Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Strycharska 6
25-659 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 36 76 634
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 36 76 634
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego rewitalizacji skweru im. Ireny Sendlerowej przy Ul. Paderewskiego w Kielcach zlokalizowanego na działkach nr 162/12, 162/13 i 162/14 obręb 0016", realizowanego w ramach zadania ,,Zielona rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynku, Ul. Bodzentyńskiej wraz z placem Św. Wojciecha i terenem przed dawną Synagogą" - program Polski Ład.
Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dotyczącego zagospodarowania Skweru im. Ireny Sendlerowej przy Ul. Paderewskiego w Kielcach, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 162/12, 162/13 i 162/14 obręb 0016.
1. Teren opracowania:
1) znajduje się w układzie urbanistyczno-krajobrazowym miasta Kielce, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych pod nr. A.321,
2) posiada uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAŁA NR XLI/1013/2009 Rady Miasta Kielce z dnia 19 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego" na obszarze Miasta Kielce i UCHWAŁA NR XXXII/656/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego" na obszarze Miasta Kielce wraz z dokumentami, które były podstawą do wprowadzenie MPZP.
B. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia i przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w szczególności z:
? Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami);
? Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2021 r. poz. 710 ze zm.)
? ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U z 2021 r. poz. 81)
? Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zamianami
? Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065; 2020 poz. 2351 ze zmianami);
? Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722);
? Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);
? Standardami dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2019 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r.;
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454)
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458)
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawno - administracyjne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, najbardziej aktualne opracowania i dokumenty.
C. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) lub Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określi szczegółowy zakres i formę:
? dokumentacji projektowej,
? specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
? programu funkcjonalno-użytkowego,
który swym zakresem obejmuje również m.in.:
1. Wykonanie analizy terenu pod kątem spełnienia wymagań technicznych i prawnych;
2. Pozyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę, danych koniecznych do realizacji umowy (w tym uzyskanie zaleceń/wytycznych od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);
3. Wykonanie opisu:
1) zakresu prac, obejmującego, w szczególności:
a) prace przygotowawcze,
b) zagospodarowanie terenu,
c) obiekty małej architektury, w tym placu zabaw, pergoli, tablicy/tablic informacyjnych/pamiątkowych,
d) automatyczną toaletę publiczną,
e) monitoring wizyjny,
f) instalacje, w tym wodno - kanalizacyjne, elektryczne,
g) układ komunikacyjny,
h) zieleń,
i) likwidację/przeniesienie istniejącej kolidującej infrastruktury/małej architektury z planowanym przedsięwzięciem w uzgodnieniu z ich właścicielem.
2) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, w szczególności:
a) ogólny, przedstawiający przeznaczenie planowanych niezbędnych robót budowlanych wraz ze wskazaniem stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych,
b) ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do wprowadzenia w ramach modernizacji technologii i rozwiązań technicznych.
D. Opis ogólny przeznaczenia terenu będącego przedmiotem opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z wytycznymi:
1. Skwer ma pełnić funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. Kompozycja układu przestrzennego powinna zwierać w sobie czytelność i uporządkowanie z rozwiązaniami indywidualnymi, wywołujące pozytywne emocje u użytkownika terenu. Miejsce ma służyć relaksowi i wypoczynkowi oraz sprzyjać kontaktom społecznym. Układ kompozycyjny o charakterze swobodnym z głównym ciągiem komunikacyjnym ze wschodu na zachód działki, ze ścieżkami o geometrii złożonej z form miękkich opartych o linie krzywe i łuk, łagodnie wijącymi się po terenie, skomunikowanymi z placem zabaw i terenem wypoczynku oraz altaną. Układ nasadzeń tak zaprojektowany aby stanowił ciekawą kompozycję pod względem formy i koloru o każdej porze roku. Kompozycja zieleni czytelna stopniowana nasyceniem i wysokością od strony zachodniej (ul. Paderewskiego) w kierunku wschodnim, w odpowiedniej skali, dająca komfort dla człowieka przebywającego w danej przestrzeni. Mała architektura o indywidualnym charakterze stanowiąca integralną całość z zielenią i otaczającym układem urbanistycznym.
Zagospodarowanie terenu podzielone na strefy wzajemnie przenikające się:
? strefa wypoczynku sprzyjająca relaksowi i wytchnieniu w ciszy, część wydzielona od Ul. Paderewskiego poprzez kompozycję zieleni osłonowej (nie ciągłej), strefy siedzisk (zatoki) izolowane zielenią, sprzyjająca jednak integracji społecznej,
? strefa rekreacyjna (aktywnego wypoczynku) obejmująca teren placu zabaw i wypoczynku zintegrowanego- czynnego (teren trawiasty, przestrzeń z możliwością użytkowania),
? strefa centralna wypoczynkowo - rekreacyjna z altaną (teren podczyszczalni wód deszczowych).
