Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie ekspertyzy technicznej

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy technicznej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
powiat: opolski
Telefon: + 48 77 427 58 22 Faks: + 48 77 427 58 38, tel. 77 4692193, tel. 77 427 58 51
budownictwo@popielow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Popielów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: + 48 77 427
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na: Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego budynku Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie ( SCKTiR ), przy Ul. Powstańców 34 - w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego budynku Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie ( SCKTiR ), przy Ul. Powstańców 34 - w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Ekspertyza wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnienia będzie stanowić załącznik do zapytania ofertowego na PFU ( program funkcjonalno-użytkowy ) przebudowy i remontu budynku SCKTiR w Popielowie.
Funkcja obiektu -opisana w załączniku graficznym - rzuty poszczególnych kondygnacji obiektu. Kondygnacja Opis pomieszczeń
Część ,,Stara"
PIWNICA
- pomieszczenia techniczne
- magazyny
PARTER
-pomieszczenia Klubu Seniora ,,Senior+"
- pomieszczenie administracyjno-biurowe
- zaplecze sanitarne
- komunikacja
PIĘTRO
- pomieszczenia biurowe SCKTiR
- pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej
STRYCH
- pomieszczenia nieużytkowe
Część ,,Nowa"
PIWNICA
- kotłownia olejowa
- magazyn opału ( olej opałowy )
- pomieszczenia magazynowe
PARTER
- sala widowiskowa z zapleczem scenicznym
- zaplecze kuchni cateringowej
-pomieszczenie techniczne ( sterownia telekomunikacyjna )
- zaplecze sanitarne
- komunikacja
- pomieszczenia magazynowe
Kondygnacja Opis pomieszczeń
PIĘTRO
- sala wielofunkcyjna ( zajęcia muzyczno-plastyczne )
- zaplecze magazynowe Sali wielofunkcyjnej
- komunikacja
PODDASZE
- sala wielofunkcyjna
- toalety,
- pomieszczenia hotelowe ( goście i artyści SCKTiR )
- komunikacja
STRYCH
- pomieszczenia nieużytkowe
Dane metrykalne obiektu:
- powierzchnia zabudowy - około 860,00 m2,
- powierzchnia użytkowa - około 1400,00 m2,
- kubatura obiektu - około 8600.00 m3
- ilość kondygnacji naziemnych 2 /3
- ilość kondygnacji podziemnych 1
- wysokość budynku -niski / średniowysoki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Kompleksowa ocena stanu technicznego budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw pożarowej ( Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 )
2. skazanie sposobu doprowadzenia budynku do stanu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w tym usunięcia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, przy zachowaniu istniejącej funkcji budynku.
3. Wskazanie możliwych rozwiązań zamiennych lub zastępczych zapewniających alternatywne, niepogorszone warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku objętym ekspertyzą.
4. Złożenie kompletnej ekspertyzy do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie w formie papierowej, w 3 egzemplarzach oraz na nośniku danych w 2 egzemplarzach ( zapis edytowalny ).

CPV: 71317100-4

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 12.01.2022 r. do godz. 15:30 za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: budownictwo@popielow.pl lub
2) faksu na nr (77) 427 58 38 lub
3) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Urząd Gminy Popielów, Ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMINY WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - dostarczenia Zamawiającemu kompletnej ekspertyzy przeciwpożarowej do dnia 11.02.2022 r.
2. Termin złożenia kompletnej ekspertyzy do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej do dnia 11.02.2022 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych.
5. Osoby, z którymi można się kontaktować w celu wejścia na obiekt:
a.) Dyrektor SCKTiR Popielowie , tel. 77 4692193
b.) Pracownik urzędu Gminy w Popielowie, tel. 77 427 58 51
c.) Pracownik urzędu Gminy w Popielowie, tel. 77 427 58 52Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Ekspertyza zostanie wykonana przez osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uprawnionego inżyniera budownictwa branży konstrukcyjno- budowlanej lub architekta.
2. Ekspertyza uwzględniać będzie obowiązujące na dzień jej wydania przepisy prawa mające zastosowanie do jej przedmiotu.
3. Ekspertyza powinna zawierać podpisy i pieczęcie osób ją sporządzających.
V. ODRZUCENIE OFERTY:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,
3) została złożona po terminie składania ofert.
UWAGA:
2. należy zapoznać się z aktualnymi (obowiązującymi w danym dniu) zasadami/ograniczeniami funkcjonowania Urzędu, udostępnionymi na stronie www.popielow.pl i/lub wywieszonymi na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
6) zawierać wymagane załączniki.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
5. Cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy.
X. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w trakcie jej realizacji.

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
1) przedstawiciele Urzędu Gminy w Popielowie:
a) Pan Mateusz Macioszek - Inspektor ds. budownictwa, tel. 77 427 58 51
b) Pani Beata Kupczyk-Piechota - Inspektor ds. budownictwa, tel. 77 427 58 52.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.