Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 18 472 55 36, 605-574-255.
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 472 55 36, 6
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:

,,Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Parku Zdrojowego oraz lasów na terenie miasta Krynica-Zdrój w roku 2022"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty leśne tj: cięcia pielęgnacyjne i zrywka drewna, mygłowanie i wyrzynka sortymentów drewna, zalesianie, pielęgnacja i zabezpieczanie upraw leśnych, czyszczenia późne młodników oraz melioracje agrotechniczne na terenie Parku Zdrojowego w Krynicy-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: GKiOS.2600.1.6.2022

Otwarcie ofert: VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.1.2022 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego Ul. Kraszewskiego 7, 33-389 Krynica-Zdrój, pok. nr 1.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego - Ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 11 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. VI. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie zostanie poddana ocenie. Zostanie zwrócona wyłącznie poprzez osobisty odbiór. Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę.

Wymagania:
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena - 100%
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,OFERTA - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Parku Zdrojowego oraz lasów na terenie miasta Krynica-Zdrój w roku 2022" z dopiskiem - Nie otwierać przed 10.01.2022 do godz. 10.10
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. W terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, zobowiązany jest do podpisania umowy.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Parku Zdrojowego w Krynicy-Zdroju w roku 2021", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Parku Zdrojowego w Krynicy-Zdroju w roku 2021". Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów jest inspektor do spraw zieleni komunalnej - pan Paweł Gucwa - tel. 18 472 55 36, 605-574-255.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.