Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa artykułów biurowych

Przedmiot:

Zakup i dostawa artykułów biurowych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długołęka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
powiat: wrocławski
Tel. (71) 323 02 03
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mirków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (71) 323 02 03
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Długołęka jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z §8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości
poniżej 150 000 zł.
Nazwa przedmiotu zamówienia: DOSTAWA artykułów biurowych w roku 2022 r. dla Urzędu Gminy
Długołęka.
Opis przedmiotu zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy
Długołęka.

CPV: 30192000-1

Dokument nr: W0.2600.L2022.AM

Składanie ofert:
4. Oferty wraz z dołączonym oświadczeniem (wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)
sporządzone pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem :" Oferta na
dostarczanie artykułów Biurowych dla Urzędu Gminy w Długołęce w 2022 roku." w terminie do
13.01.2022 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 17.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
3. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczać będzie zamówiony towar do siedziby
Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb.
4. Ofertę na zakup artykułów biurowych należy przedstawić wg opisu i ilości określonych w
załączniku nr 1 do Zapytania.
5. Dostarczany towar winien być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, dobrej jakości.
6. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem, Zamawiający odmówi
odbioru tych artykułów.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy (m. in. transport, wniesienie, ubezpieczenie)
pokrywa Wykonawca.
7. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia
zamówienia w terminie do 2. dni od złożenia zamówienia do dostawy, rozładunku na własny koszt,
odpowiedzialność i ryzyko, do budynku Urzędu Gminy Długołęka (magazyn na 1 piętrze).
8. W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca winien niezwłocznie, nie
później niż w terminie do 2 dni dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
9. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym i ilościowym w
miejscu dostawy.
10. Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne przez
okres trwania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają
nw. warunki:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdotnymi do wykonywania
zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwatającej na wykonanie
zamówienia -- na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3).
Kryteria oceny ofert: cena - 100% (cena razem brutto)
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą
ceną ofertową (razem brutto), złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w
postępowaniu.
Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zaproszenie zostaje upublicznione poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Zamawiającego tj. http://dlugoleka.bip.net.pt/
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
5. Oferty zawierające błędy ilościowo rachunkowe zostaną odrzucone bez możliwości składania
poprawek.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.