Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
3864z ostatnich 7 dni
13396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
ul. Masłowicka 21F
44-300 Wodzisław
powiat: wodzisławski
tel. 32/455 51 93, tel. 32/455 46 47
zp@skm.wodzislaw-slaski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wodzisław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/455 51 93, t
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego: ,,zakup energii elektrycznej dla obiektów Służb
Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim"
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w załączniku nr 2 -
specyfikacja

Dokument nr: DAG.27.1.2022

Składanie ofert:
3. Ofertę wraz załącznikami opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, składać można w jeden z
następujących sposobów:
o tj. osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat: w godz.ch pracy tj. od
poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00)
o lub za pośrednictwem poczty na adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
ul. Marklowicka 21F, 44-300 Wodzisław Śląski,
o za pośrednictwem poczty elektronicznej : zp@skm.wodzislaw-slaski.pl
w terminie do 11.01.2022 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku sprawdzenia i oceny ofert Zamawiający może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o
ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
o Termin realizacji zamówienia: w zakresie punktów poboru od nr 1 do 4 z załącznika Nr 1 A od
dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r.

Wymagania:
DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania:
a)aktualnej koncesji, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Formularz oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Formularz cenowy wg załącznik nr 1 B
c) skan lub - (skan lub kserokopia) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej
d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
w sytuacji:
o Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
o podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę,
dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą -
pełnomocnictwo do podpisania oferty
4. Sposób obliczenia ceny oferty: podana cena musi zawierać wszystkie koszty: w tym między innymi
podatek VAT. Do oceny Zamawiający posłuży się ceną brutto oferty obejmującą całość przedmiotu
zamówienia. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza),
zaokrąglenia matematyczne. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający nie będzie udzielał
zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa powinna wynikać z wymagań zawartych w
zapytaniu ofertowym.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z
powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia.
o Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w
specyfikacji i którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W przypadku wyboru Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które
należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Uwagi:
KRYTERIA WYBORU OFERTY
o Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami opisanymi w załączniku -
specyfikacja.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela p. Lucyna Pluta

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.