Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej

Przedmiot:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza
Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
wzakrzewski@dg.pl
https://dg.logintrade.net/zapytania_email,71272,350d8b85005b68b0f87cdd5d9a0d69d1.html
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: 1 400 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" (...)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Przedszkola Nr 32 w Dąbrowie Górniczej przy Ul. Piłsudskiego 28.
2.Lokalizacja: dz. nr 47/5, k.m. 30
3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej (projektu budowlanego, projektu technicznego w zakresie robót termomodernizacyjnych, projektu technicznego w zakresie p.poż. i pozostałych robót remontowych. Zakres prac obejmuje :
3.1.Wykonanie inwentaryzacji całego obiektu przedszkola (łącznie z pomieszczeniami przeznaczonymi na wynajem).
3.2.Wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania wszystkich pomieszczeń i przedstawienie jej do oceny Zamawiającemu. We wstępnej koncepcji należy zaprojektować rozkład sal w sposób umożliwiający bezpośredni dostęp do toalet z każdej sali przeznaczonej na pobyt dzieci. Zamawiający wraz z użytkownikiem obiektu dokona oceny wstępnej koncepcji w zakresie przedstawionej funkcjonalności i wniesie swoje ewentualne uwagi co do rozmieszczenia pomieszczeń. Dopiero po tych uzgodnieniach Jednostka projektowa sporządzi docelową koncepcję na podstawie której wykona niezbędną dokumentację.
3.3.Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wszystkich branż (w tym m.in branży architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) dla zakresu prac termomodernizacyjnych, objętych dofinansowaniem w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmującego w szczególności:
3.3.1.Wykonanie projektu docieplenia i izolacji fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi od stycznia 2021 w zakresie ochrony cieplnej budynków i izolacyjności przegród budowlanych).
3.3.2.Wykonanie monitoringu i oceny stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przedszkola oraz separatora. Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji i wymiany separatora w przypadku stwierdzenia złego stanu urządzeń i kanalizacji.
3.3.3.Wykonanie projektu kompleksowej modernizacji instalacji w zakresie c.o. , c.w.u, wymianę grzejników wraz z uzgodnieniami z TAURON Ciepło w zakresie ewentualnych zmian w węźle cieplnym(po stronie należącej do Tauron Ciepło), przebudowa wentylacji kuchni (okap, nawiewy);
3.3.4.Wykonanie projektu wymiany instalacji c.o. wykonanej w technologii kanałowej od komory ciepłowniczej do budynku na preizolowaną wraz z uzgodnieniem z Tauron Ciepło;
3.3.5.Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej.
3.3.6.Wykonanie projektu przebudowy instalacji zimnej wody dla przedszkola z rozdziałem na instalację bytową i hydrantową oraz tranzytu zimnej wody oraz hydrantowej dla budynków ZOZ przez piwnice przedszkola.
3.3.7. Wykonanie obliczeń wydajności instalacji hydrantowej na ewentualność zastosowania zestawu hydroforowego na potrzeby przedszkola.
3.3.8. Wykonanie projektu przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej dla przedszkola oraz tranzytu ciepłej wody od pomieszczenia węzła dla budynków ZOZ przez piwnice przedszkola.
3.3.9. Wykonanie projektu wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED wraz z zabudową systemu oszczędzania energii jak czujniki obecności, dostosowanie strumienia świetlnego do wymaganego natężenia w zależności od oświetlenia naturalnego itp.
3.3.10.Wykonanie analizy zainstalowanej oraz potrzebnej (po przebudowie) mocy cieplnej
i energetycznej ( z uwzględnieniem zakresu pkt. 3.3 ) oraz przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków dotyczących zmiany mocy przyłączeniowej.
3.4.Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wszystkich branż (w tym m.in. branży budowlanej, architektonicznej i konstrukcyjnej , sanitarnej i elektrycznej) dla zakresu obejmującego pozostałe roboty remontowe (nie podlegające dofinansowaniu), obejmującego:
3.4.1. Dostosowanie zespołu budynków i poszczególnych pomieszczeń do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnej, dostępności osób o szczególnych potrzebach w tym przebudowa sanitariatów, zaprojektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z rzeczoznawcami ds. ppoż i higieniczno-sanitarnych.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00006606, ZP.WIR.271.4.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do
elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: ,,Platformą") dostępnej pod adresem:
https://dg.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I sekcja 1.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych przetargu jest- Wojciech Zakrzewski- Inspektor WIR.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia,
wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków
dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich
użyciu zostały opisane poniżej:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez
Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania
oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z
Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
Google Chrome 31
Mozilla Firefox 26
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00242071/01 z dnia 2021-10-22
2021-10-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci Internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
dla Windows 8: Internet Explorer 11
dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto
Technologies SA.)
Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf,
application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,
application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,
application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad,
application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg,
application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie
danej czynności przez Wykonawcę na Platformie
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Kontynuacja zapisów w Rozdziale VII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Górniczej, przy Ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl; 2) Administrator wyznaczył w
Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką - Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:a) pod adresem poczty
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00242071/01 z dnia 2021-10-22
2021-10-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
elektronicznej iodo@dg.pl, b) pisemnie na adres siedziby Administratora, c) telefonicznie pod nr tel.
