Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe wraz z rozścieleniem

Przedmiot:

Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe wraz z rozścieleniem

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Strzyżów
ul. Mostowa 9
38-100 Strzyżów
powiat: strzyżowski
tel.: +48 17 2760600, +48 17 2761011, fax.: +48 17 2760170
strzyzow@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Strzyżów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel.: +48 17 2760600
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA kruszyw na drogi leśne, składy drewna
oraz szlaki zrywkowe wraz z rozścieleniem w roku 2022 na teren działania
Nadleśnictwa Strzyżów w celu utrzymania stanu technicznego dróg leśnych, składów
drewna oraz szlaków zrywkowych umożliwiającego prowadzenie wywozu drewna.
Orientacyjny udział frakcji zamawianego kruszywa:
- mieszanka kruszywa o gr. 0 - 63 mm w ilości 100 m3
- kliniec sortowany o gr. 4 - 31,5 mm w ilości - 100 m3
- tłuczeń sortowany o gr. 31.5 - 63 mm w ilości 300 m3
8. Termin dostawy poszczególnych partii materiału, ilość oraz lokalizację dostawy
każdorazowo określi Zamawiający na piśmie lub telefonicznie z wyprzedzeniem
odpowiadającym czasowi dostawy zaoferowanemu przez Wykonawcę w formularzu
oferty.
9. Każdorazową dostawę surowca należy uzgadniać z leśniczym leśnictwa na terenie
którego ma być dokonana dostawa kruszywa. Leśniczy tego leśnictwa sprawował
będzie bezpośredni nadzór przy dostawie materiału.
10.1. Odbiór kruszywa będzie odbywał się przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego (leśniczego lub podleśniczego) poprzez pomiar kruszywa na
samochodzie (długość x szerokość x wysokość ładunku). Pomierzona w ten sposób
ilość materiału będzie podstawą do wystawienia dokumentu WZ, na podstawie którego
Wykonawca wystawi fakturę oraz rozliczana będzie realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiającego rodzaju, ilości i jakości dowiezionego materiału (dokument typu: Wz z
adnotacją: bez uwag lub podpisany przez właściwego miejscowo leśniczego lub
podleśniczego).
10.2. Warunki opisane w punkcie 10.1. są obowiązkowe a dostawa niepotwierdzona
odbiorem ze strony Zamawiającego będzie uważana jako niewykonana.

CPV: 14.21.00.00-6

Dokument nr: S.270.2.1.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 11.01.2022r
o godz. 09:40.

Składanie ofert:
20. Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Strzyżów, Ul. Mostowa 9,
38-100 Strzyżów, albo doręczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 11.01.2022r., do
godz. 9:30

