Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4244z ostatnich 7 dni
12584z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odławianie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt

Przedmiot:

Odławianie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
powiat: sierpecki
tel. 275-86-34, faks 275-86-33
info@sierpc.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sierpc
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 275-86-34, faks
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm./
Gmina Miasto Sierpc
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Odławianie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu miasta Sierpca.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odławianie bezpańskich zwierząt oraz usuwanie
martwych zwierząt z terenu Miasta Sierpca w 2022 roku.
2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1) Odławianie bezpańskich zwierząt z terenu miasta Sierpca oraz utrzymanie
i sprawowanie opieki nad nimi do czasu przyjazdu przedstawiciela schroniska.
2) W przypadkach koniecznych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
zapewnienie odłowionym zwierzętom konsultacji weterynaryjnej.
3) Zapewnienie krótkotrwałego pobytu odłowionym zwierzętom poprzez
zapewnienie odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych zgodnych
z ich potrzebami biologicznymi.
4) Odławianie bezpańskich zwierząt odbywać się musi na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U. z 1998 roku Nr 116 poz. 753).
5) Przy odławianiu zwierząt należy posługiwać się urządzeniami i środkami
niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień
odławianym zwierzętom.
6) Transport odłowionych zwierząt powinien odbywać się środkami do tego celu
przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia. Środki stosowane do
przewozu zwierząt muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z 2021 r., poz. 1718, 1728).
7) Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod opieką której zwierzę dotąd pozostawało.
8) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego
lub pisemnego przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 4 godzin od przyjęcia
zgłoszenia.
9) Oddanie zwierzęcia prawowitemu właścicielowi (po udokumentowaniu przez
niego swoich praw właścicielskich do zwierzęcia).
10) Usunięcie martwych zwierząt z dróg miejskich, pasów drogowych i innych terenów
miejskich.
11) Transport i utylizacja martwych zwierząt przez specjalistyczną firmę.
12) Uśmiercenie zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie lub ślepych miotów, w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii lekarza weterynarii.
13) Prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów, zawierających informacje dotyczące ilości odłowionych zwierząt, z podaniem miejsca z jakiego zwierzę zostało odłowione. Raport winien zawierać ponadto informację o czynnościach jakie zostały podjęte w ramach opieki weterynaryjnej nad zwierzętami oraz o wszystkich innych czynnościach wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.
14) Usługi muszą być wykonywane w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24 - godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną, uważa się, iż podmiot składający ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności.
15) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z 2021 r., poz. 1718, 1728), ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 1421). 3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 85.21.00.00-1 - usługi weterynaryjne, 98.38.00.00-0 - usługi psiarni. 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokument nr: 6140.02.2022

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert: Ofertę cenową należy: - złożyć w siedzibie Zamawiającego: W SKRZYNCE PODAWCZEJ znajdującej się na Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu Ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Odbiór z miejsca pobytu, transport oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Sierpc w roku 2022 ". - przesłać faksem na nr ....................................., - przesłać drogą elektroniczną adres e-mail .......................................... w terminie do 12.01.2022r. Za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do urzędu do dnia 12.01.2022 do godz. 15:00. Oferta która wpłynie po ww. terminie, nie będzie brana pod uwagę.

Wymagania:
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (załącznik Wykonawcy). 3) oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Wykonawcy)., 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie.

VII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia. 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Alicja Kossakowska, adres e-mail: a.kossakowska@um.sierpc.pl 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach tj.: 800-1500.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.