Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o
Aleje Wolności 4
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
Tel. 52 58 60 400, tel. 52 58 60 414
p.tomaszewska@zgkim.koronowo.pl
https://zgkimkoronowo.ezamawiajacy.pl/pn/zgkimkoronowo/demand/notice/public/49569/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: Tel. 52 58 60 400, t
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w regulaminowym trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unij ny eh
określonych w przepisach ustawy Pzp dot. zamówień sektorowych na:
Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Rodzaj zamówienia: dostawa
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na zasadach określonych
w ustawie z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021r. póz. 716 z późn.
zm.). DOSTAWA energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do Enea Operator Sp. z o.o. na obszarze, którego znajdują się
miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz zgodnie z umowami dystrybucji sprzedaży
usług energii elektrycznej wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi zasad zmiany
sprzedawcy.
2. DOSTAWA energii elektrycznej czynnej dotyczy 72 punktów odbioru na terenie miasta i gminy
Koronowo:
1 pkt. Odbioru w taryfie C22A
4 pkt. Odbioru w taryfie C21
3 pkt. Odbioru w taryfie C12B
3 pkt. Odbioru w taryfie C12A
1 pkt. Odbioru w taryfie B23
60 pkt. Odbioru w taryfie Cli
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru wraz z określeniem taryf i mocy umownej na
poszczególne obiekty znajduje się w załączniku nr la.
4. Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii elektrycznej czynnej wskazana w
zamówieniu stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy
może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca
zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii.
Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli
w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub
większą ilość energii elektrycznej czynnej niż prognozowana, a w szczególności
spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem punktów poboru energii przez
Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów
technicznych punktów poboru energii.
5. Zamawiający ma zawarte umowy usługi dystrybucji energii elektrycznej 72 punktów na czas
nieoznaczony.
6. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej
czynnej z dniem zawarcia umowy. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy z
Zamawiającym.
8. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii dla poszczególnych
punktów odbioru w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w
załączniku nr la tylko na podstawie wskazań układów pomiarowych.
9. Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający zastrzega, że część ani całość
zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
10. W zaoferowanej cenie jednostkowej energii elektrycznej dla poszczególnych grup
taryfowych muszą być uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania
bilansowania handlowego. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach
określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r.
poz.716 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, a
w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93
póz. 623 z późn. zm.).
11. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej
czynnej z dniem zawarcia umowy. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
12. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
a. przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorcy
b. przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii
elektrycznej
c. sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu w miejscu dostarczania z zastrzeżeniem, że
sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD
d. przeniesienia na Zamawiającego w miejscu dostarczania własności energii
e. rozpatrywania wniosków lub reklamacji i udzielania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku lub reklamacji
f. wystawiania faktur zbiorowych zgodnie z załącznikiem la
- faktura 1 - pozycja 1
- faktura 2 - pozycja 2
- faktura 3 - pozycja 3
- faktura 4 - pozycja 4;5
- faktura 5 - pozycja 6-25
- faktura 6 - pozycja 26-58
- faktura 7 - pozycja 59-70
- faktura 8 - pozycja 71-72
g. szczegółowego opisu faktur korygujących, który będzie zawierał:
- numer faktury której dotyczy korekta
- informacja przed korektą i po korekcie (jednostki kWh, kwota netto)
h. dokonywania bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach umowy:
- dwumiesięcznego
- kwartalnego
- półrocznego
- rocznego
14. Zamawiający dysponuje jednym punktem poboru rozliczanym w grupie taryfowej B, który
posiada układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.
15. Uwaga.
Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 31.
grudnia 2022 r.
W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy
Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, a cena
pozostanie niezmienna. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej są ilościami
szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź
deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w
żadnym razie nie może byś podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii
elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy. Cena
przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.

CPV: 9310000-5

Dokument nr: ZP.261.1.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 11.01.2022 r. o godz. 9:15.

