Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
372z dziś
4158z ostatnich 7 dni
11824z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawa
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
tel.: 74 83-34-255, fax: 74 83-35-838,, tel. 74 8328 722
um@um.bielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: nie przewiduje
Nr telefonu: tel.: 74 83-34-255,
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Budowa Amfiteatru Plenerowego
w Bielawie"
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru plenerowego
w Bielawie na działce nr 2/3 obręb Osiedle położonej w Bielawie pomiędzy Ul. 1 Maja i Ul. Wojska
Polskiego wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznego
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż oraz wszelkich
innych niezbędnych opracowań.
Szczegółowy opis zamówienia został opisany w OPZ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: IZ.271.2.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne,
który dostępny jest pod adresem: https://bielawa.e-zp.finn.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
II.II. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia zakresu usług polegających na powtórzeniu
tego samego zamówienia.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II.V. Dopuszcza się udziału podwykonawców.
IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Warunki udziału w postępowaniu Zmawiający określił na minimalnym poziomie w celu umożliwienia
ubiegania się o zamówienia Wykonawcom gwarantującym realizację zamówienia z należyta starannością.
WARUNEK 1
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykonawca przedłoży :
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na ich
potwierdzenie przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej 1 usługi, o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), polegającej na wykonaniu projektu
budowy lub przebudowy amfiteatru lub muszli koncertowej lub sali koncertowej wraz z
projektem akustyki oraz instalacji scenotechnicznej dla wykazanych obiektów.
Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz usług, stanowiący załącznik do zaproszenia.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował:
osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe w branży architektonicznej,
konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej, posiadającą minimum 5-letnie
doświadczenie,
osobą posiadającą kwalifikacje architekta krajobrazu lub specjalizację w zakresie
kształtowania i utrzymania terenów zieleni posiadającą minimum 5- letnie
doświadczenie,
Wykonawca może wskazać kilka osób - każdą posiadającą dane uprawnienia projektowe
lub dopuszcza się łączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań
określonych na poszczególnych stanowiskach.
*Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351. ze zm.), albo odpowiadające równoważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub w przypadku obywateli Unii
Europejskiej zgodnie ze wskazaniami w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz osób, stanowiący załącznik do
zaproszenia.
WARUNEK 2
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2 . posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie znajdujące się w formularzu oferty
stanowiącym załącznik do zaproszenia.
V. Kryteria wyboru:
Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:
Cena zamówienia (C) - waga 100 % oceniania w skali punktowej 1-100 pkt
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = --------------------------------------------------------------- x 100 x waga (100%)
Cena brutto badanej oferty
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym
uzyska największą ilość punktów ww. kryteriach.
VI. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty
(wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfra z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone ofert o tej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
podstawowych.
XVII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
- Wykaz usług
X. Istotne postanowienia umowne i warunki zmiany umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
XI. Inne informacje o zamówieniu:
1. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pocztą elektroniczną lub zamieści
informację na stronie internetowej.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania z ofertą.
6. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zmawiającemu dokumenty
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawniania i są
wpisane do Izby Samorządu Zawodowego.
7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
1. Pani Ewa Wnuk, tel. 74 8328 722 e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.