Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
25z dziś
3810z ostatnich 7 dni
13342z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sauny parowej jej montaż wraz z przygotowaniem pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa sauny parowej jej montaż wraz z przygotowaniem pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ w Lądku Zdroju
Pl. Mariański 7/8
57-540 Lądek-Zdrój
powiat: kłodzki
74 8117 218, faks 74 814 946
przetargi@23wszur.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lądek-Zdrój
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 74 8117 218, faks 74
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sauny parowej jej montaż wraz z przygotowaniem pomieszczeń: technicznego i dla kabiny prysznicowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. DOSTAWA , przygotowanie pomieszczenia i montaż wymienione w formularzu cenowym ( załącznik nr 3 do SWZ ) stanowią całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa , przygotowanie pomieszczenia dla sauny parowej, montaż urządzeń sauny oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.
Miejscem montażu jest brzeg niecki basenu krytego przy Ul. Marii Skłodowskiej Curie nr 1.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3 do SWZ .
Dodatkowo zakres dostawy i opis zawarto we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ) .
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.23wszur.pl .

CPV: 33000000-0

Dokument nr: 2022/BZP 00005551, 01 / p podst. / 22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.przetargi.23wszur.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: dostępnego na stronie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (zakładka: Formularze do komunikacji) pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl .
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki na mocy art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl ( zapis zawarto w rozdziale VIII )
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT, XLS, XLSX, ODS i podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych - korespondencję kierować na adres e-mail: iod@23wszur.pl .

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:30
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniportali ( patrz. SWZ, rozdz. VIII

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium ( na mocy art. 97, ust. 1 i art. 281 ust.
4 ustawy Pzp.) .
2. Ustala się wadium w wysokości: 1.900,00 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 01 / p podst. / 22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dostawa , przygotowanie pomieszczenia i montaż wymienione w formularzu cenowym ( załącznik nr 3 do SWZ ) stanowią całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa , przygotowanie pomieszczenia dla sauny parowej, montaż urządzeń sauny oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.
Miejscem montażu jest brzeg niecki basenu krytego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie nr 1.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3 do SWZ .
Dodatkowo zakres dostawy i opis zawarto we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ) .
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.23wszur.pl .
4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł. Ocena na podstawie wymaganych dokumentów . Dodatkowo sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na realizację zamówienia bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury w terminie określonym we wzorze umowy ( patrz § 9 ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o grupie kapitałowej ( można posłużyć się wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ )
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument ubezpieczenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium ( na mocy art. 97, ust. 1 i art. 281 ust.
4 ustawy Pzp.) .
2. Ustala się wadium w wysokości: 1.900,00 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych .
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik
numer 4, postanowienia zawarte we wzorze nie podlegają negocjacjom.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp. i na warunkach określonych we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.