Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BIESIEKIERZ
Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz
powiat: koszaliński
+48 94 3180 955, faks +48 94 3180 940
zp@biesiekierz.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Biesiekierz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 94 3180 955, fak
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Biesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2022r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 5 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi: 322.560 MWh (zamówienie planowane).
2) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Odbiorcami końcowymi energii elektrycznej będą następujące jednostki:
a) Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
b) Gminne Służby Techniczne i Komunalne, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
c) Przedszkole Gminne w Parnowie, Parnowo 26, 76-039 Biesiekierz
d) Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu, Biesiekierz 60, 76-039 Biesiekierz
e) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, Świemino 19, 76-039 Biesiekierz
f) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starych Bielicach, Ul. Kościelna 5, 76-039 Stare Bielice
g) Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz
4) Wykaz odbiorców końcowych i punktów poboru energii zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.
5) DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6) Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD). OSD i sprzedawcą rezerwowym jest: Energa Operator S.A.
7) Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Energa Operator S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego
8) Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
a) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej,
b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji) lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 5 do umowy oraz nowych punktów poboru,
c) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy,
d) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszenia Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
9) W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenia do 10%, zmniejszenia do 10%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
a) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
b) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
c) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE-wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
10) Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 5 do SWZ po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.
11) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

CPV: 09300000-2, 09000000-3, 09310000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00006151, UG.SR.271.1.2022.KK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.biesiekierz.eu/index.phpid=102&rp=1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@biesiekierz.eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu formularzy, o których mowa w pkt 1 powyżej, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale III ust. 3 SWZ.
5) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
lub
b) poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@biesiekierz.eu
6) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7) Przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy.
8) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
Wójt Gminy Biesiekierz - którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz
103 (dalej ,,Administrator Wykonawczy"),
Kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych, którego siedziba mieści się w: Biesiekierz
103, 76-039 Biesiekierz (dalej ,,Administrator B"),
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Parnowie, którego siedziba mieści się w: Parnowo 26, 76-039
Biesiekierz (dalej ,,Administrator C"),
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu, którego siedziba
mieści się w: Biesiekierz 60, 76-039 Biesiekierz (dalej ,,Administrator D"),
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, którego siedziba mieści się
w: Świemino 19, 76-039 Biesiekierz (dalej ,,Administrator E"),
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starych Bielicach, którego siedziba
mieści się w: Ul. Kościelna 5, 76-039 Stare Bielice (dalej ,,Administrator F"),
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, którego siedziba mieści się w: Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz (dalej ,,Administrator G").
I. Administrator Wykonawczy, Administrator B, Administrator C, Administrator D, Administrator E,
Administrator F i Administrator G wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu wspólnej
realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja
zadania pn. DOSTAWA energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. dla potrzeb
Gminy Biesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz na podstawie przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
II. Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
III. Planujemy przechowywać Twoje dane przez czas określony przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
V. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku prowadzenia zamówienia
publicznego stosuje się obowiązek przetwarzania danych wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019
roku prawo zamówień publicznych.
VII. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a) przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych określonymi w art. 5 RODO,
b) Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania,
dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności,
c) nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG,
d) zobowiązujemy się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów,
e) Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 28 RODO.
VIII. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
c.d. w ppkt 3.16
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): IX. W przypadku skorzystania przez Ciebie z uprawnień z
art. 15 ust. 1 do 3 RODO, niosącego po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku,
Współadministratorzy mogą żądać od Ciebie wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
X. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
XI. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
XII. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się
ze Współadministratorami, ale to Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i
pilnował realizacji Twoich praw. Prosimy kierować komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do
Inspektora Ochrony Danych, pocztą na adres 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz 103 (z dopiskiem
,,Inspektor danych osobowych"), e-mailem na adres iod@biesiekierz.eu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem MiniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportaluzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31

Wymagania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 tytułem:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Biesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej oraz powinno zawierać:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Biesiekierz, 76 - 039 Biesiekierz 103, NIP 4990527492,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UG.SR.271.1.2022.KK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 338688,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 5 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi: 322.560 MWh (zamówienie planowane).
2) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Odbiorcami końcowymi energii elektrycznej będą następujące jednostki:
a) Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
b) Gminne Służby Techniczne i Komunalne, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
c) Przedszkole Gminne w Parnowie, Parnowo 26, 76-039 Biesiekierz
d) Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu, Biesiekierz 60, 76-039 Biesiekierz
e) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, Świemino 19, 76-039 Biesiekierz
f) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starych Bielicach, ul. Kościelna 5, 76-039 Stare Bielice
g) Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz
4) Wykaz odbiorców końcowych i punktów poboru energii zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.
5) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6) Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD). OSD i sprzedawcą rezerwowym jest: Energa Operator S.A.
7) Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Energa Operator S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego
8) Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
a) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej,
b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji) lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 5 do umowy oraz nowych punktów poboru,
c) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy,
d) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszenia Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
9) W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenia do 10%, zmniejszenia do 10%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
a) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
b) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
c) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE-wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
10) Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 5 do SWZ po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.
11) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
+10% wartości zamówienia podstawowego, tj. 10% z 338688.00 zł

W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenia do 10%, zmniejszenia do 10%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
a) zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
b) zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 1 powyżej, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
c) zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE-wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale II ust. 10 SWZ i podanej w formularzu ofertowym
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona,
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokument/-ty powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w lit. b powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione analogicznie jak dla dokumentów wymienionych w lit. b powyżej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które dostawy, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
e) wadium
? Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
? Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 tytułem:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Biesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej oraz powinno zawierać:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Biesiekierz, 76 - 039 Biesiekierz 103, NIP 4990527492,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
d) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został przewidziany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane,
e) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały przewidziane) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane,
f) w przypadku, o którym mowa w lit. d i e powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty, w zakresie:
1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
2) zmiany ceny jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
3) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości
punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
4) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy
czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie
niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można
zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany),
zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty
władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym
wykonanie danego zobowiązania) - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE,
grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
5) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy,
wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych,
na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów
PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczących wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - o wartość wynikającą z
tych zmian na zasadach opisanych w umowie,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - o
wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zasady i tryb wprowadzania zmian w umowie zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale II ust. 10 SWZ i podanej w formularzu ofertowym
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.