Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4179z ostatnich 7 dni
12519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie konserwacji zachowawczej trzech rzeźb

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji zachowawczej trzech rzeźb

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sopotu
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
81-724 Sopot
powiat: Sopot
tel.: (+48 58) 551 22 66
ozp.biuro@gmail.com
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (+48 58) 551 2
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie konserwacji zachowawczej trzech rzeźb

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Muzeum Sopotu zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie konserwacji zachowawczej trzech rzeźb.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji zachowawczej trzech rzeźb z przełomu XIX i XX w.
2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem rzeźb.

Specyfikacja:
Rzeźby można oglądać w siedzibie Muzeum Sopotu, pod adresem Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot

Składanie ofert:
VI. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę, zgodnie ze wzorem przekazanym na załączniku 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 1400. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć w wybrany sposób:
1) na adres: Muzeum Sopotu, Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot
2) mailem, na adres: ozp.biuro@gmail.com
3. Oferta powinny zawierać oznaczenie : ,,oferta na wykonanie konserwacji zachowawczej rzeźb"

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI
1. Przekazanie rzeźb nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku.
2. Termin wykonania usługi: nie później niż do dnia 31 lipca 2022 roku.

Wymagania:
III. WYNAGRODZENIE
1. Za usługę wymienioną w pkt. I, Muzeum Sopotu zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą złożoną w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.
2. Wysokość wynagrodzenia wskazana zostanie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

IV. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena: 100%
2. Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x 100%
gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena zamówienia.
4. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 usług polegających na konserwacji zachowawczej rzeźb w sposób określony w pkt I Zaproszenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
2. Na potwierdzenie powyższego warunku, Wykonawca załączy do oferty wykaz wykonanych usług, zgodnie z wzorem zawartym na załączniku nr 2 do Zaproszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wskazanych w Wykazie.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 130000 złotych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE. L.2016.119.1) zwanej dalej ,,RODO" informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Sopotu: sekretariat@muzeumsopotu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130000 złotych na wykonanie kopii rzeźb dla Muzeum Sopotu, prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych)). Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 25 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
na podstawie art. 20 ust. 1 lit a RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
6) Nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
4. Kontakt w kwestiach formalnych: Katarzyna Taper, tel. 604062728, e-mail: ozp.biuro@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.