Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
354z dziś
4197z ostatnich 7 dni
12537z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Strycharska 6
25-659 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 36 76 634
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 36 76 634
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, dotyczącego rewitalizacji Rynku w Kielcach" (działki o nr ewid.: 216/1, 216/2, 197 (fragment), 230/2 (fragment), 143/1 (fragment), 231 (fragment) obręb 0016; dz. nr ewid. 757/37 obręb 0010; działki o nr ewid.: 363, 1637 (fragment), 399/2 (fragment) obręb 0017) realizowanego w ramach zadania ,,Zielona rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynku, Ul. Bodzentyńskiej wraz z placem Św. Wojciecha i terenem przed dawną Synagogą" - program Polski Ład.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (zwanym dalej PFU) dotyczącego rewitalizacji płyty Rynku w Kielcach polegającej na wprowadzeniu enklaw zieleni
1. Teren opracowania:
1) Obejmuje dz. nr ewid.: 216/1, 216/2, 197 (fragment), 230/2 (fragment),143/1 (fragment), 231 (fragment) obręb 0016; 757/37 obręb 0010; 363, 1637(fragment), 399/2(fragment) obręb 0017) tj. Rynek z wylotami ul.: Małej, Dużej, Leśnej, Piotrkowskiej, Bodzentyńskiej, św. Leonarda, Warszawskiej, przyległy do Ul. Warszawskiej i Rynku tzw. plac św. Tekli,
2) znajduje się w układzie urbanistyczno-krajobrazowym miasta Kielce, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr. A.321,
3) Rynek z wylotami ulic wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr. A.358.
Teren opracowania na zdjęciach ukośnych:
https://ukosne.kielce.eu
Teren opracowania na Geoportalu Kielce:
https://gis.kielce.eu/?permalink=65352973
B. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia i przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w szczególności z:
? Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 290 ze zmianami);
? Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2021 r. poz. 710 ze zm.);
? ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U z 2021 r. poz. 81);
? Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zamianami);
? Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1422, ze zmianami);
? Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722);
? Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);
? Standardami dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2019 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r.;
? Standardami dotyczącymi zieleni http:/www.um.kielce.pl/standardy-zieleni - obowiązujące w Kielcach;
? założeniami wynikającymi z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030 (http://www.um.kielce.pl/materialy_informacyjne_i_oceny/plan-adaptacji-do-zmian-klimatu/) ;
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, ze zm.);
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawno - administracyjne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, najbardziej aktualne opracowania i dokumenty.
C. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) lub Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określi szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego, który swym zakresem obejmuje również m.in.:
1. Wykonanie analizy terenu pod kątem spełnienia wymagań technicznych i prawnych;
2. Pozyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę, danych koniecznych do realizacji umowy;
3. Analizę istniejącego zagospodarowania (w tym sieci podziemnych), użytkowania przestrzeni (dot. również stref przeznaczonych pod ogródki gastronomiczne), powiązań widokowych oraz uwarunkowań wynikających z faktu, że jest to przestrzeń historyczna wpisana do rejestru zabytków.
4. Inwentaryzację roślinności z oceną stanu fitosanitarnego i gospodarką materiałem roślinnym w zakresie niezbędnym na etapie opracowywania PFU.
5. Wykonanie badań geotechnicznych (odkrywki/odwierty) w ilości i zakresie niezbędnym do opracowania PFU.
6. Opracowanie koncepcji zagospodarowania, przedstawionej na planie sytuacyjnym oraz zilustrowanej w zakresie niezbędnym do jej zaprezentowana (np. rysunkami perspektywicznymi, rzutami, przekrojami itp.) uwzględniających wykonane analizy oraz poniższe założenia i wytyczne oraz wskazówki Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ŚWKZ).
7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących informacji o planowanym działaniu w formie rysunku przedstawiającego projektowane zagospodarowanie terenu (na mapie zasadniczej) i minimum 2 - óch wizualizacji. Sposób i zakres konsultacji zostanie szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
8. Uzgodnienie proponowanych rozwiązań z:
- Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- zarządcami terenu (Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg),
- gestorami sieci,
- pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta- Architektem Miejskim,
- pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych ( w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) ,
- Stanowiskiem ds. Centrum Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami (UM) .
10. Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania postępu realizacji umowy, omawiania prac nad PFU i uzgadniania przyjmowanych rozwiązań;
11. Występowanie do instytucji zewnętrznych o wydanie odpowiednich warunków, decyzji i uzgodnień niezbędnych do opracowania PFU w tym: uzyskanie w oparciu o przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy pisemnych zaleceń Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które będą stanowić podstawę do uzyskania decyzji konserwatorskiej na etapie prac projektowych realizowanych w oparciu PFU.
