Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa pasa drogowego

Przedmiot:

Naprawa pasa drogowego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
tel. 22 766 40 00 fax 22 784 95 66
kancelaria@um.legionowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: tel. 22 766 40 00 fa
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa pasa drogowego w ciągu ulicy Pileckiego w Legionowie w celu zapewnienia niezbędnej komunikacji
Ogłoszenie o przetargu

w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywilnego na: Naprawa pasa drogowego w ciągu ulicy Pileckiego w Legionowie w celu zapewnienia niezbędnej komunikacji

II. Przedmiot przetargu

Przedmiot przetargu: Naprawa pasa drogowego w ciągu ulicy Pileckiego w Legionowie w celu zapewnienia niezbędnej komunikacji.
W ramach zamówienia przewidziano naprawę pasa drogowego ulicy Pileckiego w Legionowie. Początek robót znajduje się na granicy drogi serwisowej drogi krajowej DK61, od krawędzi zjazdu publicznego o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, natomiast koniec remontowanego odcinka jest w rejonie Ul. Waskiej, gdzie nastąpi włączenie w istniejący zjazd publiczny z kostki brukowej. W ramach robót pomiędzy ww. zjazdami zaprojektowano naprawę pasa drogowego w zakresie zapewnienia przejezdności ulicy Pileckiego dla ruchu samochodowego oraz poprawę przejezdności dla ruchu pieszo-rowerowego. Szerokość nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego będzie wynosić 5,0 m, przy daszkowym spadku poprzecznym 3%. Jezdnia będzie posiadać przekrój szlakowy. Zaprojektowano pobocze gruntowe pomiędzy krawędzią jezdnią, a granicą pasa drogowego o spadku wartości 6% od jezdni. W ramach naprawy pasa drogowego Ul. Pileckiego nie planuje się budowy urządzeń odwadniających.
W zakres przedmiotu umowy wchodzą poniższe roboty budowlane:
roboty przygotowawcze;
wycinka drzew i krzewów;
roboty ziemne,
wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni;
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego;
wykonanie warstw nawierzchni z kruszywa łamanego;
wykonanie pobocza gruntowego;
roboty wykończeniowe.
Szczegółowy zakres robót określa projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie przygotowanie techniczne oraz mieć dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową.
Strony przewidują jednorazowe rozliczenie prac po zakończeniu i odbiorze końcowym wszystkich prac.
Płatność wynagrodzenia umownego nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę na rzecz zamawiającego.

Dokument nr: GK.271.66.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Miasta Legionowo, Ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro 1, pokój 2.16 w dniu 12.01.2022 r. o godz. 12:30

Specyfikacja:
Sposób udostępniania szczegółowych warunków przetargu, w tym adres strony internetowej, na której zamieszczone będą te warunki: www.bip.legionowo.pl

Składanie ofert:
Termin składnia ofert upływa 12.01.2022 o godz. 12.00

III. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, Ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
Termin składnia ofert upływa w dniu 12.01.2022 r. o godz. 12:00
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia wykonawcy na budowę.

Wymagania:
I. Postanowienia wstępne

Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Organizatorem przetargu jest Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, zwanym dalej Zamawiającym.
Przetarg organizowany jest w związku z projektem:
Nie dotyczy

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

100%
V. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

(np.: dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej)

dysponowanie co najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania budową

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

(np.: koncesje, zezwolenia, licencje, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykaz robót budowlanych, wykaz dostaw lub usług, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę, oświadczenie na temat średniego rocznego zatrudnienia, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, opłacona polisa)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową/robotami budowlanymi (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do ogłoszenia) ,
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do ogłoszenia) - wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię wymaganych uprawnień osób wskazanych w wykazie osób,
IX. Oferta

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać:
cenę ofertową brutto w zł za przedmiot zamówienia
oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale V i VI niniejszego ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym.
Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej:

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
-nazwę i adres zamawiającego (wydziału zamawiającego)
-nazwę i adres wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy
-napis:
,,Oferta na (w tym miejscu należny wpisać nazwę zamówienia)
Nie otwierać przed 12.01.2022r. Godz. 12:30

X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść warunków przetargu. Dokonaną zmianę warunków przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej.
W trakcie dokonywania oceny ofert wydział zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, pisarskie oraz oczywiste omyłki w tekście oferty, o czym niezwłocznie powiadamia wykonawcę. W przypadku rozbieżności pomiędzy cena podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
XI. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy
XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Nie dotyczy
XIII. Informacja o możliwości negocjacji treści oferty w celu jej ulepszenia

Zamawiający dopuszcza negocjacje kryterium ceny
XIV. Informacja o ofertach dodatkowych

Jeżeli dotyczy
XV. Przesłanki odrzucenia ofert

Wydział zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

została złożona po terminie składania ofert;
została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli w przewidzianym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków,
jest niezgodna z postanowieniami warunków przetargu,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą,
zawiera błędy w obliczeniu ceny, których wydział zamawiający nie mógł poprawić,
wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

XVI. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień treści oferty od wykonawców na każdym etapie przetargu, uzupełnienia dokumentów,
zamknięcie postępowania.

Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.

Kontakt:
VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z wykonawcami są: tel.,fax,e-mail:
Aleksander Rogala, tel. 22 766 40 28, e-mail: komunalny@um.legionowo.pl
Lilianna Milewska, tel. 22 766 40 29, e-mail: komunalny@um.legionowo.pl
W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.