Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa zamrażarki płytowej pionowej

Przedmiot:

Dostawa zamrażarki płytowej pionowej

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Bimex" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Armii Krajowej 94
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
662020520
blum@bimex-fleisch.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87168
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: 662020520
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
9/BMX/2021 - DOSTAWA zamrażarki płytowej pionowej dla zakładu rozbioru tuszek drobiowych w Klenicy
Powstaje w kontekście naboru
RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/21 - ,,BUDOWA ZAKŁADU ROZBIORU TUSZEK DROBIOWYCH-ROBOTY BUDOWLANE"

Część 1
DOSTAWA zamrażarki płytowej pionowej dla zakładu rozbioru tu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie zamrażarki płytowej pionowej dla zakładu rozbioru tuszek drobiowych w miejscowości Klenica (działka 1087/1, obręb 0004 Klenica). Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki płytowej pionowej, składającej się co najmniej z 64 bloków, z których każdy powinien posiadać wymiar min. 400x600x75mm. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć stację hydrauliczną, zbiornik 90 litrów do podłączenia maksymalnie zamrażarek oraz rozdzielniki bloków.
Wygania techniczne Zamawiającego:
o Liczba stacji zamrażających: 32,
o System Zaprojektowany do zamrożenia mięsa MDM z kurczaka
Wymagania co do wydajności:
o Produkt MOM z kurczaka,
o Wymiary bloku 400 x 600 x 75 mm,
o Waga na 1 załadunek 1024 kg,
o Czas cyklu dla załadunku, szacowany 120 minut,
o Wydajność na 24 godz. 12 ton na 1 zamrażarkę, 12 cykli (minimalna wydajność na godzinę 500 kg ).
Wymagany czynnik chłodniczy: freon, pompowy.
Urządzenie powinno posiadać sterowanie elektryczne lub manualne za pomocą zaworu ciśnieniowego.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 39711124-4, 42000000-6, 42990000-2

Dokument nr: 2022-21942-87168, 9/BMX/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
zielonogórski
Gmina
Bojadła
Miejscowość
Klenica
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-04-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin realizacji: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze względu na ograniczenia w funkcjonalności Bazy konkurencyjności w zakresie sformułowania harmonogramu realizacji zamówienia, podany w ogłoszeniu na Bazie konkurencyjności termin realizacji zamówienia ma charakter orientacyjny. Obowiązujący jest wskazany w Zapytaniu ofertowym i wynosi, jak wskazano w pkt. 3.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie przewiduje się
Warunki zmiany umowy
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) Oferta złożona na drukach stanowiących załączniki do przedmiotowego Zapytania Ofertowego, tj.:
- załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
- załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych
i kapitałowych
- załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO
- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - doświadczenie Wykonawcy - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
d) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
f) braku powiązania z Zamawiającym osobowo i/lub organizacyjnie i/lub kapitałowo - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-05
Data ostatniej zmiany
2022-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mariusz Blum
tel.: 662020520
e-mail: blum@bimex-fleisch.com

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.