Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
412672133
przetargi@um.ostrowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 412672133
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części istniejącego budynku na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy części istniejącego budynku na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych dla zadania pn.: ,,Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI" zlokalizowanego przy Ul. Sandomierskiej 26a w Ostrowcu Świętokrzyskim na działce nr 113/8 (obr. 45, ark. 3 pow. 7000 m2) i działce nr 113/3 (orb.45, ark.3; pow. 1280 m2) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę
Zakres zadania obejmuje:
1) wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektu, opinii technicznej budynku wraz z oceną stanu
wszystkich instalacji, w które wyposażony jest obiekt budowlany, przygotowanie dwóch
koncepcji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
obiektu budowlanego wraz z możliwym wyposażeniem i wydzielonymi strefami oraz
planowanego zagospodarowania terenu lub działki,
2) uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego (w obszarze lokalizacji
przedmiotowego budynku brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile
będzie niezbędna), opracowanie w wersji papierowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami oraz złożenie wniosku o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane w formie papierowej w imieniu Zamawiającego do organu wydającego
decyzję o pozwoleniu na budowę,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu
technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym, projektów wykonawczych wszystkich branż, kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
wszystkich branż wraz z wyszczególnieniem wyposażenia

CPV: 71223000-7, 71221000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00006502, Or.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi/przetargi-organizowane-przez-gmine-ostrowiecswietokrzyski/aktualne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego)
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczone zostały w Rozdziale
21 SWZ - Ochrona danych osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu
terminu związania ofertą.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa części istniejącego budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego - wykonanie
dokumentacji projektowej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy części istniejącego budynku na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych dla zadania pn.: ,,Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI" zlokalizowanego przy ul. Sandomierskiej 26a w Ostrowcu Świętokrzyskim na działce nr 113/8 (obr. 45, ark. 3 pow. 7000 m2) i działce nr 113/3 (orb.45, ark.3; pow. 1280 m2) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę
Zakres zadania obejmuje:
1) wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektu, opinii technicznej budynku wraz z oceną stanu
wszystkich instalacji, w które wyposażony jest obiekt budowlany, przygotowanie dwóch
koncepcji rozbudowy, nadbudowy, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
obiektu budowlanego wraz z możliwym wyposażeniem i wydzielonymi strefami oraz
planowanego zagospodarowania terenu lub działki,
2) uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego (w obszarze lokalizacji
przedmiotowego budynku brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile
będzie niezbędna), opracowanie w wersji papierowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami oraz złożenie wniosku o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane w formie papierowej w imieniu Zamawiającego do organu wydającego
decyzję o pozwoleniu na budowę,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu
technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym, projektów wykonawczych wszystkich branż, kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
wszystkich branż wraz z wyszczególnieniem wyposażenia
4.2.6.) Główny kod CPV: 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
w zakresie ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym wykonał minimum jedną dokumentację projektową w zakresie
budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum:
Wykonawca dysponuje osobami posiadającym doświadczenie zawodowe i uprawnienia do
projektowania w zakresie branży:
o architektonicznej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do projektowania w
zakresie branży architektonicznej oraz posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta w
zakresie architektoniczno-budowlanym, a także wykonał minimum 1 projekt budowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 100.000,00 zł
brutto.
o konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie
upoważniające do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada co
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na stanowisku projektanta w zakresie architektoniczno-budowlanym, a także
wykonał jako projektant branży konstrukcyjno-budowlany minimum 1 projekt budowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości minimum
100.000,00 zł brutto.
o sanitarnej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie
upoważniające do projektowania w zakresie branży sanitarnej,
o elektrycznej - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia
budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży i
elektrycznej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ;
2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 2.2. , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.
Ponadto Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument składa każdy z nich.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy,
b) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ), skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu
terminu związania ofertą.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa części istniejącego budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego - wykonanie
dokumentacji projektowej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidywane zmiany umowy wskazane są w § 7 (istotne zmiany postanowień umowy) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.