Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kalinowo
Mazurska 11
19-314 Kalinowo
powiat: ełcki
876218760, faks 876218777
ug@kalinowo.pl
https://kalinowo.ezamawiajacy.pl/pn/kalinowo/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kalinowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 876218760, faks 8762
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KALINOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCh
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Gmina Kalinowo zawrze jedną umowę wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KALINOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w imieniu własnym oraz jednostek wymienionych w pkt. 2 poniżej. Odrębną umowę zawrze Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ)
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
o Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
o Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy
o Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie
o Szkoły Podstawowej w Borzymach
o Szkoły Podstawowej w Sypitkach
o Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie
o Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie
Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od momentu wejścia zamówienia do 31.12.2022 r. wynosi 632 052,00 kWh.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od momentu wejścia zamówienia do 31.12.2022 r. wynosi 568 846,80 zł.
3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obecnie obowiązuje Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą obowiązywały do 31.01.2022 r., gdyż Wykonawca Kogeneracja Zachód S.A. wypowiedział umowy zawarte w wyniku postępowania przetargowego z dniem 31.01.2022 r. Tym samym sprzedaż od 01.02.2022 r. będzie realizowana przez sprzedawcę rezerwowego. Zamawiający ogłaszając niniejsze postępowanie podaje okres rozpoczęcia dostawy od momentu wejścia zamówienia, gdyż ważne jest, aby wybrany Wykonawca zgłosić zmianę sprzedawcę w możliwe najwcześniejszym terminie i sprzedaż rezerwowa była realizowana jak najkrócej.
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

CPV: 09000000-3, 09300000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00007058, SG.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kalinowo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kalinowo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, html, XAdES, CAdES.
9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
1) Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej ,,RODO", informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KALINOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kalinowo
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kalinowo, Ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo oraz pod adresem e-mail: iod@kalinowo.pl , tel. 87 621 87 60
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / Zakup energii elektrycznej / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podpisania umowy, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą ww przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Platforma zakupowa
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Kalinowo oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Kalinowo prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://kalinowo.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kalinowo.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kalinowo.ezamawiający.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 568846,80 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Gmina Kalinowo zawrze jedną umowę wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KALINOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w imieniu własnym oraz jednostek wymienionych w pkt. 2 poniżej. Odrębną umowę zawrze Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ)
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
o Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
o Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy
o Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie
o Szkoły Podstawowej w Borzymach
o Szkoły Podstawowej w Sypitkach
o Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie
o Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie
Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od momentu wejścia zamówienia do 31.12.2022 r. wynosi 632 052,00 kWh.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od momentu wejścia zamówienia do 31.12.2022 r. wynosi 568 846,80 zł.
3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obecnie obowiązuje Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą obowiązywały do 31.01.2022 r., gdyż Wykonawca Kogeneracja Zachód S.A. wypowiedział umowy zawarte w wyniku postępowania przetargowego z dniem 31.01.2022 r. Tym samym sprzedaż od 01.02.2022 r. będzie realizowana przez sprzedawcę rezerwowego. Zamawiający ogłaszając niniejsze postępowanie podaje okres rozpoczęcia dostawy od momentu wejścia zamówienia, gdyż ważne jest, aby wybrany Wykonawca zgłosić zmianę sprzedawcę w możliwe najwcześniejszym terminie i sprzedaż rezerwowa była realizowana jak najkrócej.
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 300 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca winien złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
o art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
o art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,
o art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,
o art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć:
a) aktualnie obowiązująca koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 300 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dział V SWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu. Dział VI SWZ zawiera podstawy
wykluczenia. Dział VII SWZ zawiera informację o podmiotowych środkach dowodowych. Dział XI SWZ zawiera opis sposobu przygotowania ofert
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki zmian w granicach dyspozycji art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp. Warunki zmian zostały określone w par. 11 Projektu Umowy sprzedaży energii elektrycznej (załącznik nr 4 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-12

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.