Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
344z dziś
4131z ostatnich 7 dni
11797z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 784 611 677, tel.: 511 836 324, tel. 882 154 725
https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/49442/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 784 611 677, t
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:
,,Przebudowa sieci trakcyjnej i LPN Jordanów - Chabówka na linii kolejowej nr 98"
4. Przedmiot zamówienia.
1) Przebudowa sieci trakcyjnej i LPN na szlaku Jordanów - Chabówka na linii kolejowej nr 98.
2) Szczegółowy zakres zamówienia określa OPZ.

Dokument nr: 2/196230/2022/TED

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert odbędzie się u Wykonawcy w Dziale ds. robót elektroenergetycznych Ul. Półłanki 1, po upływie terminu i godz. na składanie ofert;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/49442/details
6. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert.
1) Wykonawca w celu przystąpienia przez Podwykonawców do postępowania zakupowego zobowiązuje Podwykonawców do przedłożenia oferty w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty zgodnie z zasadami reprezentacji Podwykonawcy w formacie o rozszerzeniu *.PDF) na platformie zakupowej https://pnuik.ezamawiajacy.pl do dnia 12.01.2022 do godz. 12.00.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia.
1) Zapytanie ofertowe - określone w §14 Regulaminu udzielenia zamówień przez Spółkę Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. (zwanego dalej: Regulaminem). Pełna treść dostępna jest pod adresem www.pnuik.pl pod linkiem www.zakupy.pnuik.pl. Wykonawca informuje, iż pojęcie ,,Zamawiającego" stosowane w Regulaminie jest tożsame z ,,Wykonawcą" w ramach niniejszego zaproszenia, a ,,Wykonawcy" w Regulaminie z ,,Podwykonawcą" w ramach niniejszego zaproszenia.
2) Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu i stosować jego zapisy w niniejszym postępowaniu, a także zapoznać się z treścią załączników do niniejszego zaproszenia, w tym w szczególności ze wzorem Umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3. Postanowienia ogólne.
1) W niniejszej Zaproszeniu użyto następujących określeń:
? Wykonawca - Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków.
? Podwykonawca - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia.
przy czym w zapisach Regulaminu PNUIK Kraków nazywany jest Zamawiającym, a Podwykonawca - zwany jest Wykonawcą. Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą prowadzone będą w PLN.
3) Wykonawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z Regulaminem, bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania, Podwykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Wykonawcy.
4) Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prób i badań dla realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Podwykonawca.
5) Podwykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze standardami jakości właściwymi dla przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami prawa i normami.
6) Podwykonawca zobowiązany będzie do zastosowania materiałów i technologii, które nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:
,,Przebudowa sieci trakcyjnej i LPN Jordanów - Chabówka na linii kolejowej nr 98"
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. str. 4
Oferty składane są na formularzu oferty załączonym do postepowania znajdującego się na przedmiotowej platformie wraz załącznikami, o których mowa w formularzu oferty.
3) Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół;
4) Oferta w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu powinna zawierać wskazanie ceny netto Przedmiotu Umowy;
5) Oferty otrzymane po terminie oznaczonym w podpunkcie 1) powyżej, oferty nie złożone na prawidłowo wypełnionym formularzu oferty do postępowania lub niezawierające wskazania wszystkich wymaganych w nim danych, w tym odpowiednich cen podlegają odrzuceniu bez wezwania do ich skorygowania lub uzupełnienia;
6) Przystępując do niniejszego postępowania zakupowego Podwykonawca zobowiązuje się do złożenia oferty ostatecznej (po przeprowadzeniu negocjacji handlowych) z terminem związania ofertą ostateczną wynoszącym 30 dni od daty upływu terminu na składanie ofert ostatecznych;
7) Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
8) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie dokumentów elektronicznych o rozszerzeniu PDF lub w formie jednego dokumentu PDF zawierającego wszystkie dokumenty wymagane w formularzu ofertowym, w formie skanu dokumentów oryginalnie podpisanych (zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem) lub podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem).
9) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
10) Oferta oraz ewentualne załączniki do oferty i oświadczenia Podwykonawcy powinny zostać sporządzone w języku polskim. Do innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty, sporządzonych w języku innym niż polski, powinny zostać dołączone ich uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Podwykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11) Każda strona dokumentów składających się na ofertę powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy i podpisujące formularz oferty lub też dokumenty te powinny zostać podpisane łącznie (lub każdy plik oddzielnie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:
