Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
232z dziś
4018z ostatnich 7 dni
11684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 18 472 55 11, 509-918-065.
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 472 55 11, 5
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:
,,Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie lasów Gminy Krynica-Zdrój w roku 2022"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty leśne tj: pozyskanie i zrywka drewna, mygłowanie i wyrzynka sortymentów drewna, zalesianie, pielęgnacja i zabezpieczanie upraw leśnych oraz melioracje agrotechniczne na terenie lasów gminnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: GKiOS.2600.1.5.2022

Otwarcie ofert: VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 1

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego - Ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 11 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. V. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie zostanie poddana ocenie. Zostanie zwrócona wyłącznie poprzez osobisty odbiór. Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,OFERTA - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie lasów Gminy Krynica-Zdrój w roku 2022" z dopiskiem - Nie otwierać przed 10.01.2022 do godz. 10.00
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. W terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, zobowiązany jest do podpisania umowy.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie lasów Gminy Krynica-Zdrój w roku 2020", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie lasów Gminy Krynica-Zdrój w roku 2020". Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów jest podinspektor ds. lasów gminnych - pan Maciej Pajor - tel. 18 472 55 11, 509-918-065.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.