Specyfikacja:
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie internetowej:
https://zgkimkoronowo.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgkimkoronowo.ezamawiajacy.pl/pn/zgkimkoronowo/demand/notice/public/49569/details
TERMIN SKŁADANIA ofert upłynie dnia 11.01.2022 r. o godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31. grudnia
2022 r. albo do dnia zrealizowania wartości finansowania brutto, lecz nie wcześniej niż po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, do przeprowadzenia której
zobowiązuje się Wykonawca. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje ze stanem wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego podanym przez OSD, po przyjęciu do realizacji
Umowy przez OSD.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem 1. lutego 2022 r. lecz nie wcześniej, niż po zawarciu
umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i
przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Wymagania:
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie regulaminowego trybu podstawowego bez negocjacji.
2. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień
publicznych - zwaną dalej ustawą lub ustawą PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn.zm ). Postępowanie prowadzone jest w celu udzjelenia zamówienia sektorowego o
wartości mniejszej niż kwoty progów unijnych określonych w ustawie dla zamówień
sektorowych.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ do postępowania zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron,
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3 Określenie warunków dokonania zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku:
a) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia i zapobieżenia uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym
pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz
o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych
przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
c) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i
mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które
podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w
momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby
wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCEN SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do wykonywania
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
- podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną
umowę dystrybucyjną - oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Ocena spełnienia warunków których mowa w ustępie 2 niniejszego rozdziału zostanie
dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawców oświadczenia (wymienionego
w rozdziale IX).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku co
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769),
- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowe - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w punkcie a;
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opiat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawi spłaty
tych należności;
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie
publiczne;
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust 1 ustawy pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ustępie 1
a,b i e niniejszego rozdziału, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
a) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami
ścigania lub zamawiającym;
c) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
- zerwał wszystkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
- zreorganizował personel,
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.
3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Do oferty (Załącznik nr 1 i la) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie skanów oferty oraz oświadczenia wstępnego.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ustępie 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń.
5. Oświadczenie składają odrębnie:
-- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
Wymagana forma:
Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu.
5. Do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć
- aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zin.).
- podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną
umowę dystrybucyjną - oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ.
6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a) Pełnomocnictwo
o Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy.
o W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do
oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w
szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu.
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów zgodnie z Rozdziałem X SWZ.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których
tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Zamawiający dopuszcza skan dokumentu.
X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, wezwania, informacje, Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Dokumentacja postępowania będzie upubliczniona na stronie internetowej:
https://zgkimkoronowo.ezamawiaiacv.pl (zwanej dalej: platformą lub portalem) pod
nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Platforma umożliwia komunikację
Wykonawcy z Zamawiającym, w tym złożenie oferty.
3. Komunikacja, miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.
bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się,
akceptuje warunki korzystania z Platformy.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem:
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zamawiający dopuszcza skan
podpisanej oferty.
3. Wykonawca może złożyć w mniej szym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane i zeskanowane.
5. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 i załącznik nr la do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie
korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy
zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
6. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert
podlegających negocjacjom
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli zapytania do Zamawiającego odnośnie toczonego postępowania, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
8. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron.
9. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
11. Informacje, o których mowa w pkt. 10 SWZ, Zamawiający zamieści po otwarciu ofert
na platformie Zamawiającego, na której zostało umieszczone postępowanie.
12. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
13. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
14. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
15. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,;
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
19. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.02.2022 r., przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz la do Ogłoszenia
łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SWZ. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki
wpływające na ostateczną cenę. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i
ostateczną.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) dostaw, których świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.
U z 2020 r. póz. 935 z póź. zm.)
Łączna punktacja ,,W" będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
W= C + T
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100.
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów, spełniająca
wymagania SWZ.
5. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą cena lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej
zamawiaj ący wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nowa cenę lub koszt.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.
11. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych
kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym
wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
14. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie
równocześnie wykonawców, który złożyli oferty oraz udostępni tę informację na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
15. Zamawiający poinformuje niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENA PUBLICZNEGO
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Przed zawarciem umowy wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących
formalności:
- w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę
wykonawców.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów przysługują środki ochrony prawnej.
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek z
ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek z
ofert w szczególności jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
XX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony,
wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu
uzupełnienia.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania,
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
a) Zamawiający dokonał analizy rynku przed wszczęciem postępowania i stwierdził,
iż niedokonanie podziału zamówienia na części nie ograniczy dostępu do realizacji
zamówienia.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszystkich informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
1 1. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą
ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę
najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
12. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg
kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres
obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto
zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego
Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej
i/lub odszkodowania.

Uwagi:
Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Kontakt:
6. Osobami po stronie Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z
Wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych Joanna Kempczyńska i Paulina Tomaszewska, od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00, tel. 52 58 60 414, e-mail:
j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl. p.tomaszewska@zgkim.koronowo.pl
w sprawach merytorycznych Maciej Szlagowski, Jarosław Chorążewicz od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00,
e-mail: mszlagowski@zgkim.koronowo.pl
tel. 52 3822386.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.