Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi wywozu nieczystości

Przedmiot:

Usługi wywozu nieczystości

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
al. Kościuszki 47
90-514 Łódź
powiat: Łódź
zlm@zlm.lodz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559438
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi wywozu nieczystości płynnych w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego w 2022 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON ,,Zachód", ,,Centrum", ,,Wschód". Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 3 414,00 m3, w tym:
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa: 2 514,00 m3
nieruchomości prywatne i współwłasne: 900,00 m3

Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 60,00 m3, w tym:
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa: 40,00 m3
nieruchomości prywatne i współwłasne: 20,00 m3

Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 540,00 m3, w tym:
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa: 450,00 m3
nieruchomości prywatne i współwłasne: 90,00 m3
Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 - Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

CPV: 90000000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00004533, DZP.26.1.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w rozdziale X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określono w rozdziale XX SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559438
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.1.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich, a administrowanym przez RON ,,Zachód", ,,Centrum", ,,Wschód". Wykaz adresowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Szacunkowa ilość wywożonych nieczystości płynnych na zgłoszenie Zamawiającego w okresie trwania umowy wynosi: 3 414,00 m3, w tym:
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa: 2 514,00 m3
nieruchomości prywatne i współwłasne: 900,00 m3

Gruntowne czyszczenie dołów kloacznych wraz z wywozem nieczystości na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie dołów kloacznych na zgłoszenie Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ilości: 60,00 m3, w tym:
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa: 40,00 m3
nieruchomości prywatne i współwłasne: 20,00 m3

Ciśnieniowe czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem a studzienką na zgłoszenie zamawiającego. Zamawiający przewiduje czyszczenie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w ilości: 540,00 m3, w tym:
nieruchomości gminne i Skarbu Państwa: 450,00 m3
nieruchomości prywatne i współwłasne: 90,00 m3
Usługi ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny być sklasyfikowane w PKWIU 37.00.11.0 - Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wywozu nieczystości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu czyszczenia zbiornika bezodpływowego
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga w tym zakresie: aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie usuwania ciekłych odpadów komunalnych z obszaru Miasta Łodzi zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 888). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum:
150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa straci ważność, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że wykonał usługę lub usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o łącznej wartości:
o minimum 150 000,00 zł brutto.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Potwierdzeniem będzie wykaz sprzętu jakim dysponuje/będzie dysponować Wykonawca w czasie realizacji zamówienia wraz z określeniem podstawy do dysponowania sprzętem. Wykonawca musi wykazać że dysponuje:
minimum 2 - samochodami specjalistycznymi do wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami specjalistycznymi, asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617) - beczkowozy asenizacyjne muszą być przystosowane do wąskich i niskich wjazdów, urządzenie do czyszczenia osadu zaopatrzone w odpowiedniej długości węże (długość węża uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu) - ze względu na specyfikę terenu w/w pojazdy winny być przystosowane do warunków zimowych - łańcuchy, opony zimowe. W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy.
minimum 1 - samochodem utylizacyjnym do wywozu nieczystości po gruntownym czyszczeniu dołów kloacznych.
minimum 1 - urządzeniem specjalistycznym przystosowanym do płukania i mycia dołów kloacznych oraz ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
(oświadczenie dotyczące wykazu narzędzi stanowi załącznik Nr 5 SWZ).
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
- w wykazie należy wskazać minimum 2 osoby przeznaczone do wykonania usługi wywozu nieczystości płynnych.
(oświadczenie dotyczące wykazu osób stanowi załącznik Nr 6 SWZ).

d) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie usuwania ciekłych odpadów
komunalnych z obszaru Miasta Łodzi zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 888).
b) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit a) SWZ (warunki dotyczące doświadczenia).
c) wykaz narzędzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. UWAGA! W wykazie należy wskazać tylko te urządzenia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit c) SWZ.
d) oświadczenie na temat osób skierowanych do realizacji zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ. UWAGA! W wykazie należy wskazać tylko te osoby, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit b) SWZ.
e) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.3 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określa projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wywozu nieczystości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu czyszczenia zbiornika bezodpływowego
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.