Miejsce i termin realizacji:
7. Dostawy odbywać się będą na podstawie bieżących zleceń wystawionych przez
Zamawiającego - sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 rok lub do
wyczerpania wartości umowy.
15. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2022r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego
dalej Regulaminem
2. Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z
wyłączeniem z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1).
3. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
6. Mapka zasięgu działania Nadleśnictwa Strzyżów znajduje się na stronie internetowej
Nadleśnictwa: http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl
10.3. W przypadku niezgodności stron co do pomierzonej ilości dostarczonego materiału
jak i jakości powołana będzie komisja 3 osobowa złożona z przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawicieli zamawiającego, której zadaniem będzie ponowny
pomiar i obliczenie ilości dostarczonego materiału.
11. Zamówione kruszywo należy dostarczyć w wyznaczone miejsce oraz rozładować
poprzez wypełnienie kolein, wyrw i innych ubytków w konstrukcji drogi oraz składów
drewna poprzez w miarę równe rozścielenie kruszywa z samochodu w miejscu
wskazanym przez leśniczego. Zamawiający może żądać, aby do 50% ilości
zamówienia tj. około 250 m3 dostawy kruszywa było realizowane samochodami
o ładowności do 10m3, ze względu na stan techniczny dróg dojazdowych
uniemożliwiający wjazd samochodami wysoko tonażowymi.
W stosunku do zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres
rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia
(dalej: ,,Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem
Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji
mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej
w § 4 umowy.
12.1. Dopuszcza się zmiany w trakcie realizacji dostaw co do ilości danego rodzaju
materiału z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie ulegnie zmianie.
12.2. Zmiana dostarczanej granulacji asortymentu kruszywa może mieć miejsce,
jeżeli okaże się, że wilgotność gruntu powoduje konieczność zmiany w stosunku
do wielkości zaplanowanej. W/w zmiana nie będzie większa niż 30%.
13. Postanowienia, istotne warunki i zapisy przyszłej umowy zawiera wzór umowy
stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
14.1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia,
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w
terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
14.2. Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do jednego
grosza.
14.3. KRYTERIA OCENY OFERT
14.3.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena - 60%,
Skrócenie terminu dostawy od momentu zamówienia (liczony od daty złożenia
zamówienia na poszczególne partie dostaw) - 40%,
14.3.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) W kryterium ,,Cena" (K1) o znaczeniu 60% oferta z najniższą ceną brutto otrzyma
60 pkt, a pozostałe oferty odpowiednio mniej, zgodnie z następującym wzorem:
najniższa cena brutto spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert
K1 = -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x
60%
cena brutto ocenianej oferty
b) W Kryterium ,,Skrócenie terminu dostawy" (K2). Maksymalna liczna punktów, którą
można uzyskać w ramach tego kryterium to 40 pkt (40%). Wykonawca otrzyma:
0 pkt za zaoferowanie ustalonego przez Zamawiającego maksymalnego terminu
dostawy wynoszącego 3 dni liczonego od złożenia zamówienia,
20 pkt za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni
liczonego od złożenia zamówienia,
40 pkt za zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy wynoszącego 1 dzień
liczonego od złożenia zamówienia,
Zamawiający nie dopuszcza wskazania dłuższego niż 3 dni terminu dostawy
liczonego od złożenia zamówienia. Wskazanie dłuższego niż 3 dni terminu dostawy
lub nie wskazanie w Formularzu Ofertowym terminu dostawy zostanie uznane
jako przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do 3 dniowego terminu dostawy.
14.3.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość
punktów:
Liczba punktów = K1 + K2
K1 - suma punktów uzyskanych w kryterium cena
K2 - suma punktów uzyskanych w kryterium skrócenie terminu dostawy
14.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
14.4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
14.4.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.
14.4.3. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie.
14.5. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 14.4.1. oraz 14.4.3 na stronie
internetowej postępowania
14.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
14.7. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
14.8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz takim samym skróceniem terminu
dostawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14.9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
14.10. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który
w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i
porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT. Powyższe
wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
14.11. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT).
14.5. Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.
16. Warunki udziału w postępowaniu:
- Dysponowanie przynajmniej 2 (dwoma) samochodami o ładowności do 10 m3
pozwalającymi w pełni wykonać zamówienie - oświadczenie w formularzu ofertowym.
17. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed
podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, która będzie obowiązywała przez cały okres
realizacji umowy. Suma ubezpieczenia o wartości wynoszącej co najmniej 50 tyś.
złotych.
19. Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
O przyjęciu oferty do dalszego postępowania decyduje data wpływu do
siedziby Zamawiającego.
22. Oferent ma prawo do:
- złożenia oferty z zastrzeżeniem jej nienaruszalności do chwili otwarcia ofert, poprzez
umieszczenie na kopercie skróconej nazwy przedmiotu zamówienia oraz oznaczenie
daty i godziny otwarcia.
- zastrzeżenia dokumentów i zapisów w ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
23. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na
podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Strzyżów z dnia 19 luty 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień
Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego dalej Regulaminem
24. Zamówienie nie jest podzielone na części.
25. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
26. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
27. Zamawiający nie przewiduje przedstawiania ofert wariantowych.
28. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
29. Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 21 dni od upływu
terminu składania ofert.
30. Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Uwagi:
31. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), niniejszym informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzyżów z
siedzibą przy ul. Mostowej 9, 38 - 100 Strzyżów.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej
realizacji obowiązków związanych z postepowaniem tj. przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym
wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Strzyżów z dnia 19 luty 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień
Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego dalej Regulaminem oraz w związku
z czynnościami zmierzającymi do zawarcia i samej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO). Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i Regulaminu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa, jak również podmiotom wspierającym nas pod względem
informatycznym oraz innym podmiotom, uprawnionym do dostępu do danych na
podstawie przepisów prawa, w tym również mogą zostać przekazane do jednostek
nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP
w Krośnie oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z
dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu prawo
do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych
osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Stosownie do wymogów przepisów prawa, Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Kontakt:
18. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Pi o t r Ka r o l - s e k r e t a r z
Na d l e ś n i c twa , tel. 17 2760600 e-mail strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.