(32) 295 68 25.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U
z2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez
okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych
w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; ) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22RODO;7) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.? na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników) - kontynuacja w sekcji poniżej
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ? wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust.1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3. Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 4. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.5.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Górniczej zakłada prawo do:dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00242071/01 z dnia 2021-10-22
2021-10-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na
wniosek zrealizuje Administrator danych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dg.logintrade.net/zapytania_email,71272,350d8b85005b68b0f87cdd5d9a0d69d1.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:30
Miejsce składania ofert: ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówieńpublicznych dostępnej pod adresem https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Przedszkola Nr 32 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 28.
2.Lokalizacja: dz. nr 47/5, k.m. 30
3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej (projektu budowlanego, projektu technicznego w zakresie robót termomodernizacyjnych, projektu technicznego w zakresie p.poż. i pozostałych robót remontowych. Zakres prac obejmuje :
3.1.Wykonanie inwentaryzacji całego obiektu przedszkola (łącznie z pomieszczeniami przeznaczonymi na wynajem).
3.2.Wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania wszystkich pomieszczeń i przedstawienie jej do oceny Zamawiającemu. We wstępnej koncepcji należy zaprojektować rozkład sal w sposób umożliwiający bezpośredni dostęp do toalet z każdej sali przeznaczonej na pobyt dzieci. Zamawiający wraz z użytkownikiem obiektu dokona oceny wstępnej koncepcji w zakresie przedstawionej funkcjonalności i wniesie swoje ewentualne uwagi co do rozmieszczenia pomieszczeń. Dopiero po tych uzgodnieniach Jednostka projektowa sporządzi docelową koncepcję na podstawie której wykona niezbędną dokumentację.
3.3.Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wszystkich branż (w tym m.in branży architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) dla zakresu prac termomodernizacyjnych, objętych dofinansowaniem w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmującego w szczególności:
3.3.1.Wykonanie projektu docieplenia i izolacji fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi od stycznia 2021 w zakresie ochrony cieplnej budynków i izolacyjności przegród budowlanych).
3.3.2.Wykonanie monitoringu i oceny stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przedszkola oraz separatora. Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji i wymiany separatora w przypadku stwierdzenia złego stanu urządzeń i kanalizacji.
3.3.3.Wykonanie projektu kompleksowej modernizacji instalacji w zakresie c.o. , c.w.u, wymianę grzejników wraz z uzgodnieniami z TAURON Ciepło w zakresie ewentualnych zmian w węźle cieplnym(po stronie należącej do Tauron Ciepło), przebudowa wentylacji kuchni (okap, nawiewy);
3.3.4.Wykonanie projektu wymiany instalacji c.o. wykonanej w technologii kanałowej od komory ciepłowniczej do budynku na preizolowaną wraz z uzgodnieniem z Tauron Ciepło;
3.3.5.Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej.
3.3.6.Wykonanie projektu przebudowy instalacji zimnej wody dla przedszkola z rozdziałem na instalację bytową i hydrantową oraz tranzytu zimnej wody oraz hydrantowej dla budynków ZOZ przez piwnice przedszkola.
3.3.7. Wykonanie obliczeń wydajności instalacji hydrantowej na ewentualność zastosowania zestawu hydroforowego na potrzeby przedszkola.
3.3.8. Wykonanie projektu przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej dla przedszkola oraz tranzytu ciepłej wody od pomieszczenia węzła dla budynków ZOZ przez piwnice przedszkola.
3.3.9. Wykonanie projektu wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED wraz z zabudową systemu oszczędzania energii jak czujniki obecności, dostosowanie strumienia świetlnego do wymaganego natężenia w zależności od oświetlenia naturalnego itp.
3.3.10.Wykonanie analizy zainstalowanej oraz potrzebnej (po przebudowie) mocy cieplnej
i energetycznej ( z uwzględnieniem zakresu pkt. 3.3 ) oraz przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków dotyczących zmiany mocy przyłączeniowej.
3.4.Wykonanie projektu budowlanego i technicznego wszystkich branż (w tym m.in. branży budowlanej, architektonicznej i konstrukcyjnej , sanitarnej i elektrycznej) dla zakresu obejmującego pozostałe roboty remontowe (nie podlegające dofinansowaniu), obejmującego:
3.4.1. Dostosowanie zespołu budynków i poszczególnych pomieszczeń do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnej, dostępności osób o szczególnych potrzebach w tym przebudowa sanitariatów, zaprojektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z rzeczoznawcami ds. ppoż i higieniczno-sanitarnych.