12. Wykonanie opisu:
1) zakresu prac, obejmującego, w szczególności:
a) prace przygotowawcze,
b) zagospodarowanie terenu,
c) obiekty małej architektury,
d) instalacje, w tym wodno - kanalizacyjne (automatyczne nawadniania, retencja), elektryczne (dodatkowe oświetlenie),
e) układ komunikacyjny,
f) zieleń,
g) likwidację/przeniesienie, zabezpieczenie istniejącej kolidującej infrastruktury/małej architektury z planowanym przedsięwzięciem w uzgodnieniu z ich właścicielem.
2) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, w szczególności:
a) ogólny, przedstawiający przeznaczenie planowanych niezbędnych robót budowlanych wraz ze wskazaniem stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych,
b) ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do wprowadzenia w ramach modernizacji technologii i rozwiązań technicznych.
D. Opis ogólny przeznaczenia terenu będącego przedmiotem opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z wytycznymi:
D.1 Główne założenia dotyczące zagospodarowania:
a) uzupełnienie istniejącego szpaleru drzew wzdłuż pierzei południowej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z podziemnych elementów zagospodarowania i konieczności zachowania wglądu na zabytkową kamienicę Sołtyków (Rynek 18),
b) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew - szpaler wzdłuż pierzei wschodniej, zaprojektowany w sposób aby nie przesłaniał on fasad budynków ,
c) rekompozycja i rozszerzenie istniejącej zieleni (formowane cisy ) przed budynkiem UM z zachowaniem przejścia na osi budynku i podkreśleniem portyku,
d) wprowadzenie dodatkowych nasadzeń (w tym drzew) u wylotu Ul. Warszawskiej na styku Rynku i placu św. Tekli (po obu stronach grupy drzew przy figurze św. Tekli i na przedpolu rabaty z figurą). Nasadzenia mają nawiązywać do istniejącego historycznie zamknięcia pierzei północnej Rynku,
e) wprowadzenie dodatkowej enklawy zieleni (roślinność wysoka i niska) wzdłuż pierzei północnej w sposób nieprzysłaniający widoku na kamienicę Tomkiewiczów (Rynek 3, Muzeum Narodowe w Kielcach - Muzeum Dialogu Kultur),
f) opracowanie koncepcji konstrukcji wsporczej na rośliny w obrębie istniejących zarysów murów ratusza zaznaczonych na posadzce płyty Rynku (nawiązującej do kubatury ratusza z ok. 1523, którego budynek został zniszczony w pożarze z 1800 roku). Należy przewidzieć konstrukcję w formie trejażu na pnącza lub systemowego rozwiązania typu zewnętrzna zielona ściana (będzie to zależeć od analizy możliwości technicznych i uzgodnień na etapie opracowywania PFU). Wprowadzenie nasadzeń w oparciu o zaproponowaną konstrukcję,
g) pozostawienie pnączy na elewacji budynku UM i betonowych ściankach przy szalecie miejskim na placu św. Tekli, z możliwością uzupełnienia, poszerzenia i rekompozycji nasadzeń,
h) wymiana roślin na 2 rabatach w północnej części placu św. Tekli z możliwością rekompozycji (ze względu na stan fitosanitarny rosnących tam bukszpanów),
i) uzupełnienie lub ewentualna rekompozycja nasadzeń na rabacie przy figurze św. Tekli,
j) szczegółowa ocena stanu zachowania pojedynczej lipy rosnącej w pobliżu pierzei wschodniej, analiza zasadności i możliwości jej zastąpienia nowym egzemplarzem o możliwie największych parametrach (uzasadnionych możliwościami technicznymi i relacją kosztów do ryzyka),
k) stworzenie dodatkowych miejsc odpoczynku przez wprowadzenie mebli miejskich (w połączeniu z projektowanymi enklawami zieleni) korespondujących z pozostałymi elementami zagospodarowania. Istniejące elementy małej architektury ,,Salon Miejski" (donice z roślinami zintegrowane z ławkami, leżakami, hamakiem) mogą zostać przeniesione do innej lokalizacji.
