Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
Grabowiecka 18b
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
84962091, faks 846962091
sekretariat@pzd.powiathrubieszow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 84962091, faks 84696
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę przepustu przy drodze powiatowej nr 3430L - Ul. Grabowiecka w miejscowości Hrubieszów;

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę przepustu przy drodze powiatowej nr 3287L Uchanie - Werbkowice w miejscowości Józefin.

CPV: 71320000-7, 71248000-8, 71520000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00006689, PZD-1.343.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.pzdh.hrubieszow.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdh.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
9. Zamawiający, zgodnie art. 67 oraz art. 134 ust. 1 pkt 10 PZP określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
10. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, zip, 7z.
11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony
przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany -
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04), dalej ,,RODO", informuję, iżAdministratorem Danych Osobowych jest Powiatowy
Zarządu Dróg w Hrubieszowie,ul. Grabowiecka 18b, 22-500 Hrubieszówtel. (0-84) 6962091, fax.
6962595, mail: sekretariat@pzd.powiathrubieszow.pl 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod numerem
telefonu 84 696 20 91 lub bezpośrednio w biurze Administratora.2. Dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji procedury składania ofert na zapytania ofertowe, przetargi ogłaszane przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Hrubieszowie, na podstawie ustawy zz dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z .2019r., ze zm.)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Hrubieszowie jest zgoda osoby, której dane dotyczą obowiązujące przepisy prawa oraz zawarte
umowy (art. 6 ust. 1 lit. ,,c"Rozporządzenia RODO oraz Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).4. Dane
osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018. Poz. 1986),
dalej ,,ustawa Pzp"; 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skutecznego
złożenia oferty. Obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonymw przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp7. Dane osobowe
nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.8.
Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie nie przetwarza danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, nie dokonuje ich profilowania, nie przekazuje do państw trzecich.9. W przypadku,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgodyw dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonanona podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.10. W związku z przetwarzaniem danych przez
Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:o na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;o na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pzdh.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.