3.4.2. Uzyskanie wymaganych zgód na odstępstwa od warunków określonych wyżej;
3.4.3. Dostosowanie o którym mowa w pkt. 3.4.1 musi obejmować kompleksowe zagadnienia architektoniczne, konstrukcyjne, instalacji elektrycznych w tym oświetlenia oraz instalacji hydrantowej;
3.4.4. Wykonanie projektu instalacji odgromowej;
3.4.5. Wykonanie projektu sieci strukturalnej (sieć szerokopasmowa), systemu antywłamaniowego oraz instalacji niskoprądowych dla przedszkola, w tym domofonowej;
3.4.6. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w tym: nowego ogrodzenia terenu, oświetlenia zewnętrznego, placu zabaw, przebudowy dróg wewnętrznych w szczególności pod względem wymagań p.poż, zmiana lokalizacji śmietnika, przebudowa tarasu przy budynku;
3.4.7. Wykonanie projektu kompleksowej wymiany instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynkach.
3.4.8. Wykonanie projektu zabudowy istniejących podcieni budynku na nową szatnię
i wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń przy kuchni.
3.4.9. Wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na wynajem (wymiana wszystkich instalacji, pozostałe roboty budowlane wraz z likwidacją wejścia do piwnicy
i okien, likwidacją ściany oporowej - należy przewidzieć zasypanie ziemią do istniejącego poziomu).
3.4.10. Wykonanie projektu technologii kuchni bez jej przebudowy (doposażenie w niezbędny sprzęt i umeblowanie na podstawie uzgodnień z sanepidem leżących po stronie Jednostki projektowej).
3.4.11. Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznych klatek schodowych.
3.5. W ramach opracowań o których mowa w pkt. 3. jednostka projektowa zobowiązana jest uzyskać wszystkie niezbędne i wymagane przepisami szczególnymi dokumenty, decyzje, uzgodnienia, opinie i ekspertyzy, ewentualne odstępstwa od warunków technicznych wraz z poniesieniem opłat za ich uzyskanie w tym:
- mapę do celów projektowych
- opinię ornitologicznej dotyczącą siedlisk ptaków chronionych, w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opracowanie kompensacji przyrodniczej w przypadkach koniecznych, przygotowanie pism i wniosków w imieniu Zamawiającego do RDOŚ,
3.6. Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych zgodnie z podziałem na części , tj. na część obejmującą termomodernizację (podlegającą dofinansowaniu) i roboty remontowe na poszczególne branże.
3.7. Pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych na zasadach określonych w par. 7 umowy.
3.8. Jednostka projektowa jest zobligowana do uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie - projektowania rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz agregacji robót w przedmiarach robót.
3.9. Procedura rozwiązań zamiennych w zakresie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych stanowi integralną część zamówienia.
3.10. Po wykonaniu dokumentacji Jednostka projektowa w imieniu Zamawiającego zobowiązana jest do przygotowania i skutecznego złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na cały zakres prac.
3.11. Jednostka projektowa zobowiązana jest do naniesienia niezbędnych zmian w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku wniesienia uwag przez organ wydający decyzję.
3.12. Dołączoną do przetargu dokumentację należy traktować poglądowo, do wykorzystania przez Jednostkę projektową w miarę potrzeb.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmniejszenia ilości dzieci przebywających
w przedszkolu.
4. Jednostka projektowa na etapie wykonywania dokumentacji budowlanej i technicznej zobowiązana jest do udziału w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. Na spotkaniach Jednostka projektowa będzie przedstawiała postęp prac projektowych, przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne itp. Spotkania będę organizowane w siedzibie Zamawiającego 2 - 3 razy w miesiącu (w zależności od postępów prac projektowych).

5. Zapewnienie, przez cały okres realizacji robót budowlanych, pełnienia nadzoru autorskiego
we wszystkich branżach, na zasadach określonych w § 7 projektu umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,w tym rozwiązania równoważne w Rozdz.II SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunki świadczenia przyszłej usługi będącej przedmiotem rokowań z Wykonawcą będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Wykonawca przystąpi do wykonania usług wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji usług objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie usług.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie realizacyjne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).
4. zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum trzy usługi polegające na sporządzeniu projektu technicznego obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego wraz z termomodernizacją lub dociepleniem przegród budowlanych o wartości prac projektowych minimum 50 000,00 zł brutto każda dla wskazanego zakresu, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzednich Zamawiających.
4.2 skieruje do wykonania zamówienia:
a) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
b) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
d) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
e) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2020r poz. 1333 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Uwagi:
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w
pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku
polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza
złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.Zapisy ust. 4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Zapisy ust. 4 pkt 1) i pkt 2), ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 400 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta
złotych).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w Rozdziale X.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1.1. zmiany terminu oraz zmiany wynagrodzenia wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1.1.1. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Jednostce Projektowej wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
1.1.3. niezawinionych przez Jednostkę Projektową opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (zgłoszenia/pozwolenia/odstępstwa),
1.1.4. konieczności wykonania usług dodatkowych i zamiennych akceptowanych przez Zamawiającego skutkujące wydłużeniem terminu o czas niezbędny na wykonanie tych usług.
1.1.5. opóźnień z uwagi na działania innego Inwestora na terenie objętym projektem,
1.1.6. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji usług zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.
1.1.7. nie ukończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w terminie do 30.11.2022r. W przypadku gdyby roboty budowlane nie zakończyły się w terminie do 30.11.2022r. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru końcowego robót budowlanych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
1.1.8. wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
1.2. w pozostałym zakresie do zmian postanowień umowy stosuje się art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do umowy, w trybie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie realizacyjne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.