2. Należy przewidzieć montaż automatycznej, bezpłatnej toalety: damskiej, męskiej, dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem.
Automatyczna toaleta nowoczesna w środku, higieniczna, z wyposażeniem odpornym na wandalizm i łatwym w użyciu np.: przewijak, posiadająca wymagane prawem certyfikaty i atesty, instrukcje użytkowania, na zewnątrz powinna charakteryzować się spójną estetyką z otoczeniem.
3. Wszystkie obiekty małej architektury powinny charakteryzować się spójną estetyką i jednolitymi rozwiązaniami materiałowymi.
? altana klasyczna z zadaszeniem, na planie sześciokąta lub ośmiokąta,
? ławki montowane na stałe, klasyczne z drewnianymi siedziskami, parkowe,
? leżaki typu miejskiego z drewnianym siedziskiem,
? kosze oraz stojak na rowery,
? tablica informacyjna o obiekcie.
4. Należy przewidzieć skomunikowanie budynku sąsiadującego ze skwerem od strony północnej.
5. Ciąg komunikacyjny, z wyjątkiem ciągu komunikacyjnego określonego przez MZD w Kielcach, należy przewidzieć z nawierzchni wodoprzepuszczalnych.
6. Należy przewidzieć monitoring wizyjny wraz z niezbędna instalacją i uzgodnieniami w zakresie ilościowym odpowiednim do powierzchni skweru. Estetyka - spójna z otoczeniem.
7. Należy przewidzieć oświetlenie parkowe oraz iluminację ozdobną wraz z niezbędnymi instalacjami i uzgodnieniami. Estetyka - spójna z otoczeniem.
8. Plac zabaw wygrodzony. Wyposażenie klasyczne ze wskazaniem tematyki uzgodnionej na etapie tworzenia PFDU z Zamawiającym. Tablica z regulaminem. Nawierzchnia bezpieczna. Całość dopasowana do projektowanego skweru. Ilość urządzeń dostosowana do powierzchni przeznaczonej na plac zabaw.
9. Zieleń
1) Program funkcjonalno - użytkowy wykonany zgodnie ze standardami UM Kielce określonymi Uchwałą Rady Miasta Kielce NR II/32/2018 z dnia 30.11.2018 i z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z dnia 16
kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j.) oraz wytycznymi i standardami z zakresu branży zieleń.
a) inwentaryzacja zieleni wykonana na mapie zasadniczej udostępnionej przez Zamawiającego, zawierająca opis stanu zdrowotnego drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym opracowaniem,
b) gospodarka materiałem roślinnym zawierająca wytyczne dotyczące: zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i krzewów (w niezbędnym, minimalnym zakresie uwarunkowane stanem fitosanitarnym roślin lub uzasadnione projektowo), przesadzenia istniejącego materiału roślinnego, wskazania drzew do zabezpieczenia w czasie realizacji robót (w szczególności z zakresu ochrony i zabezpieczenia systemu korzeniowego starodrzewu),
c) opis zieleni adaptujący istniejący starodrzew i krzewy, w zakresie zieleni projektowanej wprowadzenie nasadzeń z drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin oraz nawierzchni trawiastej. Materiał roślinny w parametrach wielkościowych i jakościowych zgodny z wytycznymi ZSZP. Struktura zieleni niezbyt zróżnicowana, układy nasadzeń grupowe. Dobór gatunkowy dostosowany do warunków siedliskowych, rośliny wykazujące dużą możliwość adaptacyjną do warunków miejskich, wykazujące zdolności fitoremediacyjne. Nawierzchnie trawiaste odporne na deptanie, dobrane do warunków siedliskowych i sposobu użytkowania.
10. Pergola minimalistyczny dizajn, klasyczny charakter. Prosty montaż i konserwacja.
11. Należy przewidzieć tablicę poświęconą Irenie Sendlerowej lub inne założenie uzgodnione na etapie tworzenia PFU z Zamawiającym.
E. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1. wykonanie dokumentacji kosztowej w sposób zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym lub Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określi metody i podstawy:
? sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
? obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
? która powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów (uwzględniające ewentualne etapowanie prac)
w tym między innymi:
1) wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
2) uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej potrzebnych do jej opracowania i uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
3) obsługi geodezyjnej,
4) nadzoru autorskiego,
5) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej (jeżeli wymagane),
6) wykonania robót budowlano-instalacyjnych,
7) koszt zakupu i montażu ewentualnych urządzeń, obiektów małej architektury, oświetlenia, monitoringu,
8) koszt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego,
9) koszt wykonania ,,gospodarki materiałem roślinnym" (pielęgnacja, usunięcie, przesadzenie istniejącego materiału roślinnego),
10) koszt wykonania nowych nasadzeń, nowej koncepcji/aranżacji zieleni,
11) rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.
