Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa artykułów hydraulicznych

Przedmiot:

Dostawa artykułów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel : +48 91 384 20 47 do 49 Fax : +48 91 384 22 14
sekretariat@zuk.gryfice.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 384 20
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych
do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach od 01.01.2022 r. do 31 12. 2022 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie zostało podzielone na 7 zdań, z których każdy stanowi odrębne zadanie:
Zadanie nr 1 Rury
Zadanie nr 2 Kształtki, armatura, elementy instalacji domowej
Zadanie nr 3 Armatura przemysłowa
Zadanie nr 4 Kształtki PP i PE
Zadanie nr 5 Kształtki PVC
Zadanie nr 6 Kształtki żeliwne
Zadanie nr 7 Opaski do nawiercania z armaturą i narzędziami
3. Specyfika głównych wymagań:
a) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj artykułów hydraulicznych
oraz ilości dla określenia cen jednostkowych dla dostaw przewidywanych w okresie
objętym zamówieniem, został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik
do formularza cenowo - ofertowego.
b) Zamawiający będzie dokonywał zakupów po cenach jednostkowych przez okres
obowiązywania umowy lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający określi w umowne.
c) Wymaga się, aby oferowane artykuły hydrauliczne posiadał)' gwarancję na minimum
12 miesięcy od dnia dostawy.
d) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczany towar
w atesty i certyfikaty jakości.
e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały określone w formularzu oferty
każdorazowo na odrębne zamówienie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj materiałów.
f) W sporadycznych przypadkach Zamawiający może zakupić u Wykonawcy inne artykuły
hydrauliczne, nie występujące w formularzu cenowym, lecz objęte Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług w działach: 13, 20, 22, 23, 24, 25, wprowadzoną Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWi11) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), po cenach obowiązujących
w dniu zakupu u Wykonawcy.
g} Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane materiały w ciągu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zamówienia. W przypadkach szczególnych, jak np. wystąpienie awarii
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po stronie Zamawiającego, do której usunięcia
wymagane jest sprowadzenie niestandardowych części, a więc zaistnienie obiektywnych
trudności nie leżących ani po stronie Wykonawcy ani po stronie Zamawiającego,
dopuszcza się uzgodnienie innego terminu dostawy nie dłuższego niż 24 godz.,
potwierdzonego niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną przez Wykonawcę
na żądanie Zamawiającego. Za skuteczne doręczenie zapotrzebowania będzie także
uważany pozytywny wynik wysłania do Wykonawcy zapotrzebowania pocztą
elektroniczną lub faksem,
h) Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany
przy Ul. Zielonej 5 w Gryficach.
i) Dostawy wraz z rozładunkiem winny być realizowane w godz.ch od 7;00 do 14;00 w dni
robocze, tj. od poniedziałku do piątku, chyba że w szczególnych sytuacjach Strony
postanowią inaczej.
j) Zamawiający nie przewiduje zmiany cen jednostkowych netto artykułów hydraulicznych
wyszczególnionych w formularzu cenowym oferty w okresie trwania umowy.
k) Zapłata należności za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .
Za termin płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi
przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
l) Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy.

Dokument nr: DKR-311.221.2021/022.ML

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
V. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 72-300 Gryfice Ul. Zielona 5 w zamkniętej
kopercie z dopiskiem ,,Zakup materiałów hydraulicznych" NIE OTWIERAĆ PRZED 12 stycznia 2022 r,,
lub przesłać drogą elektroniczną adres e-mail sekretariat@zuk.gryfice.eu
w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r., godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
h) Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany
przy Ul. Zielonej 5 w Gryficach.

Wymagania:
2. Wykonawcy mogą złożyć odrębne oferty na Zadania albo jedną ofertę na cały przedmiot
zamówienia (wszystkie zadania), określając w formularzach cenowych ceny poszczególnych
artykułów dla podanych w formularzu cenowym ilości. W przypadku gdy Wykonawca złoży
ofertę na dane zadanie lub wybrane zadania przedmiotu zamówienia, a cena danego zadania
zostanie wybrana , Zamawiający dostosuje wzór umowy do przewidzianego tą ofertą zakresu
przedmiotu zamówienia . Oceniając oferty niezależnie od tego czy oferta dotyczy całego
przedmiotu zamówienia czy poszczególnych zadań zamówienia, Zamawiający będzie brał pod
uwagę sumę cen poszczególnych Zadań zamówienia i spośród tych cen wybierze
najkorzystniejsze (najtańsze) oferty na dane Zadania zamówienia. Części-Zadania przedmiotu
zamówienia (zadania) zostały określone w załącznikach - formularzach cenowych - do
formularza cenowo- ofertowego.
li. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo - ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego oraz
wypełniony z cenami jednostkowymi formularz do okr eślonego Zadania.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Iii. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów,
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie łub drogą elektroniczną.
VI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, będącą sumą cen zawartych w formularzach cenowych
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz
słownie
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w
tym dostawę do Zamawiającego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
vii. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. zawierającą najniższą cenę spośród ofert
spełniających wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, dla każdego zadania
oddzielnie.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest : Marek Lachowicz, e-mail: lachowicz@zuk.gryfice.eu
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzjelenia zamówienia w godzinach pracy ZUK Gryfice tj.: 07;00- 15;00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.