Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzeczyca
Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
447105111
ug@rzeczyca.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87049
Województwo: łódzkie
Miasto: Rzeczyca
Wadium: ---
Nr telefonu: 447105111
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach.
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.05.03.02-10-0010/20 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach

Część 1
Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego cz I

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót budowlanych na zadaniach realizowanych przez Gminę Rzeczyca. Zamówienie podzielone zostało na następujące części:
Część I
Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach"
Część II
Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Ul. Mościckiego oraz Ul. Tomaszowskiej w Rzeczycy"

Część 2
Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego cz II

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót budowlanych na zadaniach realizowanych przez Gminę Rzeczyca. Zamówienie podzielone zostało na następujące części:
Część I
Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach"
Część II
Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Ul. Mościckiego oraz Ul. Tomaszowskiej w Rzeczycy"

CPV: 71247000-1, 71520000-9, 71247000-1, 71520000-9

Dokument nr: 2022-32794-87049, UG.RO.271.1.1.2022.JA

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Rzeczyca
Miejscowość
Grotowice

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Rzeczyca
Miejscowość
Rzeczyca

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień treści zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych przez Zamawiającego z instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie,
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zamawiający może dokonać zmiany umowy, jeżeli nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Zamawiający może dokonać zmiany w umowie jeżeli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienie nie zastąpi nowy Wykonawca:
1) W wyniku połączenia podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększający użyteczność przedmiotu umowy.
6. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
7. Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Część I
1)Wykonawca winien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę i/lub modernizację stacji uzdatniania wody.
Część II
1)Wykonawca winien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej o łącznej długości co najmniej 1,3 km.
Wykonawca winien wykazać, podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami, pełniącymi funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia.
Część I
1)dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, liczone od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
2)dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, liczone od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
3)dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, liczone od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
Część II
1)dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, liczone od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
2)dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, liczone od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
3) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, liczone od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
Dot. Części I i Części II Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w przypadku posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia przez daną osobę.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-05
Data ostatniej zmiany
2022-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ,,CENA" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ,,CENA" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Joanna Anteczek
tel.: 447105111
e-mail: ug@rzeczyca.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.