Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Inowrocławski
Mątewska 17
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
523592200
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559883
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 523592200
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z aktualnymi w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia przepisami ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami SWZ i złożoną ofertą oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Założenia przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mogą być modyfikowane z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz rozwiązania proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia przy akceptacji Zamawiającego.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonaną w wersji papierowej dokumentację projektową, obejmującą:
a) projekt budowlany - 5 egz.,
b) projekt wykonawczy - 4 egz.,
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,
d) przedmiar robót - 2 egz.,
e) kosztorys inwestorski, - 3 egz.
oraz całość dokumentacji w wersji elektronicznej - 1 egz. na nośniku danych np. płycie CD, DVD. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 5.2. lit. a-e;
2) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
3) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie zobowiązany do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062).

CPV: 71320000-7, 71220000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00007178, OR.IV.272.1.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: określono w SWZ - adres strony https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559883
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.IV.272.1.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z aktualnymi w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia przepisami ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami SWZ i złożoną ofertą oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Założenia przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mogą być modyfikowane z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz rozwiązania proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia przy akceptacji Zamawiającego.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonaną w wersji papierowej dokumentację projektową, obejmującą:
a) projekt budowlany - 5 egz.,
b) projekt wykonawczy - 4 egz.,
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,
d) przedmiar robót - 2 egz.,
e) kosztorys inwestorski, - 3 egz.
oraz całość dokumentacji w wersji elektronicznej - 1 egz. na nośniku danych np. płycie CD, DVD. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 5.2. lit. a-e;
2) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
3) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie zobowiązany do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ - pkt 21
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełnia warunek:
Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 - lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonali co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową, w zakres której wchodziła budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont budynku o kubaturze min. 2 000 m3 wraz z instalacjami: wod-kan, co., elektryczną, należącego do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo budowlane, 2) oraz dysponują: a) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub inne równoważne, przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i wykonała w ciągu ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projekt w branży architektonicznej dotyczący zaprojektowania budynku o kubaturze min. 2 000 m3, należącego do jednej z kategorii obiektów budowlanych, tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku
do ustawy Prawo budowlane, b) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne równoważne, przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i wykonała w ciągu ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projekt w branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczący zaprojektowania budynku o kubaturze min. 2.000 m3, należącym do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo budowlane,
c) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne równoważne, przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
i wykonała w ciągu ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projekt w branży instalacyjnej dotyczący zaprojektowania instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji w obiekcie kubaturowym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 650 m2, należącym do jednej z kategorii obiektów budowlanych, tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo budowlane, d) co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne, przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i wykonała w ciągu ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczący zaprojektowania instalacji elektrycznych w obiekcie kubaturowym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 650 m2, należącym do jednej z kategorii obiektów budowlanych, tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane.UWAGA: 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Wartości podane w dokumentach składanych wraz z ofertą, w walutach innych niż złote polskie (PLN), należy przeliczyć wg średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na dzień wystawienia dokumentu, zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach. 3. Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu muszą wykazać, że: 1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp; 3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 4) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być w formie pisemnej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza;
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; 7) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ - pkt 21
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.