wykonawca dokumentacji otrzyma odpowiednie pełnomocnictwa dla sporządzenia projektu oraz złożenia stosownego wniosku celem pozyskania decyzji ZRID.
Właścicielem dokumentacji projektowej i inwestorem projektowanej drogi będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - funkcja projektanta o specjalności drogowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, a mianowicie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, opracowanie:
? dwóch projektów rozbudowy / przebudowy drogi krajowej klasy ,,GP" drogi krajowej o minimalnych długościach 1km (każdy projekt) w terenie zabudowanym - odcinki przebiegające przez miejscowość.
W każdym z dwóch projektów winien znajdować się projektowany ciąg pieszo - rowerowy. Projekt winien obejmować opracowania branżowe, w szczególności budowę kanalizacji deszczowej, budowę - przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę obcych sieci.
W każdym z wymienionych projektów winno znaleźć się opracowanie związane z budową sygnalizacji świetlnej.
Projekty winny uwzględniać przebudowę skrzyżowań (skrzyżowania skanalizowane).
? jednego projektu rozbudowy / przebudowy drogi klasy min ,,G" - drogi krajowej lub wojewódzkiej o minimalnej długości 3 km.
Projekt winien zawierać przebudowę skrzyżowań oraz urządzeń obcych.
Budowę odcinków kanalizacji deszczowej, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471 ze zm.).
Inwestor nie wyraża zgody na złożenie oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców winien spełnić warunek określony w pkt 4) a.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta drogowego:
- wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe:
Posiadanie uprawnień projektowych w okresie min. 3 lat do czasu złożenia oferty. Wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: budowy lub rozbudowy/przebudowy dróg lub ulic klasy GP, G o łącznej długości 2 km na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.
Osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta kanalizacji deszczowej:
- wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe:
Posiadanie uprawnień projektowych w okresie min. 3 lat do czasu złożenia oferty. Wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: budowy lub rozbudowy/przebudowy dróg lub ulic klasy GP, G z kanalizacją deszczową na stanowisku projektanta urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub sprawdzającego w tej branży.
Osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta urządzeń elektroenergetycznych
wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe:
Posiadanie uprawnień projektowych w okresie min. 3 lat do czasu złożenia oferty. Wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: budowy lub rozbudowy/przebudowy dróg lub ulic klasy GP, G, z budową lub przebudową tych urządzeń na stanowisku projektanta lub sprawdzającego w tej branży.
Osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta urządzeń teletechnicznych
wymagana liczba osób: 1;
Doświadczenie zawodowe:
Posiadanie uprawnień projektowych w okresie min. 3 lat do czasu złożenia oferty. Wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: budowy lub rozbudowy/przebudowy dróg lub ulic klasy GP, G, z budową lub przebudową tych urządzeń na stanowisku projektanta lub sprawdzającego w tej branży.

Przez opracowanie dokumentacji projektowej (PB, PW i PT) należy rozumieć dokumentację potwierdzoną Protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu zawierającą co najmniej PB, PW, STWiOR.
Przez opracowanie projektu budowlanego nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
Przez ,,stanowisko Projektanta lub Sprawdzającego" należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471 ze zm.).
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności. Dotyczy to jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ.
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępując do przetargu winien przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004
z dopiskiem - wadium dotyczące postępowania nr GP.ZP.271.1.2022
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie załączają do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SWZ - Część III - Wzór Umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym część II SWZ.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - funkcja projektanta o specjalności drogowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.