Zdefiniowane powyżej obszary z nowymi elementami zagospodarowania zaznaczono schematycznie na planie sytuacyjnym - zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
D. 2. Wytyczne do kształtowania dodatkowej zieleni na Rynku w Kielcach opracowane przez Architekta Miejskiego - załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty
D.3 Założenia techniczne:
1. Rozbrukowanie miejsc pod wprowadzane rośliny.
2. Wykorzystanie dostępnych obecnie technologii w celu stworzenia warunków siedliskowych drzew w przestrzeniach zurbanizowanych w warunkach utwardzonego terenu i sieci uzbrojenia technicznego w sposób umożliwiający posadzenie drzew, ich właściwą wegetację i rozwój z równoczesnym zapewnieniem możliwości użytkowania terenu wokół wprowadzanych drzew np. przez ponowne wykonanie nawierzchni wokół drzew. Wybór technicznych rozwiązań w celu stworzenia warunków siedliskowych będzie uzależniony od założeń projektowych, doboru roślinnego, planowanych funkcji terenu i sposobu jego użytkowania,
ewentualnych uwarunkowań wynikających z sąsiedztwa podziemnego uzbrojenia technicznego i innych uwarunkowań technicznych oraz korzystnej relacji kosztów zaproponowanych rozwiązań do osiągniętych korzyści ( w tym korzyści dla roślin, możliwości użytkowania nawierzchni itp.).
3. Ponowne wykonanie nawierzchni w miejscach przeznaczonych do użytkowania (pod wprowadzonymi drzewami) w technologii dostosowanej do funkcji, którą ma spełniać i zastosowanych rozwiązań technicznych związanych z wprowadzaną roślinnością w sposób zapewniający właściwą wegetację i rozwój drzew oraz wymogów ŚWKZ i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Wprowadzenie automatycznej instalacji wspomagającej nawadnianie roślin w okresach suszy z wykorzystaniem sieci wodociągowej lub/i elementów retencjonujących (zależnie od możliwości technicznych i przyjętych rozwiązań).
5. Wprowadzenie dodatkowych punktów podświetlających projektowane enklawy zieleni.
E. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1. Wykonanie dokumentacji kosztowej w sposób zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym lub Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określi metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, która powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów (uwzględniające ewentualne etapowanie prac), w tym między innymi:
1) wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
2) uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej potrzebnych do jej opracowania i uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
3) obsługi geodezyjnej,
4) nadzoru autorskiego,
5) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej (jeżeli wymagane),
6) wykonania robót budowlano-instalacyjnych,
7) koszt zakupu i montażu ewentualnych urządzeń, obiektów małej architektury, oświetlenia,
8) koszt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego,
9) koszt wykonania nowych nasadzeń, nowej koncepcji/aranżacji zieleni z zastosowaniem współczesnych rozwiązań technicznych z zakresu architektury krajobrazu i arborystyki ze szczególnym uwzględnieniem uprawy drzew w silnie zurbanizowanych przestrzeniach miejskich w warunkach utwardzenia nawierzchni o których mowa powyżej.
10) rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.
2. Dokonanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie lokalizacji przewidzianych do realizacji urządzeń i obiektów z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej.
3. Przekazanie PFU do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. PFU powinien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi i zalecenia Zamawiającego w programie funkcjonalno - użytkowym.
4. Rozwiązania materiałowe, elementy budowlane, urządzenia określone w programie funkcjonalno - użytkowym muszą być dostępne na rynku budowlanym i należy je opisać podając istotne parametry. Nie dopuszczalne jest podawanie nazw własnych oraz symboli czy numerów katalogów wskazujących konkretne rozwiązania.
5. Opracowany przez Wykonawcę program funkcjonalno - użytkowy musi umożliwić m.in.:
? przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
? wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę programu funkcjonalno - użytkowego.
6. Udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących programu funkcjonalno - użytkowego na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż 3 dni kalendarzowe.
7. Wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot zamówienia w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej -pliki na nośniku CD/DVD dołączonym do każdego egzemplarza papierowego: opis i plan sytuacyjny w formacie pdf oraz dodatkowo opis w formacie tekstowym np. rtf, Office Open XML(docx), dodatkowe pliki bitmapowe w przypadku rysunków ilustrujących koncepcję oraz dokumentacja kosztowa - arkusz kalkulacyjny w formacie xls oraz Office Open XML (xlsx).
8. Do protokołu odbioru Wykonawca przedłoży oświadczenie, że dostarczony program funkcjonalno - użytkowy jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz że została wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
9. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie, że wykonany program funkcjonalno - użytkowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
10. Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazana dokumentacja, czyli świadczenia nie ukończono w umówiony sposób, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji.
11. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji Zamawiający stwierdzi jej wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 10 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanej dokumentacji.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne.
