Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów

Przedmiot:

Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
(58) 302 32 82, 320 12 95, 320 10 32, faks (58) 345 82 35
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (58) 302 32 82, 320
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie (Część) 1 - Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenach gminnych miasta Gdańska administrowanych przez Zamawiającego w 2022 r.
Szacunkowe ilości poszczególnych usług:
a) wycinka drzew wraz z wywozem gałęzi i konarów - około 80 szt.,
b) wycinka krzewów - około 5 szt.,
c) wycinka żywopłotów - około 200 m2,
d) frezowanie pni - około 18 szt.,
e) nasadzanie drzew wraz z materiałem - około 40 szt.,
f) nasadzanie krzewu wraz z materiałem - około 10 szt.,
g) pielęgnacja drzew - około 477 szt.,
h) pielęgnacja krzewów - około 7 szt.,
i) pielęgnacja żywopłotów 2 x w roku - około 1000 m2,
j) usuwanie wiatrołomów - około 10 szt.,
k) usuwanie karpiny - około 2 szt.,
l) karczowanie pni - około 2 szt.,
m) ochrona drzew kasztanowców - około 5 szt.,
n) ocena stanu zdrowotnego drzew - około 5 szt.
Konkretne ilości poszczególnych usług będą dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zadanie (Część) 2 - Wykonywanie usługi wycinki i pielęgnacji drzew, krzewów i żywopłotów na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2022 r.
Szacunkowe ilości poszczególnych usług:
a) wycinka drzew wraz z wywozem gałęzi i konarów - około 4 szt.,
b) wycinka krzewów - około 5 szt.,
c) wycinka żywopłotów - około 50 m2,
d) pielęgnacja drzew - około 9 szt.,
e) pielęgnacja krzewów - około 5 szt.,
f) pielęgnacja żywopłotów 2 x w roku- około 115 m2,
g) usuwanie wiatrołomów - około 2 szt.,
h) ocena stanu zdrowotnego drzew - około 2 szt.
Konkretne ilości poszczególnych usług będą dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego

CPV: 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77342000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00006110, TZ.250.2.2022.MK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7757cb37-6c92-11ec-ae77-fe331fedffdc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ.
2.Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej ,,Platformą")
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Monika Kąkol, nr tel. 058 302 32 82.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2.Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
3.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe".
4.Zalogowany Wykonawca używając przycisku ,,Wypełnij" widocznego pod ,,Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie wykonawca powinien pobrać ,,Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie
z pkt 6 Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany ,,Formularz
ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.
7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij" i ,,upuść") służące do dodawania plików.
8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty" w pierwszym polu (,,Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu (,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia.
10.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
12.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.
13 Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
14.Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, Ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
o inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskich Nieruchomościach SZB jest Pan Krzysztof Gliński, Ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl, telefon nr 58 524 10 34,
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2022r, nr sprawy TZ.250.2.2022.MK, prowadzonym w trybie przetargu podstawowym z możliwością negocjacji,
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp",
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
o posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu ich wniesienia,
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie:
*Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
***żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia danego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe"

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.