Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
powiat: olsztyński
tel.: 89 512 64 75, tel.89 512 62 02, tel. 89 512 69 41
przetargi@stawiguda.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stawiguda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 512 64 75,
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
2. Cel wstępnych Konsultacji rynkowych jest, m.in.:
1) skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
2) określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
3) uzyskanie Zamawiającego wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów dokumentów zamówienia.
3. Określenie przedmiotu wstępnych Konsultacji rynkowych.
1) Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja zadania, pn. ,,Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych", dofinansowanego w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.
2) Przedmiotem Konsultacji mogą być, w szczególności:
a) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz niezbędnymi wymaganiami;
b) oszacowanie wartości Zamówienia;
c) zebranie informacji służących do opracowania dokumentów zamówienia.
4. Zasady prowadzenia konsultacji.
1) Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia.
2) Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Konsultacji. W tym celu
Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia Konsultacji.
3) Nieprzystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w Postępowaniu.
4) Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązują Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania ani do udzielenia Zamówienia. Informacja o zastosowaniu Konsultacji jest publikowana w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczyły Konsultacje.
5) Wstępne konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 84 ustawy PZP.
6) Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest przesłanie zgłoszenia do udziału w konsultacjach.
7) Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 ,,Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych".
8) Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań z Uczestnikami, prowadzonych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w komunikatach publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników.
9) O zakończeniu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przed ich zakończeniem zgłosiły wolę udziału w konsultacjach oraz opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym ich etapie lub odwołania konsultacji bez podania przyczyny.
10) Uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych jest nieodpłatne, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w konsultacjach.
11) Zamawiający pozostawia sobie prawo do dopuszczenia do konsultacji tylko wybranych Podmiotów

Dokument nr: ZP.271.1.1.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA zgłoszeń upływa w dniu 10.01.2022 roku o godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji 12 lub 13 stycznia 2022 r.

Wymagania:
1. Podstawa prawna.
1) Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1119 ze zm. - dalej PZP).
2) Prowadzenie konsultacji nie obliguje Zamawiającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zasady zgłoszenia udziału.
1) Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, przesyłają zgłoszenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierające informacje identyfikujące, dane kontaktowe w szczególności telefon i adres poczty elektronicznej, oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze przedmiotu konsultacji.
2) Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@stawiguda.pl z dopiskiem ,,Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest realizacja zadania Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych".
4) Zamawiający może dopuścić do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych także podmioty, które przesłały zgłoszenie po terminie wskazanym w pkt. 5.3, o ile stwierdzi, że ich udział w konsultacjach wniesie znaczny wkład w osiągnięcie celu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.
6. Sposób komunikacji.
Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami wyłącznie w formie korespondencji elektronicznej za pomocą adresy mailowego: przetargi@stawiguda.pl
7. Warunki udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych.
Do wstępnych Konsultacji rynkowych zostają zaproszeni Uczestnik/ Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Uczestnik / Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika / Uczestników. Zmawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika / Uczestników z udziału w Konsultacjach rynkowych jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.
8. Zastrzeżenie prawne.
Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP . Udział w Konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestników w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani nie gwarantuje dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu.

Uwagi:
9. RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, email: stawiguda@stawiguda.pl; www.stawiguda.pl .
? Z inspektorem ochrony danych w Gminie Stawiguda mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@stawiguda.pl .
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy Pzp
? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa zamówień publicznych jak również przepisów nakładających na administratora obowiązek archiwizacji a także w przypadkach, które tego będą wymagać: przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń.
? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych i będą skutkować niemożnością prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
? W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Strona 4 z 4
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Przemysław Grudnowski - grudnowski@stawiguda.pl, tel.89 512 62 02 - w zakresie proceduralnym
Jarosław Świdyński - swidynski@stawiguda.pl, tel. 89 512 69 41 - w zakresie merytorycznym

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.