Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
372z dziś
4158z ostatnich 7 dni
11824z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa systemu odciągów do maszyn, odciągi pyłu z cięcia i frezowania płyt

Przedmiot:

Dostawa systemu odciągów do maszyn, odciągi pyłu z cięcia i frezowania płyt

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: "AZIK" WÓJTOWICZ I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Cybernetyki 7C lok. 45
02-677 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 606470939
biuro@azik.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87136
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 606470939
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA systemu odciągów do maszyn, odciągi pyłu z cięcia i frezowania płyt (1 szt.).
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.03.03.00-14-I615/21 - Wdrożenie wyników prac B+R przez Firmę AZIK Wójtowicz i Wspólnicy celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu

Część 1
System odciągów do maszyn, odciągi pyłu z cięcia i frezowa

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres wskazany w Zamówieniu/Umowie przez "AZIK" Wójtowicz I Wspólnicy, Spółka Jawna SYSTEMU ODCIĄGÓW DO MASZYN, ODCIĄGI PYŁU Z CIĘCIA I FREZOWANIA PŁYT (1 szt.).
System odciągów od maszyn powinien pozwolić na usuwanie pyłu powstającego przy obróbce płyt. Przy usługach takich jak cięcie, nawierty czy frezowanie będzie powstawało bardzo dużo ilości pyłów, które koniecznie będą musiały być usuwane w celu zapewnienia BHP pracy, zminimalizowaniu zagrożenia pożarem, a także dla prawidłowego funkcjonowania maszyn.
System odciągów do maszyn powinien posiadać następujące minimalne parametry techniczne/funkcjonalności:
-modułowe filtry workowe o wydajności do min. ok. 25 000 m3/h (min. 4 moduły)
-obudowę ze stali ocynkowanej
-zautomatyzowany sposób czyszczenia wkładów filtracyjnych
-worki filtracyjne
-zawór obrotowy o min. ok. 0,75 kW
-szafa sterownicza z falownikiem min. 22 kW
-zawór zwrotny przeciwwybuchowy - min. 2 sztuki
-dwie linie rurociągu.
Okres gwarancji
12

CPV: 39714000-0, 42000000-6, 42514000-2, 42990000-2

Dokument nr: 2022-30428-87136

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Ofertę wraz z załącznikami należy dołączyć poprzez bazę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Gmina
Radom
Miejscowość
Radom
Termin realizacji Zamówienia:
1) Rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy.
2) Zakończenie - nie później niż do 31.07.2022 r. (termin zakończenia realizacji projektu)
Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec w uzasadnionych przypadkach zmianie (zmiany zostaną określone w Umowie).
Miejsce dostawy: Radom, Ul. Tartaczna 29, 26-612 Radom.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy z Wykonawcą/ Dostawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty, w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
d) wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: nieprzewidziane sytuacje wywołane pandemią Covid-19, wojną, działania stanu wyjątkowego, wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje oraz inne wydarzenia losowe których nie można było przewidzieć na etapie wyboru oferty,
e) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty
Zastrzega się również zmiany w zakresie zmiany terminu realizacji dostawy, gdy w trakcie realizacji okaże się, że zaistnieje taka potrzeba, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania lub podpisania umowy nie można było przewidzieć, co uwzględnia również okoliczność zmiany terminu realizacji projektu określonego w niniejszym zapytaniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE/INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zakłada okres realizacji inwestycji do dnia 31.07.2022 z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie dotyczącym Warunków zmiany umowy.
2. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Jeżeli Oferent nie przedłoży stosownych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego na etapie oceny oferty, oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, specyfikę dostawy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie które określają jakie elementy łącznie muszą zajść aby była możliwość realizacji zadań po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota oferty znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranymi Oferentami.
6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
9. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.
10. Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który zostanie wybrany zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Niezaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w Umowie po uprzedniej ich negocjacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) i pozostaną stałe przez cały okres realizacji zamówienia.
12. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert lub przeprowadzi ponowną procedurę wyboru.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie stanowią podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentami, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wraz z ofertą (lub na formularzu ofertowym) należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) specyfikacja przedmiotu zamówienia
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2)
c) oświadczenie, w którym Wykonawca zagwarantuje, iż sposób realizacji zamówienia będzie korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
d) wraz z ofertą (lub na Formularzu ofertowym stanowiącym wzór do niniejszego Zapytania) Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
e) wiedza i doświadczenie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej trzy dostawy na środki trwałe, które będą przedmiotem składanej przez Oferenta oferty, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W celu spełnienia kryterium należy podać nazwę i adres odbiorcy zrealizowanej dostawy.
d) inne - zgodnie ze specyfikacją zamówienia

Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Oferent składa ofertę na własnym formularzu lub formularzu ofertowym będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Ceny na ofercie powinny być cenami netto/brutto.
Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta powinna zawierać warunki i harmonogram płatności.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną pozostawione bez oceny, jako nieważne.
Termin związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Zapytania ofertowego i przy zachowaniu należytej staranności.
2. Dostarczone w ramach Przedmiotu Zamówienia maszyny/urządzenia powinny mieć parametry i funkcjonalności nie gorsze niż wymienione w cz. III Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych maszyn/urządzeń i ich zgodność z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
4. Wraz z ofertą (lub na Formularzu ofertowym - stanowiącym wzór do niniejszego Zapytania) Wykonawca powinien wskazać możliwy termin realizacji zamówienia.
5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.1. Przedłożą ofertę zgodną z Zapytaniem ofertowym.
1.2. Nie stanowią podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
1.3. Wraz z ofertą (lub na Formularzu ofertowym - stanowiącym wzór do niniejszego Zapytania) Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, w którym zagwarantuje, iż sposób realizacji zamówienia będzie korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
1.4. Wraz z ofertą (lub na Formularzu ofertowym stanowiącym wzór do niniejszego Zapytania) Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
1.5. Wiedza i doświadczenie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej trzy dostawy na środki trwałe, które będą przedmiotem składanej przez Oferenta oferty, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
W celu spełnienia kryterium należy podać nazwę i adres odbiorcy zrealizowanej dostawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Zapytaniu ofertowym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki zostały przez Wykonawcę spełnione

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z AZIK Wójtowicz i Wspólnicy, Sp. J.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
-nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
-zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
-zostaną złożone w terminie
3. Zamawiający odrzuci ofertę na etapie oceny punktowej jeżeli:
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w powyżej niniejszego zapytania
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, lub nie uzupełnił wymaganych dokumentów,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane poniżej oraz oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota oferty znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranymi Oferentami.
8. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria punktowane.
10. Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów dla oferty dotyczącej jednego urządzenia wynosi 100. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów (C+G+S).
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert, punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
12. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-05
Data ostatniej zmiany
2022-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C = (Cnn/Cnob) x 60 pkt
C - liczba punktów za cenę
Cnn - cena netto najniższa spośród rozpatrywanych ofert
Cnob - cena netto rozpatrywanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
G - Okres gwarancji (liczony w pełnych miesiącach): 25 pkt
- za okres gwarancji wynoszący do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt
- za okres gwarancji wynoszący 13-23- 10 pkt
- za okres gwarancji wynoszący 24-35 miesiące -15 pkt
- za okres gwarancji wynoszący, powyżej 36 miesięcy- 25 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
S - Czas realizacji serwisu przez okres trwania gwarancji (liczony w pełnych godzinach): 15 pkt
- powyżej 73 godz. od zgłoszenia-0 pkt
- do 72 godz. od zgłoszenia-5 pkt
- do 60 godz. od zgłoszenia-10 pkt
- do 48 godz. od zgłoszenia-15 pkt
- oraz wykazanie adresów punktów serwisowych

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kamil Wójtowicz
tel.: +48 606470939
e-mail: biuro@azik.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.