,,Przebudowa sieci trakcyjnej i LPN Jordanów - Chabówka na linii kolejowej nr 98"
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. str. 5
12) Cena ofertowa powinna być podana jako cena netto w PLN. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie.
13) Każdy Podwykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę i jedną ofertę ostateczną na realizację przedmiotu zamówienia
14) Wszystkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Podwykonawca.
7. Wyjaśnianie treści ofert, uzupełnienie ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.
Wykonawca może żądać od Podwykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Wykonawca może żądać od Podwykonawcy uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty o dodatkowe informacje lub dokumenty. Wykonawca jest uprawniony do samodzielnego poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych na warunkach wskazanych w Regulaminie.
8. Sposób porozumiewania się.
1) Korespondencję w zakresie niniejszego ogłoszenia należy przesłać na platformę zakupową lub bezpośrednio do osób wskazanych w pkt. 5.
2) Wykonawca kontaktuje się z Podwykonawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w formularzu ofertowym, w tym w szczególności za pośrednictwem wskazanego adresu e - mail lub poprzez platformę zakupową.
9. Kryterium wyboru Podwykonawcy.
Oferty oceniane będą przez Wykonawcę według następujących kryteriów: 100% cena.
10. Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji.
Wykonawca na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość prowadzenia negocjacji handlowych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do określenia sposobu oraz miejsca przeprowadzenia negocjacji handlowych.
Wykonawca z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną dopuszcza możliwość negocjacji handlowych poprzez telekonferencję lub telefoniczne. Wykonawca informuje, że negocjacje handlowe z poszczególnymi Podwykonawcami odbędą się w dniu 13.01.2022. Szczegółowa informacja dotycząca terminu i godziny przeprowadzenia negocjacji handlowych zostanie przekazana w dniu otwarcia ofert, na adresy mailowe wskazane w ofertach, w zaproszeniach skierowanych do tych Podwykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Z przeprowadzonych negocjacji handlowych zostanie sporządzony protokół, określający w szczególności nowe warunki cenowe oraz inne istotne ustalenia poczynione w trakcie negocjacji handlowych. Protokół zostanie wysłany do podpisu osób uprawnionych ze strony Podwykonawcy poprzez pocztę elektroniczną, a Podwykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu i niezwłocznego odesłania jego skanu Wykonawcy poprzez pocztę elektroniczną.
W przypadku dokonania przez Wykonawcę, po przeprowadzonych negocjacjach handlowych, zmian w zakresie przedmiotu Zamówienia lub warunków jego realizacji Wykonawca przekazuje Podwykonawcom wykaz zmian wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:
,,Przebudowa sieci trakcyjnej i LPN Jordanów - Chabówka na linii kolejowej nr 98"
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. str. 6
11. Ogłoszenie wyników postępowania, zawarcie umowy.
1) Podwykonawca, którego oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wybrana, będzie powiadomiony pismem akceptującym. Pismo to zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania w formie wiadomości e-mail.
2) Wykonawca zawrze z Podwykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu, pisemną umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
3) Udzielenie zamówienia, a jednocześnie zaciągnięcie przez Wykonawcę zobowiązania wobec Podwykonawcy, nastąpi z chwilą zawarcia z Podwykonawcą umowy.
4) Jeżeli Podwykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca może wybrać ofertę innego Podwykonawcy i zawrzeć z nim umowę na realizację przedmiotu zamówienia bez przeprowadzania ponownego badania ofert.
5) Do umowy o realizację przedmiotu zamówienia zastosowanie będą mieć przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Spory powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia podlegać będą jurysdykcji sądów polskich, miejscowo właściwych dla siedziby Wykonawcy.
6) Wykonawca żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto na warunkach i w formie przewidzianych w projekcie Umowy.
7) Wykonawca informuje, iż zamieszczony w ogłoszeniu projekt Umowy NIE został jeszcze uzgodniony z Zamawiającym, czego wymaga Umowa zawarta pomiędzy PNUIK Kraków i PKP PLK S.A. W projekcie umowy, po przeprowadzeniu postępowania, mogą nastąpić zmiany związane z uwagami Inżyniera (kontrakt oparty o warunki FIDIC) na co Podwykonawca składając ofertę wyraża zgodę.

Kontakt:
5. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Wykonawcy.
1) Karolina Duda, e-mail: k.duda@pnuik.pl, tel.: 784 611 677,
2) Damian Kacprzak, e-mail: d.kacprzak@pnuik.pl, tel.: 511 836 324,
3) Mateusz Orłowski, e-mail: m.orlowski@pnuik.pl, tel. 882 154 725

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.