Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4179z ostatnich 7 dni
12519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych

Przedmiot:

Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie
Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
bzp@piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Piekary Śląskie w roku 2022".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Czynności bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych.
Codzienna kontrola pracy wszystkich sygnalizacji w tym: drobne prace konserwacyjne takie jak mycie sygnalizatorów, wymiana drobnych elementów takich jak, żarówki w sygnalizatorach, bezpieczniki, uzupełnienie daszków, uzupełnienie soczewek, wymiana elementów optyki w komorach sygnalizatora, regulacja głośności sygnalizatorów akustycznych, kontrola pracy wideodetekcji.

2) Roboty powtarzalne dla utrzymania ciągłości pracy sygnalizacji świetlnej wynikłe z typowych awarii lub zniszczenia
1) Wymiana latarni 3 komorowej ogólnej lub z symboliką LED na maszcie;
2) Wymiana latarni 3 komorowej ogólnej lub z symboliką LED na wysięgniku;
3) Wymiana latarni 2 komorowej na maszcie LED (dla pieszych);
4) Wymiana latarni 1 komorowej na maszcie LED (strzałka dopuszczająca, sygnalizator
ostrzegawczy);
5) Wymiana przycisków dla pieszych z potwierdzeniem optycznym na masztach lub wysięgnikach;
6) Wymiana wkładu LED fi 200 lub fi 300 ogólnych lub z symboliką na maszcie lub wysięgniku;
7) Remont lub wymiana pętli indukcyjnej w jezdni;
8) Czyszczenie i dwukrotne malowanie masztów lub wysięgników sygnalizacji.
9) Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie zmian związanych ze: zmianą czasów międzyzielonych, zmianą długości sygnałów zielonych dla poszczególnych grup, zmiany układu faz ruchu, dostosowaniem programu do aktualnej struktury ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń
10) Wgranie i uruchomienie nowego programu sygnalizacji świetlnej

II. SYGNALIZACJE PODLEGAJĄCE KONSERWACJI I BIEŻĄCEMU UTRZYMANIU:
1) skrzyżowanie ulic DK-94 - Sadowskiego,
2) skrzyżowanie ulic DK-94 - Kotuchy,
3) Ul. Bednorza - przejście dla pieszych,
4) Ul. Sadowskiego - przejście dla pieszych.
5) Ul. Oświęcimska - przejście dla pieszych,
6) Ul. Oświęcimska - przejście dla pieszych - skrzyżowanie z Ul. I Armii WP.
7) skrzyżowanie ulic Bytomska - Wyszyńskiego,
8) Ul. Bytomska - w rejonie szpitala - przejście dla pieszych,
9) skrzyżowanie ulic Bytomska- Pod Lipami,
10) Ul. Karola Miarki- wyjazd z PSP,
11) Ul. Bytomska - Bazylika - przejście dla pieszych,
12) skrzyżowanie ulic Bytomska - Papieża Jana Pawła II,
13) skrzyżowanie ulic DW 911 - Karola Miarki - Podmiejska,
14) skrzyżowanie ulic DW 911 - Papieża Jana Pawła II,
15) skrzyżowanie ulic Papieża Jana Pawła II - Ziętka.
16) skrzyżowanie ulic Ziętka - Konstytucji 3-go Maja,
17) Ul. Tarnogórska - przejście dla pieszych
18) skrzyżowanie ulic Papieża Jana Pawła II- Śląskiej- Maczka

CPV: 50232000-0

Dokument nr: 2022/BZP 00006350, BZP.271-3/IG/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16817/summary
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy Ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem - e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym :
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy Ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 11:30
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16817/summary

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271-3/IG/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Czynności bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych.
Codzienna kontrola pracy wszystkich sygnalizacji w tym: drobne prace konserwacyjne takie jak mycie sygnalizatorów, wymiana drobnych elementów takich jak, żarówki w sygnalizatorach, bezpieczniki, uzupełnienie daszków, uzupełnienie soczewek, wymiana elementów optyki w komorach sygnalizatora, regulacja głośności sygnalizatorów akustycznych, kontrola pracy wideodetekcji.

2) Roboty powtarzalne dla utrzymania ciągłości pracy sygnalizacji świetlnej wynikłe z typowych awarii lub zniszczenia
1) Wymiana latarni 3 komorowej ogólnej lub z symboliką LED na maszcie;
2) Wymiana latarni 3 komorowej ogólnej lub z symboliką LED na wysięgniku;
3) Wymiana latarni 2 komorowej na maszcie LED (dla pieszych);
4) Wymiana latarni 1 komorowej na maszcie LED (strzałka dopuszczająca, sygnalizator
ostrzegawczy);
5) Wymiana przycisków dla pieszych z potwierdzeniem optycznym na masztach lub wysięgnikach;
6) Wymiana wkładu LED fi 200 lub fi 300 ogólnych lub z symboliką na maszcie lub wysięgniku;
7) Remont lub wymiana pętli indukcyjnej w jezdni;
8) Czyszczenie i dwukrotne malowanie masztów lub wysięgników sygnalizacji.
9) Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie zmian związanych ze: zmianą czasów międzyzielonych, zmianą długości sygnałów zielonych dla poszczególnych grup, zmiany układu faz ruchu, dostosowaniem programu do aktualnej struktury ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń
10) Wgranie i uruchomienie nowego programu sygnalizacji świetlnej