F. Autorskie prawa majątkowe.
1. Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia za protokolarnie odebrany przedmiot zamówienia, przenosi na własność Zamawiającego wszystkie egzemplarze PFU, nośniki na których dokumentacja ta została utrwalona, oraz całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym: ? w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy PFU, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie PFU w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero); ? w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których PFU utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki zewnętrzne); ? w zakresie rozpowszechniania PFU w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce);
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji opracowanej w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).
3. Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany koncepcji, rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zleconych przez Zamawiającego zmian.
4. Dokumentacja wykonana w ramach zamówienia może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich.
5. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zaproszenia.
III. Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 4.03.2022r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Wykonawca, składający ofertę zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
- dysponuje osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- dysponuje osobą o wykształceniu wyższym na kierunku architektura krajobrazu posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci wykonania minimum dwóch dokumentacji projektowych polegających na projektach zieleni dla przestrzeni publicznych, których elementem było na wprowadzanie drzew w utwardzone nawierzchnie z wykorzystaniem technicznych rozwiązań poprawiających warunki siedliskowe z wykorzystaniem podłoży strukturalnych lub systemów antykompresyjnych.
2. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 2 programy funkcjonalno-użytkowe lub projekty architektoniczno-budowlane dla przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy otwartych przestrzeni publicznych o charakterze placu, których elementem była komponowana zieleń, w tym jeden z nich był obiektem wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodne z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129)
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).
3) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) Rozporządzeniem właściwego Ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określił:
a) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
b) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w dziale V pkt 6-8 niniejszego zaproszenia.
3. Składając ofertę Wykonawca przedłoży oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował zespołem projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w specjalnościach wynikających z przewidywanego zakresu prac z uwzględnieniem specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; elektrycznych i elektroenergetycznych; inżynieryjnej drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1. Wymogi formalne:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do niniejszego zaproszenia.
2) cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
3) w ofercie należy wskazać cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację całego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SOZ,
4) do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych usług wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do niniejszego zaproszenia oraz referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
5) do oferty należy dołączyć wykaz osób wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do niniejszego zaproszenia,
6) do oferty należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu zespołem projektantów o którym mowa w rozdziale IV ust. 3
7) w ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
8) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SOZ;
9) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
10) formularz oferty oraz wymagane dokumenty złożone do niniejszego SOZ muszą być podpisane przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób wskazany w pkt 9);
11) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;
12) kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem", przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w pkt 9).

Dokument nr: GKŚ-III.7021.3.2021

Składanie ofert:
Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert,
2) opakowanie oferty musi być opatrzone:
a) adresem Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
ul. Strycharska 6
25 - 659 Kielce
d) napisem:
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego rewitalizacji Rynku w Kielcach
NIE OTWIERAĆ PRZED 12.01.2022 r. godz. 1300
3) miejsce złożenia oferty:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska - Sekretariat (III piętro)
ul. Strycharska 6 25 - 659 Kielce
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie). Oferty, które wpłyną do UM po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 12.01.2022 r. godz. 1300

Wymagania:
VII. Opis kryteriów oceny ofert:
1.Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: cena - 100 %
2. Sposób oceny ofert:
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C=Cmin./Cbad.×100%
gdzie:
1%
- 1 punkt
C
- ilość punktów oferty badanej
Cmin.
- cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad.
- cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.
3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź o uzupełnienie dokumentów.
6. Zamawiający informuje, że uzyskał od gestorów sieci wstępne założenia do projektowania.
Z poważaniem,
Aneta Boroń
Dyrektor Wydziału
Załączniki:
1. Plan sytuacyjny schematycznie przedstawiający założenia dotyczące zagospodarowania
2. Mapa zasadnicza
3. Wytyczne do kształtowania dodatkowej zieleni na Rynku w Kielcach
4. Plik z zagospodarowaniem terenu z projektu rewitalizacji Rynku ukończonej w 2011
5. Zarządzenie nr 399/2021 Prezydenta Miasta w sprawie zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania i aranżacji sezonowych ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Kielce oraz w pasach drogowych dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kielce - zał. 2 lokalizacja sezonowych ogródków gastronomicznych na Rynku w Kielcach
6. Formularz oferty
7. Formularz wykazu usług
8. Formularz wykazu osób
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), uprzejmie informujemy, iż:
1. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do przeprowadzenia postępowania na wybór Inspektora Nadzoru w/w zadania, zawarcia i wykonywania umowy.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
3. W zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl.
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem.
5. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także o prawie żądania przeniesienia danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa
10. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Inspektor Nadzoru bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Inspektor Nadzoru będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.