Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pokrzywnica
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
powiat: pułtuski
tel./fax: (23) 691 87 21
inwestycje1@pokrzywnica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pokrzywnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: (23) 691 8
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na : " DOSTAWA materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie dróg gminnych w następującej ilości i o następującej frakcji:
1) DOSTAWA tłucznia betonowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"
w ilości do 300 ton o frakcji 0-31,5 mm (zakup, transport, rozładunek). Zawartość
frakcji 0-0,063 mm nie może przekraczać 12% całkowitej masy dostawy. Zawartość
nadziarna do 5%. Tłuczeń betonowy musi spełniać odpowiednie wymagania
jakościowe: tłuczeń betonowy bez piasku, ziemi, resztek odpadów metalowych,
plastikowych, eternitu i innych materiałów niebezpiecznych dla środowiska.
2) DOSTAWA tłucznia betonowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"
w ilości do 500 ton o frakcji 0-63 mm (zakup, transport, rozładunek). Zawartość frakcji
0-0,063 mm nie może przekraczać 12% całkowitej masy dostawy. Zawartość nadziarna
do 5%. Tłuczeń betonowy musi spełniać odpowiednie wymagania jakościowe: tłuczeń
betonowy bez piasku, ziemi, resztek odpadów metalowych, plastikowych, eternitu i
innych materiałów niebezpiecznych dla środowiska.
3) DOSTAWA tłucznia betonowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"
w ilości do 250 ton o frakcji 63-100 mm (zakup, transport, rozładunek). Zawartość
frakcji 0-0,063 mm nie może przekraczać 12% całkowitej masy dostawy. Zawartość
nadziarna do 5%. Tłuczeń betonowy musi spełniać odpowiednie wymagania
jakościowe: tłuczeń betonowy bez piasku, ziemi, resztek odpadów metalowych,
plastikowych, eternitu i innych materiałów niebezpiecznych dla środowiska.
4) DOSTAWA mieszanki kruszyw z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"
w ilości do 120 ton (zakup, transport, rozładunek) o następujących parametrach:
frakcja żwirowa >30%; zawartość nadziarna =< 5%; zawartość frakcji pyłowej 2-5%;
wskaźnik piaskowy 40-70; wskaźnik różnoziamistości =>5.
5) "DOSTAWA tłucznia kamiennego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg
gminnych" w ilości do 600 ton o frakcji 0-31,5 mm (zakup transport, rozładunek).
Zawartość tłucznia o frakcji 0-0,063 mm nie może przekraczać 12% całkowitej masy
dostawy. Zawartość nadziarna do 5%. Tłuczeń kamienny musi spełniać odpowiednie
wymagania jakościowe: tłuczeń betonowy bez piasku, ziemi, resztek odpadów
metalowych, plastikowych, eternitu i innych materiałów niebezpiecznych dla
środowiska.
2. Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów drogowych wskazane w ,,Formularzu
Ofertowym" są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty,
porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym
Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w
wielkościach podanych w ,,Formularzu Ofertowym". Zakupy dokonywane w trakcie
obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od
wartości podanych w ,,Formularzu Ofertowym", jednak łączna wartość zakupów nie
przekroczy wartości brutto umowy, określonej na podstawie oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w pkt 1 niniejszego Działu przewidywane
ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej
potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych
podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ilość zleconych Wykonawcy do realizacji
dostaw będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie za
świadczone dostawy będzie następować wg faktycznie zakupionych przez
Zamawiającego materiałów drogowych po cenach jednostkowych przedstawionych
w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej
w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych
obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie.
4. DOSTAWA kruszywa nastąpi w czasie i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
znajdujących się na terenie Gminy Pokrzywnica.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom i warunkom
technicznym stosowanych dla kruszyw drogowych.
6. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczanego towaru atest lub świadectwo
jakości, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z obowiązującą normą.
7. Wybrane partie materiału mogą zostać skierowane na ważenie kontrolne bez
uprzedzenia Wykonawcy.
8. Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu dowodów dostawy (np. Protokół odbioru) określających wagę
dostarczonego towaru. Brak dostarczenia w/w dokumentu daje Zamawiającemu prawo
do odmowy odbioru kruszywa.
9. Dostawy kruszywa następować będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego po
wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego - czas
realizacji 2 dni robocze od daty zgłoszenia.
10. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszczane
są oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym
od wskazanych w opisie).
11. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza równoważne z
opisywanym.
12. W trakcie dostawy Zamawiający ma prawo pobrać próbkę kruszywa, którą następnie
przekaże do laboratorium oddalonego nie więcej niż 70 km od siedziby zamawiającego
w celu stwierdzenia właściwości parametrów. Koszt badań pokryje: Zamawiający - w
przypadku gdy kruszywo spełnia zakładane parametry, Wykonawca - jeśli kruszywo nie
spełnia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania odcinka drogi na
którym realizowany jest przedmiot zamówienia.
14. Kod CPV: 44.11.37.00-2 - materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
14.21.20.00-0 - granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir,
kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia,
mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywa.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów kruszywa, Wykonawca zobowiązany
będzie usunąć nawieziony materiał drogowy na własny koszt.

CPV: 44.11.37.00-2, 14.21.20.00-0

Dokument nr: RI.271.2.1.2022.MK

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 13;15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 3 sala konferencyjna. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania.

Składanie ofert:
VII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferta powinna być doręczona osobiście (sekretariat urzędu pok. nr 2), albo pocztą
tradycyjną na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1,06-121 Pokrzywnica
w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. (do godz. 13:00).
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną,
telefonicznie lub listownie.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
130000 złotych, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129), bez stosowania
przepisów ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
o Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -
załącznik Nr 1.
o Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. VI.
o Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach
należy umieścić w zaklejonej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz następująco opisana
" Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych "
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, zawierać
dokładne dane i czytelny podpis oferenta. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające
stawiane przez zamawiającego wymagania. Kserokopie załączonych dokumentów oferent
potwierdza za zgodność z oryginałem.
VI. Wykaz dokumentów jakie ma dostarczyć wykonawca:
o Wypełniony i podpisany Formularz oferty
VIII. Dodatkowe informacje:
1. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają w/w warunki Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie kryterium: cena brutto - 100%.
2. Termin związania ofertą -30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy.
4. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Pzp.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych z tego tytułu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z
ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Kontakt:
8. Osoby upoważnione do kontaktu: Magdalena Kamińska tel. 23 691-87-21 wew. 1063,
Zbigniew Księżyk tel. 23 691 -87 - 21 wew. 1064

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.