Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
156z dziś
3940z ostatnich 7 dni
13472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów wyposażenia hali

Przedmiot:

Dostawa elementów wyposażenia hali

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Malove spólka z o. o
Wiaderno 25
97-200 Wiaderno
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
669585668
malovefashion@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86085
Województwo: łódzkie
Miasto: Wiaderno
Wadium: ---
Nr telefonu: 669585668
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe WY/2022
Powstaje w kontekście naboru
RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20 - Innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu na rynek eko-kosza z systemem wstępnego recyklingu.

Część 1
Zapytanie ofertowe WY/2022

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia hali.
Z uwagi na obszerny opis szczegóły zostały opisane w załączniku nr 4 pozycja 3.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

CPV: 31000000-6

Dokument nr: 2021-23221-86085, WY/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, osobiście, za pośrednictwem kuriera, poprzez e-mail malovefashion@gmail.com lub przesyłać na adres do korespondencji Wiaderno 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 13.01.2022 r.
3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość
Wiaderno
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-20
Koniec realizacji
2022-03-01

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 01.03.2022 r. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Dopuszczalne są również zmiany terminów płatności. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 (Załącznika nr 4) niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia, o braku powiązań kapitałowych lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera omyłki lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Podobnie jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, dostawy oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej, z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Uszczegółowienie w załączniku nr 4 (Zapytanie ofertowe).

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i
niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione
wydłużenie okresu dostawy. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminów płatności.
Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
Modyfikacja zapytania ofertowego:
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w
szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania ( w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz zostaną poinformowani oferenci, od których Zamawiający otrzymał już oferty.
W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:
o nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
o cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
o postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
o Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane przez co rozumie się podpisanie umowy o dofinansowanie.
Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych oraz przekazana oferentom, od których Zamawiający otrzymał oferty.
Zmiany umowy mogą wystąpić również w przypadku:
-Zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć,
- zwiększenie zwiększenie zakresu zadań
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 .
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 2 Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu").
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w
szczególności poprzez:
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum, we własnym zakresie, zobowiązany
jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona.
3. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 3
Oświadczenie RODO).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu
zamówienia. Powinna być złożona na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać min:
? nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail,
? termin realizacji,
? cenę netto i brutto
? informacja dot. okresu gwarancji w miesiącach
? datę sporządzenia oferty,
? datę ważności oferty,
? podpis oferenta.

Oferta musi być ważna co najmniej 10 dni od ostatniego dnia składania ofert.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna oraz do których nie załączono wymaganych załączników) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Rażąco niska cena oferty;
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z późn. zm.);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-05
Data ostatniej zmiany
2022-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto*:
60 pkt x (cena najniższa**/ cena badana***)
* W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni
kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
** Cena najniższa - najniższa cena netto na daną pozycję
*** Cena badana - cena netto wskazana w badanej ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
Kryterium okres realizacji. Waga 20% będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Do dnia 21.01.2022 - 20 pkt.
Od dnia 22.01.2022 do 10.02.2022 - 10 pkt
Od dnia 12.02.2022 do 01.03.2022 - 0pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin gwarancji:
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
Waga 20% będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.
Okres gwarancji:
Od 24 miesięcy do 36 - 0 pkt
Od 37 miesięcy do 48 miesięcy - 10 pkt
Powyżej 49 miesięcy - 20 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Aneta Splett
tel.: 669585668
e-mail: malovefashion@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.