Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Przedmiot:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Ostrowski
Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
przetargi@powiat-ostrowski.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559362
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Sośnie powiatu ostrowskiego z podziałem na następujące obręby: Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace geodezyjne dla obrębu Kałkowskie, obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych oraz nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu, skanowanie materiałów zasobu i wprowadzenie tych materiałów do bazy danych, georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.

Prace geodezyjne dla obrębu Kąty Śląskie obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych oraz nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu, skanowanie materiałów zasobu i wprowadzenie tych materiałów do bazy danych, georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.

: Prace geodezyjne dla obrębu Kuźnica Kącka, obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych oraz nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu, skanowanie materiałów zasobu i wprowadzenie tych materiałów do bazy danych, georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.

CPV: 71354100-5, 71354000-4

Dokument nr: 2022/BZP 00006563, RPZ.272.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:35

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza: ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformiew sekcji Komunikaty publiczne. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XadES o typie zewnętrznym;
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu,
- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisu tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 8 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do ,,Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej i
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), zeszczególnym wskazaniem na .pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje rozszerzenia .zip lub .7Z.
10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16 , 63-400 Ostrów Wielkopolski. tel.: 62 737
84 00, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu 62 737 84 38 lub adresu e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, które obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych oraz nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu, skanowanie materiałów zasobu i wprowadzenie tych materiałów do bazy danych, georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej w gminie Sośnie z podziałem na obręby - znak sprawy: RPZ.272.1.2022 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559362
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 11:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.