Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
232z dziś
4018z ostatnich 7 dni
11684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA WYPOSAŻENIA NIEMEDYCZNEGO

Przedmiot:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA NIEMEDYCZNEGO

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 76 40 340, 58 76 40 142 fax 58 30 21 416
oferty@copernicus.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 76 40 340, 5
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie na podstawie art. 6a
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych na:

DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA NIEMEDYCZNEGO
NA POTRZEBY SZPITALA TYMCZASOWEGO
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy wyposażenie
niemedyczne na potrzeby Szpitala Tymczasowego dla Zamawiającego, na zasadach
określonych w projekcie umowy ( zał. nr 3 do zapytania).
3.2. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niemedycznego na potrzeby Szpitala
Tymczasowego zlokalizowanego w obiekcie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA
przy Ul. Żaglowej 11 w Gdańsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz
ilości - zawiera zał. nr 2 do niniejszego Zapytania- Formularz asortymentowo-cenowy,
który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje
potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
3. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkościami
maksymalnymi. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do
możliwości finansowych Zamawiającego.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 3 do
niniejszego Zapytania.
5. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (formularza asortymentowocenowego
stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania) wskazania znaku towarowego, patentu
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem,
że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe,
technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

Dokument nr: 2.D10.2022

Składanie ofert:
d) Dokumenty wskazane w niniejszym ustępie należy wysłać mailem na adres
oferty@copernicus.gda.pl do dnia 11 stycznia 2022 roku do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3.3. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia
Gdańsk (Szpital Tymczasowy zlokalizowany w obiekcie Międzynarodowych Targów
Gdańskich SA przy Ul. Żaglowej 11 w Gdańsku)
4. Terminy realizacji zamówienia
Umowa obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z możliwością
jej wcześniejszego zakończenia w przypadku zaprzestania działalności Szpitala
Tymczasowego. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6a ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Warunki udziału w zapytaniu
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy
a) Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz Oferty (zał. nr 1 do zapytania
ofertowego), sporządzony w języku polskim.
b) Do oferty należy załączyć:
? Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy;
? Załącznik nr 4 do Zapytania - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań
kapitałowych lub osobowych Wykonawcy i Zamawiającego; W przypadku
niezłożenia przez Wykonawcę załącznika nr 4 Zamawiający ma możliwość zwrócenia
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty
elektronicznej wskazany w Formularzu Oferty. W przypadku nieprzedłożenia przez
Wykonawcę dokumentów, mimo wezwania, oferta zostanie odrzucona;
f) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje doręczenie jej w terminie Zamawiającemu.
Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia wyznaczonego na złożenie oferty.
Zamawiający może zwrócić się z prośbą do Wykonawców o przedłużenie terminu związania
ofertą.
7. Sposób przygotowania i składania ofert
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania
Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
3) Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w
złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana
cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do
4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
4) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem
terminu składania ofert.
5) Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. O
wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania
oferty.
8. Ocena ofert
1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z
Zapytaniem.
2) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania z zastrzeżeniem poniższych
zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa,
b) w sytuacji określonej w punkcie 9 Zapytania ofertowego (Kryteria oceny ofert)
c) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści
oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego.
4) Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w
toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oferty bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin
na ich uzupełnienie. W przypadku nie uzupełnienia oferty lub nie złożenia
wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W
terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się
na dokonanie poprawek.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy
realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez
Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia
9. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść
oferty wraz z załącznikami spełnią wymagania określone w niniejszym Zapytaniu.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
CENA TERMIN DOSTAWY
Waga kryterium
98 %
Wykonawca może uzyskać
maksymalnie 98 pkt.
PRZY CZYM 1%= 1 PKT
Waga kryterium
2%
Wykonawca może max
otrzymać 2 pkt.
PRZY CZYM 1%= 1 PKT
? W kryterium CENA Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie ceny brutto
zaoferowanej w Ofercie Wykonawcy.
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru: Cmin / Cbad x 98, gdzie
? Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert,
? Cbad - cena badanej oferty.
? W kryterium TERMIN DOSTAWY Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy.
Punkty, które można otrzymać w niniejszym kryterium kształtują się następująco:
? do 3 dni roboczych - 2 pkt
? 4-5 dni roboczych - 1 pkt
? 6-7 dni roboczych - 0 pkt
Przez termin dostawy Zamawiający rozumie dostarczenie zamówienia w dniach roboczych
liczony od dnia złożenia zamówienia.
Przy czym maksymalny termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Ofercie żadnego terminu dostawy, wskaże inny
niż w/ terminy, wskaże wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie najdłuższy/maksymalny
termin dostawy przyznając Wykonawcy za to kryterium 0 punktów.
3) Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą
liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny ofert.
10. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona za stronie Zamawiającego.
11. Dodatkowe informacje
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania
należy kierować na adres e-mail: oferty@copernicus.gda.pl
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na wybrane całe części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje
wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub
części bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
4) Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający
może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania;
b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo
wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili
warunków udziału w postępowaniu.
5) W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem jego oferty, Wykonawcy
nie przysługują środki ochrony prawnej.
6) Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.