Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenia usług obejmujących bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Świadczenia usług obejmujących bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
zamowienia@konstancinjeziorna.pl
https://konstancinjeziorna.logintrade.net/zapytania_email,71250,fd959c247791e390f850ed2a979e82ae.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: 3 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenia usług obejmujących bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług obejmujących bieżące utrzymanie
kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku.
2.1.1. Informacje podstawowe.
- Obiekty kanalizacji deszczowej:
a) wpusty uliczne szt. 462;
b) osadniki szt. 39;
c) separatory szt. 44;
d) studnie przelotowe szt. 389;
e) studnie chłonne szt. 150;
f) kanał powierzchniowy kryty 400 x 400 (ul. Potulickich) 3 626 mb przy
krawężniku z kratami kątowymi szt. 23;
g) odwodnienie liniowe typu ACO - 7,00 mb;
h) sieć liniowa kanalizacji deszczowej - 19 318 mb;
i) kanał tłoczny D110, L= 693 m;
j) przepompownie wód opadowych i roztopowych szt.5;

CPV: 90641000-2, 90491000-5, 90642000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00006243, ZP.271.03.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zamowienia@konstancinjeziorna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.2 Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym: https://konstancinjeziorna.logintrade.net- zwanej dalej ,,Platformą":
9.3 Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
9.4 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://konstancinjeziorna.logintrade.net.
9.5 Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
9.6 Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego nie można uzyskać przy użyciu Platformy.
9.7 Czas niezbędny do nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zależy od procedur stosowanych przez dostawców tych instrumentów elektronicznych.
9.8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
20.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna, Ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;
20.1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek;
20.1.3 kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;
20.1.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą ,,Świadczenie usług obejmujących bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku" prowadzonym w trybie podstawowym;
20.1.5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
20.1.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.1.7 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
20.1.8 w granicach i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo żądania:
20.1.8.1 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
20.1.8.2 sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
20.1.8.3 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 20.1.8.4 ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
20.1.9 Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
20.1.10 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://konstancinjeziorna.logintrade.net/zapytania_email,71250,fd959c247791e390f850ed2a979e82ae.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 329 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.03.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług obejmujących bieżące utrzymanie
kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku.
2.1.1. Informacje podstawowe.
- Obiekty kanalizacji deszczowej:
a) wpusty uliczne szt. 462;
b) osadniki szt. 39;
c) separatory szt. 44;
d) studnie przelotowe szt. 389;
e) studnie chłonne szt. 150;
f) kanał powierzchniowy kryty 400 x 400 (ul. Potulickich) 3 626 mb przy
krawężniku z kratami kątowymi szt. 23;
g) odwodnienie liniowe typu ACO - 7,00 mb;
h) sieć liniowa kanalizacji deszczowej - 19 318 mb;
i) kanał tłoczny D110, L= 693 m;
j) przepompownie wód opadowych i roztopowych szt.5;
4.2.6.) Główny kod CPV: 90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90491000-5 - Usługi kontroli ścieków

90642000-9 - Usługi opróżniania kanałów ściekowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 329 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert:
Cena (K1) - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie (K2) - 10%
16.2 Do kryterium Cena (K1) Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Punktacja w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
K1 = (Cmin/Cb) x 90
gdzie:
K1 - liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium cena,
Cmin - najniższa całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb - całkowita cena brutto oferty badanej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
7.1 Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1 dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;
7.1.2 dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;
7.1.3 dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
7.1.4 dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.1.5 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dwie usługi konserwacyjne polegające na konserwacji, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej. Łączna wartość wykonanych usług zakończonych i odebranych nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto łącznie.
7.1.6 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum jedna osoba, która będzie przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy - posiadającym wykształcenie kierunkowe (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych) .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.12 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.12.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 7 do SWZ;
8.12.2 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 ustawy Pzp - wg załącznika nr 6 do SWZ;
8.13 W zakresie nieuregulowanym powyżej, w tym w szczególności formę oświadczeń i dokumentów oraz zasady składania oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.9 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.9.1 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykon0awca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 4);
8.9.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
12.1 Za pośrednictwem Platformy, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
12.1.1 oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt 8.1 SWZ
12.1.2 dowód wniesienia wadium w postaci oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej;
12.1.3 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub odpis z KRS lub CEIDG;
12.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.6 oraz 7.7. SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7.7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.6, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
7.7.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
7.7.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.7.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej tj. aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy:
1) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
2) zmiany wynagrodzenia o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy,
3) zmniejszenia ryczałtowego wynagrodzenia zwłaszcza w przypadku zmniejszenia zakresu Umowy lub jego zwiększenia w przypadku zwiększenia zakresu realizacji Umowy;
4) zmiany zakresu Umowy w przypadku pojawienia się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy bądź w sytuacji, gdy zmiany okażą się korzystniejsze dla Zamawiającego;
5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert:
Cena (K1) - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie (K2) - 10%
16.2 Do kryterium Cena (K1) Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Punktacja w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
K1 = (Cmin/Cb) x 90
gdzie:
K1 - liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium cena,
Cmin - najniższa całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb - całkowita cena brutto oferty badanej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.