2. zapewnienie udziału architekta krajobrazu w zespole przygotowującym PFU
3. dokonanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie lokalizacji przewidzianych do realizacji urządzeń i obiektów z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej.
4. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących informacji o planowanym działaniu w formie rysunku przedstawiającego projektowane zagospodarowanie terenu (na mapie zasadniczej) i 2 - óch wizualizacji
? sposób i zakres konsultacji zostanie szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia
5. przekazanie PFU do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. PFU powinien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi i zalecenia Zamawiającego w programie funkcjonalno - użytkowym.
6. rozwiązania materiałowe, elementy budowlane, urządzenia określone w programie funkcjonalno - użytkowym muszą być dostępne na rynku budowlanym i należy je opisać podając istotne parametry. Nie dopuszczalne jest podawanie nazw własnych oraz symboli czy numerów katalogów wskazujących konkretne rozwiązania.
7. opracowany przez Wykonawcę program funkcjonalno - użytkowy musi umożliwić m.in.:
? przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
? wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę programu funkcjonalno - użytkowego.
8. udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących programu funkcjonalno - użytkowego na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż 3 dni kalendarzowe.
9. wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot zamówienia w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej w formacie edytowalnej ,,pdf" oraz dokumentację kosztową - arkusz kalkulacyjny otwieralny w starszych wersjach programu EXCEL - na płycie CD.
10. do protokołu odbioru Wykonawca przedłoży oświadczenie, że dostarczony program funkcjonalno - użytkowy jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11. do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie, że wykonany program funkcjonalno - użytkowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
12. Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazana dokumentacja, czyli świadczenia nie ukończono w umówiony sposób, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji.
13. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji Zamawiający stwierdzi jej wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 10 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanej dokumentacji.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne.
F. Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia za protokolarnie odebrany przedmiot zamówienia, przenosi na własność Zamawiającego wszystkie egzemplarze PFU, nośniki na których dokumentacja ta została utrwalona, oraz całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym: ? w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy PFU, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie PFU w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero);
? w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których PFU utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki zewnętrzne); ? w zakresie rozpowszechniania PFU w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce);
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).
3. Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany koncepcji, rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zleconych przez Zamawiającego zmian.
4. Dokumentacja wykonana w ramach umowy może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich.
5. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: GKŚ-III.7021.2.2021

Składanie ofert:
Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,
2) opakowanie oferty musi być opatrzone:
? adresem Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
ul. Strycharska 6
25 - 659 Kielce.
? napisem: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego zagospodarowania Skweru im. Ireny Sendlerowej przy Ul. Paderewskiego w Kielcach
NIE OTWIERAĆ PRZED 12.01.2022 r. godz. 1300
3) miejsce złożenia oferty:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska - Sekretariat (III piętro)
ul. Strycharska 6 25 - 659 Kielce
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie. Oferty, które wpłyną do UM po terminie nie będą rozpatrywane.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 12.01.2022 r. godz. 1300

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 04.03.2022 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Wykonawca, składający ofertę zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:
Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 2 programy funkcjonalno-użytkowe lub projekty architektoniczno-budowlane dla przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy, zagospodarowania terenów zielonych, parków, skwerów, ogrodów na obszarach zurbanizowanych, zgodne z:
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami;
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389);
3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4. Rozporządzeniem właściwego Ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określił:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 niniejszego zaproszenia.
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1. Wymogi formalne:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
3) w ofercie należy wskazać cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację całego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SOZ,
4) do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych usług wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
5) w ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. II.
6) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SOZ;
7) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
8) formularz oferty oraz wymagane dokumenty złożone do niniejszego SOZ muszą być podpisane przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 7);
9) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;
10) kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem", przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 7).
Opis kryteriów oceny ofert:
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: cena - 100 %
2. Sposób oceny ofert:
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C= Cmin./Cbad.×100 %
gdzie:
1%
- 1 punkt
C
- ilość punktów oferty badanej
Cmin.
- cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad.
- cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.
3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź o uzupełnienie dokumentów.
6. Zamawiający informuje, że wystąpił do gestorów sieci o wydanie warunków, oraz o wydanie mapy zasadniczej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.