Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
TEL. 083 371-24-96, FAX. 83 371-48-26
Województwo: lubelskie
Miasto: Międzyrzec Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 083 371-24-96,
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Międzyrzec Podlaski zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia
publicznego o wartości do 130 000 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1261 w m. Misie".
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do
wykonania przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1261 w m. Misie. Łączna długość
projektowanego odcinka około 0,300 km.
1) W ramach opracowania dokumentacji w szczególności wymagane jest złożenie
zgłoszenia w Starostwie Powiatowym na przebudowę drogi wraz z uzyskaniem pisma
o braku sprzeciwu;
2) Dokumentację należy opracować w ten sposób, aby wszystkie rozwiązania projektowe
zlokalizowane były w granicach istniejącego pasa drogowego oraz były zgodne
z wytycznymi rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
3) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wykonać wszelkiego
rodzaju pomiary, mapy (w tym do celów projektowych), inwentaryzacje oraz inne
czynności i dokumenty, a także uzyskać wszelkie dokumenty i decyzje, w tym decyzje
administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody a także ekspertyzy, badania, operaty, mapy,
które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do
wykonania przez niego Dokumentacji;
4) Projekty stałej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót winny zawierać wymagane prawem opinie oraz zatwierdzenia
właściwych organów zarządzających ruchem.
5) Warunki techniczne:
a) droga jednojezdniowa klasy technicznej: D (Dojazdowa);
b) szerokość pasa ruchu: dostosowana do szerokości pasa drogowego;
c) przekrój szlakowy;
d) kategoria ruchu: KR 1-2;
6) Zakres projektowanych robót obejmuje:
a) warstwy bitumiczne - dotyczy nawierzchni drogi i zjazdów do posesji;
b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie;
c) pobocza i zjazdy do pól uprawnych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm stabilizowa-
nej mechanicznie;
d) warstwy odsączające/odcinające z piasku/pospółki;
Strona 1 z 11e) zapewnienie odwodnienia korpusu drogowego;
f) zapewnienie oznakowania pionowego.
7) Dokumentacja winna zawierać m.in.:
a) opis techniczny wraz z obliczeniami;
b) część rysunkową, w tym:
? Mapę orientacyjną;
? Plan sytuacyjny w nawiązaniu do aktualnego kilometraża sieci drogowej w skali
1:500 lub 1:1000;
? Profil podłużny;
? Przekroje normalne i konstrukcyjne;
? Przekroje poprzeczne co 25m i w punktach charakterystycznych, z podaniem na
każdym przekroju ilości i zakresu wykonywanych robót;
? Tabelę robót ziemnych i tabelę wyrównań, plantowań, (jeśli będzie wymagana);
? Wykaz zjazdów i przepustów, (jeśli będzie wymagany);
? Rysunki dla przepustów (plan sytuacyjny, rysunek ogólny w skali 1:50, przekroje
poprzecze i podłużne, rysunki konstrukcyjne);
c) Inne załączniki, które Wykonawca uzna za niezbędne dla opracowania dokumentacji,
d) Projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót;
e) Kosztorys inwestorski;
f) Przedmiar robót;
g) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB).

Dokument nr: IN.271.1.2022.RS

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022r. godz. 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy
Międzyrzec Podlaski, Ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Składanie ofert:
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych ,,Oferta na Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1261 w m.
Misie" w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 10:00 /wzór formularza w załączniku
nr 1 do zaproszenia/.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami
i pismem o braku sprzeciwu - od dnia podpisania umowy do dnia 29.04.2022r.

Wymagania:
5. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
9. Z Wykonawcą, którego ofertę wybierze Zamawiający, zostanie niezwłocznie podpisana
umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Uwagi:
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski,
ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: urzad@miedzyrzecgmina.pl;
Strona 2 z 112) dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr
ewid. 1261 w m. Misie" prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert;
3) podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących i osób
przez niego wskazanych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać
w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy ustawowych zadań publicznych,
określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym oraz
w innych regulacjach;
4) odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o m.in. wytyczne
instytucji dofinansowującej projekt, w ramach którego realizowane jest zadanie;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po
zakończeniu będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi
obowiązującymi w Urzędzie Gminy (,,Instrukcja kancelaryjna dla organów jednostek
samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespołowej w województwie
oraz obsługa jej urzędów"),
6) w odniesieniu do danych osobowych Zleceniobiorcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Zleceniobiorca posiada:
? prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.