Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
3864z ostatnich 7 dni
13396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywne dostawy farb i art. pomocniczych

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy farb i art. pomocniczych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel : +48 91 384 20 47 do 49 Fax : +48 91 384 22 14
sekretariat@zuk.gryfice.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 384 20
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ii. Opis przedmiotu zamówienia
iii. Zaprasza do złożenia ofert cenowych na : sukcesywne dostawy farb i art. pomocniczych.,
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r. odpowiadające wymogom normy PN-EN
13300 klasa 3 i normy PN-C rodzaj II.

Dokument nr: DKR-311.001.2022.ML

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 72-300 Gryfice Ul. Zielona 5 w zamkniętej
kopercie z dopiskiem ,,DOSTAWA farb" NIE OTWIERAĆ PRZED 13 stycznia 2022 r., lub przesłać drogą
elektroniczną adres e-mail sekretariat@zuk.gryfice.eu
w terminie do dnia 13 stycznia 2022 r., godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin rozpoczęcia dostaw od 01.01.2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
4. Pozostałe warunki dostaw określa wzór umowy.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. W przypadku szczególnym, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć, Zamawiający po
uzasadnieniu zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy
7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, od daty wyznaczonej na składanie ofert.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz ofertowy - wg załączonego wzoru .
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
l. Na załączonym formularzu ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz
słownie
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. zawierającą najniższą cenę spośród ofert
spełniających wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Vi. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest : Marek Lachowicz, e-mail: lachowicz@zuk.gryfice.eu
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy ZUK Gryfice tj.: 07;00-15;00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.