Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy

Przedmiot:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sompolno
11 Listopada 15
62-610 Sompolno
powiat: koniński
63 2714054
beata.wisniewska@sompolno.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f48145c-8406-427c-b3c8-fcfd2fa7cd02
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Sompolno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 63 2714054
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Sompolno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług bieżącego sprzątania i utrzymywania czystości ulic - chodników, placów, parkingów obejmuje oczyszczanie krawężników i chodników, tj. zamiatanie ulic w obrębie krawężników, chodników, palców, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń ze studzienek odpływowych, a w razie opadów śniegu i oblodzeń: odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub mieszaniną piasku i soli miejsc oblodzonych. Miejsca wykonywania usług na terenie wiejskim i w Sompolnie określa wykaz I i II zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00007102, RZZ.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f48145c-8406-427c-b3c8-fcfd2fa7cd02
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, który korzysta z ePUAPu lub za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z adresem: beata.wisniewska@sompolno.pl. , zastrzeżeniem, że oferty należy składać tylko za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert określone zostały w rozdziale X i XI SWZ, natomiast sposób sporządzania i przekazywania innych dokumentów opisano w rozdziale VII i VIII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP i Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 2. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wówczas ma dostęp do stosownych formularzy. 3. Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku", zaś pozostała komunikacja odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona i złożona w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu lub inne niezbędne dokumenty , o których mowa, o których mowa w pkt VII SWZ, składa się w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli dokument sporządzony został pierwotnie w formie pisemnej, składa się go w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione. 4. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików (załączników) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, pełnomocnictw oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub wysłania na adres e-mailowy Zamawiającego. 5. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) . 6. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .docx, .zip.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w pkt XVIII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZZ.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług bieżącego sprzątania i utrzymywania czystości ulic - chodników, placów, parkingów obejmuje oczyszczanie krawężników i chodników, tj. zamiatanie ulic w obrębie krawężników, chodników, palców, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń ze studzienek odpływowych, a w razie opadów śniegu i oblodzeń: odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub mieszaniną piasku i soli miejsc oblodzonych. Miejsca wykonywania usług na terenie wiejskim i w Sompolnie określa wykaz I i II zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach dwóch kryteriów, wskazanych poniżej. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie z dwóch kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na podjęcie działań interwencyjnych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania niezbędnym sprzętem i urządzeniami, tj.:
a) zamiatarką samojezdną,
b) zamiatarką samojezdną ręczną,
c) ciągnikiem z przyczepą,
d) pługiem oraz piaskarką.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,składane na wezwanie Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zamiast podmiotowego środka dowodowego, składane na wezwanie Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia. Jeśli chodzi o warunek dysponowania niezbędnym sprzętem, musi go spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy łącznie występujący wspólnie.
3. Wymogi zawarte w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dla podmiotów ubiegających się o zamówienie zastrzeżone, muszą być spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach dwóch kryteriów, wskazanych poniżej. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie z dwóch kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na podjęcie działań interwencyjnych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.