II. SYGNALIZACJE PODLEGAJĄCE KONSERWACJI I BIEŻĄCEMU UTRZYMANIU:
1) skrzyżowanie ulic DK-94 - Sadowskiego,
2) skrzyżowanie ulic DK-94 - Kotuchy,
3) ul. Bednorza - przejście dla pieszych,
4) ul. Sadowskiego - przejście dla pieszych.
5) ul. Oświęcimska - przejście dla pieszych,
6) ul. Oświęcimska - przejście dla pieszych - skrzyżowanie z ul. I Armii WP.
7) skrzyżowanie ulic Bytomska - Wyszyńskiego,
8) ul. Bytomska - w rejonie szpitala - przejście dla pieszych,
9) skrzyżowanie ulic Bytomska- Pod Lipami,
10) ul. Karola Miarki- wyjazd z PSP,
11) ul. Bytomska - Bazylika - przejście dla pieszych,
12) skrzyżowanie ulic Bytomska - Papieża Jana Pawła II,
13) skrzyżowanie ulic DW 911 - Karola Miarki - Podmiejska,
14) skrzyżowanie ulic DW 911 - Papieża Jana Pawła II,
15) skrzyżowanie ulic Papieża Jana Pawła II - Ziętka.
16) skrzyżowanie ulic Ziętka - Konstytucji 3-go Maja,
17) ul. Tarnogórska - przejście dla pieszych
18) skrzyżowanie ulic Papieża Jana Pawła II- Śląskiej- Maczka
4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W przypadku przewidywania powtórzenia podobnych zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego :
- zakres zamówienia: m.in. wymiana wysięgnika, wymiana masztu, naprawa sterownika
- warunki udzielenia zamówienia: zdarzenia losowe, wypadki drogowe
- szacunkową wartość tego zamówienia (netto): 21 981,90 zł.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awarię
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na zabudowanie urządzenia
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji lub bieżącym utrzymaniu sygnalizacji świetlnych o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
3.4.2 dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej jedną osobą (koordynator) posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ,,D" do 1kV wraz z pomiarami elektrycznymi, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- co najmniej 2 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ,,E" do 1kV wraz z pomiarami elektrycznymi, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- co najmniej jedną osobą kadry technicznej z wykształceniem wyższym o specjalności ,,Inżynieria ruchu",
- co najmniej 2 osobami posiadającymi zaświadczenie, w zakresie pełnej obsługi sterowników rodziny typu ASR wraz z możliwością wdrażania zaktualizowanych programów pracy tychże sterowników,
- co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie, w zakresie pełnej obsługi systemu SNS-ASR do nadzoru pracy sygnalizacji,
- co najmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie, w zakresie pełnej obsługi systemów wideo detekcji Autoscope
(Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw
(przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych
(aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt
3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1
wykaz usług:
- co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji lub bieżącym utrzymaniu sygnalizacji świetlnych o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.
wykaz osób:
- co najmniej jedna osoba (koordynator) posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ,,D" do 1kV wraz z
pomiarami elektrycznymi, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z
późn. zm.).
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- co najmniej 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ,,E" do 1kV wraz z pomiarami
elektrycznymi, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.).
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- co najmniej jedna osoba kadry technicznej z wykształceniem wyższym o specjalności ,,Inżynieria
ruchu",
- co najmniej 2 osoby posiadające zaświadczenie, w zakresie pełnej obsługi sterowników rodziny typu
ASR wraz z możliwością wdrażania zaktualizowanych programów pracy tychże sterowników,
- co najmniej 1 osoba posiadająca zaświadczenie, w zakresie pełnej obsługi systemu SNS-ASR do
nadzoru pracy sygnalizacji,
- co najmniej 1 osoba posiadająca zaświadczenie, w zakresie pełnej obsługi systemów wideo detekcji
Autoscope
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
(Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
3) złożenia kserokopii dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera w specjalności ,,Inżynieria ruchu", kserokopie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci dla koordynatora robót i konserwatorów i kserokopie zaświadczeń do obsługi sterowników rodziny ASR wraz z możliwością wdrażania zaktualizowanych programów pracy tychże sterowników, obsługi systemu SNS-ASR do nadzoru pracy sygnalizacji, do pełnej
obsługi systemów wideo detekcji Autoscope,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.3. rozdz. 12 SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału 12 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (zmian wysokości ceny) i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem
wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy):
1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia prac wskazanych w poszczególnych zleceniach o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych prac, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, zmiany technologiczne, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone prace wpłyną pozytywnie na eksploatację sygnalizacji świetlnych i jej poszczególnych elementów, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, lub inne okoliczności nie będące wynikiem
nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji prac w danym zleceniu, pozwalający na wykonanie i ukończenie innych prac, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub
b) wystąpienia na terenie wykonywanych prac siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z pożarem, zalaniem, pęknieciem elementów konstrukcyjnych sygnalizacji, wichurami, trąbami powietrznymi, powodziami, wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zdarzeniami, niezawinionymi w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku
przedłużony zostanie termin zakończenia prac określony w danym zleceniu o okres uniemożliwiający prowadzenie prac i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności,
WSZYSTKIE ZMIANY DO UMOWY ZOSTAŁY ZAWARTE W PARAGRAFIE 11 WZORU UMOWY
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awarię
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na zabudowanie urządzenia
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.